ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿ ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 08-06-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 08-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಕುವೇಂಪುನಗರ 09-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 09-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ಕುವೇಂಪುನಗರ 21-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 21-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 17-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 17-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 08-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಕುವೇಂಪುನಗರ 21-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 21-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 08-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಕುವೇಂಪುನಗರ 08-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 23-01-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 08-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 23-01-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 17-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಕುವೇಂಪುನಗರ 19-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 19-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 17-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 07-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಕುವೇಂಪುನಗರ 12-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 12-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 07-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಕುವೇಂಪುನಗರ 20-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 17-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 10-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಕುವೇಂಪುನಗರ 27-03-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 27-03-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 10-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 08-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಕುವೇಂಪುನಗರ 15-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 15-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 08-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 19-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಕುವೇಂಪುನಗರ 07-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 07-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 14-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 13-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಕುವೇಂಪುನಗರ 07-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 07-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 13-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 06-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಕುವೇಂಪುನಗರ 05-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 05-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 06-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 16-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ಕುವೇಂಪುನಗರ 17-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 05-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 16-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 09-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ಕುವೇಂಪುನಗರ 08-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 09-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 08-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 15-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
56 ಕುವೇಂಪುನಗರ 18-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
57 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 16-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
58 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 11-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
59 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 18-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
60 ಕುವೇಂಪುನಗರ 03-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
61 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 26-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
62 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 19-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
63 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 02-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
64 ಕುವೇಂಪುನಗರ 03-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
65 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 03-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
66 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 02-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
67 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 21-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
68 ಕುವೇಂಪುನಗರ 22-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
69 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 21-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
70 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 22-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
71 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 14-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
72 ಕುವೇಂಪುನಗರ 14-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
73 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 14-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
74 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 14-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
75 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 20-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
76 ಕುವೇಂಪುನಗರ 21-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
77 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 21-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
78 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 20-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
79 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 23-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
80 ಕುವೇಂಪುನಗರ 29-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
81 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 29-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
82 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 23-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
83 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 23-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
84 ಕುವೇಂಪುನಗರ 24-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
85 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 24-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
86 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 23-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
87 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 22-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
88 ಕುವೇಂಪುನಗರ 23-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
89 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 23-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
90 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 22-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
91 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 26-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
92 ಕುವೇಂಪುನಗರ 27-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
93 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 27-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
94 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 26-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
95 ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 27-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
96 ಕುವೇಂಪುನಗರ 28-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
97 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 28-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
98 ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 27-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-03-2024 12:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080