ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ

ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ವಿ. ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು-570002
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9449598644 0821-2416380 0821-2416007 eeevvm@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448994842 0821-2416007   aeevvmdiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448499908 0821-2494848    
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598595 0821-2416016   aovvm@cescmysore.org
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಂ.ಪ) 9448994996     aoiavvm@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ)        
7 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ)  9480816929      
8 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ) 9480816930      
9 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ) 9480816931      
ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ವಿ. ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ವಿ. ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು-570002.
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994744 0821-2513978 0821-2416007 aeevvm@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810392      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816932      
4 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ 9448994766     sojlpuram@cescmysore.org
5 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ 9448994877      
6 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 9448994769 2581570   sometagalli@cescmysore.org
7 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 9448994770      
8 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಎಂ.ಜಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ 9449598555     Somgkoppal@cescmysore.org
9 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ - ಎಂ.ಜಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ 9448994929      
10 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ 9448994767     sovontikoppal@cescmysore.org
11 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ 9448994768      
12 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9449598599 2510702    
13 ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9448994852      
14 ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ 9480810333      
 ಕುವೇಂಪುನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ.ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಮೈಸೂರು-570023
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994743 0821-2560802   aeekmp1@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810360      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816934      
4 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ 9448994762 0821-2560803   sosaraswathipuram@cescmysore.com
5 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -  ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ 9448994763 0821-2560211    
6 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಅರವಿಂದನಗರ 9448994764     soaravinda@cescmysore.org
7 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಅರವಿಂದನಗರ 9448994765      
8 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ನಿವೇದಿತಾ 9449598574     soniveditha@cescmysore.org
9 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ನಿವೇದಿತಾ 9449598575      
10 ಕುವೇಂಪುನಗರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9448994866 0821-2560211    
ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮುಡಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆಂದೋಲನ ವೃತ್ತ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಮೈಸೂರು-570022
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994596 0821-2340292   aeerknagara@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810363      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816933      
4 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ವಿವೇಕಾನಂದ 9449598572     sovivekananda@cescmysore.org
5 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -  ವೇಕಾನಂದ 9449598573      
6 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಜಯಪುರ 9448994787 0821-2595844   sojayapura@cescmysore.org
7 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -  ಜಯಪುರ 9448994844      
8 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9449598581      
9 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ        
 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಅಸ್.ಆರ್.ಅಸ್ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು-ಹುಣಸೂರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೂಟಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು-570018.
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598639 0821-2404922   aeehtg@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810350      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816935      
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -  ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 9449598640     sohootagalli@cescmysore.org
5 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಭೋಗಾದಿ 9449598553 0821-2343711   sobogadi@cescmysore.org
6 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -  ಭೋಗಾದಿ 9448994771      
7 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -   ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 9480841175      
8 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಇಲವಾಲ 9449598529     soilawalla@cescmysore.org
9 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೀರಿಹುಂಡಿ 9448994783     sobeerihundi@cescmysore.org
10 ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ - ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 9449598699 0821-2402853    
11 ಸೇವಾ ವಾಹನ -  ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 9448994784      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-03-2021 12:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080