ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ  ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, #29, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು    0821-2417101   md@cescmysore.org
2 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್   0821-2344384   eamd@cescmysore.org
3 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರ ಎಸ್.ಪಿ.ಒ         
4 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ    0821-2417101 0821-2417110 pstomd@cescmysore.org
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)ರವರ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448994701 0821-2417102   dt@cescmysore.org
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)ರವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ 9448499926 0821-2417102   tatodt@cescmysore.org
ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿರವರ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಣಕಾಸು) 9448499994 0821-2417106   cfo@cescmysore.org
2 ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಣಕಾಸು) ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  9448499922 0821-2417106   pstocfo@cescmysore.org
3 ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಣಕಾಸು) ಎಸ್.ಪಿ.ಒ  9480837517      
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
1 ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9480824802     cscesc@cescmysore.org
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448994704   0821-2417107 gmtech@cescmysore.org
2 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448994708 0821-2417104   dgmtech@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)-4 9480837539   0821-2417107 agmtech4@cescmysore.org
4 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)-1 9449598667   0821-2417107 agmtech1@cescmysore.org
5 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)-2 9448499926   0821-2417107 agmtech2@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)-3 9448994361   0821-2417107 agmtech3@cescmysore.org
7 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448994717      
8 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಡಿಎಸ್ಎಂ) 9480837505     dgmdsm@cescmysore.org
9 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಡಿಎಸ್ಎಂ) 9448994932     agmdsm@cescmysore.org
10 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಎಂಐಎಸ್) 9448994711     dgmmis@cescmysore.org
11 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಎಂಐಎಸ್)-1 9448499999     agmmis@cescmysore.org
12 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಎಂಐಎಸ್)-2 9480810352     miscesc@cescmysore.org
13 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಎಂಐಎಸ್) 9448999988     managermis@cescmysore.org
14 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿಸಿಸಿ) 9480810366     cccd@cescmysore.org
15 ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9448991912      
9448994777 0821-2461030   cccd@cescmysore.org
9448994888
9448994999
16 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಸ್ಕಾಡಾ 9448994778 0821-2463778 0821-2463778 aeedcccescmys@cescmysore.org 
17 ಡಿಸಿಸಿ/ಸ್ಕಾಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 9448994779     dcccescmys@cescmysore.org 
18 9480810353
19 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟಿಎ & ಕ್ಯೂಸಿ)-1 9480844550 0821-2944384   dgmtaqc1@cescmysore.org
20 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟಿಎ & ಕ್ಯೂಸಿ)-2 9448994712      
21 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟಿಎ & ಕ್ಯೂಸಿ)-1 9448994776     agmtaqc1@cescmysore.org
22 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟಿಎ & ಕ್ಯೂಸಿ)-2 9448499995     agmtaqc2@cescmysore.org
23 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟಿಎ & ಕ್ಯೂಸಿ)-3 9448999950     agmtaqc3@cescmysore.org
24 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟಿಎ & ಕ್ಯೂಸಿ)-4 9448499996      
25 ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 9448994343     apro@cescmysore.org
26 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿವಿಲ್) 9448994713     dgmcivil@cescmysore.org
27 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿವಿಲ್) 9448994719     agmcivil@cescmysore.org
28 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿವಿಲ್) 9480837528     managercivil@cescmysore.org
29 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9480810342      
30 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ 9448499962      
31 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ 9449598591      
ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) 9448499942     gmcomm@cescmysore.org
2 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು)-1 9448994732     dgmra@cescmysore.org
3 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು)-2 9448499963     dgmra2@cescmysore.org
4 ಸಹಾಯಕ  ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು)-1 9449598668     agmra@cescmysore.org
5 ಸಹಾಯಕ  ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು)-2 9448994350     agmra2@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ  ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು) ಹಣಕಾಸು 9480810343     agmraacc@cescmysore.org
7 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) 9480810386     dgmcomm@cescmysore.org
8 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) 9449598676     agmcomm@cescmysore.org
9 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು)  9480841176      
ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಖರೀದಿ) 9448994705 0821-2417108 0821-2417109 gmpurc@cescmysore.org
2 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಖರೀದಿ) 9448994709 0821-2417108 0821-2417109 dgmpurc@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಖರೀದಿ)-1 9448994725     agmpurc1@cescmysore.org
4 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಖರೀದಿ)-2 9480810349     agmpurc1@cescmysore.org
5 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಖರೀದಿ) 9448998044      
ಯೋಜನೆಗಳು ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು) 9448499920     gmproj@cescmysore.org
2 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು)-1 9448499961     dgmproj1@cescmysore.org
3 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು)-2 9448499960     dgmproj2@cescmysore.org
4 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು)-3 9480837522     dgmproj3@cescmysore.org
5 ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಸಲಹೆಗಾರರು        
6 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹಣಕಾಸು)-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್ಟ್ 9480837510     agmaccprojects@cescmysore.org
7 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು)-1 9449598669     agmproj1@cescmysore.org
8 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು)-2 9448499959     agmproj2@cescmysore.org
9 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು)-3 9449598521     agmproj3@cescmysore.org
10 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು)-4 9449598535     agmproj4@cescmysore.org
11 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು) 9480837529      
12 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್) 9448499993     dgm_tl@cescmysore.in
13 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್)-1 9449877344     agm_tl1@cescmysore.in
14 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್)-2 9480837546     agm_tl2@cescmysore.in
15 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್)-3 9480841288     agm_tl3@cescmysore.in
16 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್) ಹಣಖಾಸು 9448994800      
17 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್ - 1) 9448994340     manager_tl1@cescmysore.in
18 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್ - 2) 9480837526     manager_tl2@cescmysore.in
19 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್ - 3) 9448994349     wss_tracklead@cescmysore.in
20 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್ - 4) 9480837548     manager_tl4@cescmysore.in
21 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್ - 5) 9480813996     manager_tl5@cescmysore.in
22 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್ - 6) 9480837547     manager_tl6@cescmysore.in
23 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್ - 7) 9480837543     manager_tl7@cescmysore.in
24 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಟ್ರಾಕ್ ಲೀಡ್ - 8) 9480837549     manager_tl8@cescmysore.in
25 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ 9448499962     eeemtdvn@cescmysore.org
26 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗ 9449598591     aeemtdvn@cescmysore.org
ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ) 9448499931     gmaccounts@cescmysore.org
2 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಯಾವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ)

9448998066

     
3 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಯಾವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ) 9448994707     dgmfinance@cescmysore.org
4 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಂಪನ್ಮೂಲ) 9449598673     agmresource@cescmysore.org
5 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಲೆಕ್ಕ) 9480810354      
6 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹಣಕಾಸು) 9480837514      
7 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪಿಂಚಣಿ) 9480837530     agmpension@cescmysore.org
8 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪಿಂಚಣಿ) 9480810374      
9 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ)

8277883837

    dgmaccounts@cescmysore.org
10 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಲೆಕ್ಕ) 9449598671     agmaccounts@cescmysore.org
11 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಂದಾಯ) 9449598672     agmrevenue@cescmysore.org
12 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಂದಾಯ) 9480810348      
13 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತೆರಿಗೆ) 9448994924     agmtax@cescmysore.org
ಇಬಿಸಿ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಇಬಿಸಿ) 9480813535 0821-2417277 0821-2417277 dgmebc@cescmysore.org
2 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಇಬಿಸಿ)-ಹಣಕಾಸು 9480837524     dgmaccebc@cescmysoe.org
3 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಇಬಿಸಿ) 9480837508     agmebc@cescmysore.org
4 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಇಬಿಸಿ)-ಹಣಕಾಸು 9448994369     agmaccebc@cescmysore.org
5 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-ಹಣಕಾಸು 9480816915      
ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಂ.ಪ) 9448994703 0821-2417103   gmia@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಂ.ಪ)-1 9449598645 0821-2417103   agmia1@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಂ.ಪ)-2 9448994702     agmia2@cescmysore.org
4 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಂ.ಪ) 9480837515      
ಆಡಳಿತ & ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ & ಮಾ.ಸಂ) 9449598585     gmhrd@cescmysore.org
2 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ & ಮಾ.ಸಂ) 9480810351     dgmahr@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ & ಮಾ.ಸಂ) 9448499944     agmahr@cescmysore.org
4 ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತರಬೇತಿ) 9448499960      
5 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತರಬೇತಿ) 8277890534      
6 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ & ಮಾ.ಸಂ) 9480837512      
7 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ) 9448994720      agmim@cescmysore.org
8 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ) 9480837513      
9 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ) 9448994343      
10 ಮುಖ್ಯ ಗುಮಾಸ್ಥರು 9480837519      
ಜಾಗೃತದಳ ಶಾಖೆ
1 ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-ಜಾಗೃತದಳ  9448499964     spvigilance@cescmysore.org
2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)-ಜಾಗೃತದಳ  9448994716     eevigilance@cescmysore.org

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-02-2024 11:46 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080