ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಸಕಲೇಶಪುರ 22-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಆಲೂರು 19-06-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ಬೇಲೂರು 25-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಸಕಲೇಶಪುರ 27-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ಆಲೂರು 28-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಬೇಲೂರು 23-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಬೇಲೂರು 16-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಆಲೂರು 23-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಸಕಲೇಶಪುರ 09-01-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಆಲೂರು 21-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಬೇಲೂರು 23-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಸಕಲೇಶಪುರ 26-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಆಲೂರು 23-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಬೇಲೂರು 28-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಸಕಲೇಶಪುರ 28-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಆಲೂರು 16-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಬೇಲೂರು 29-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಸಕಲೇಶಪುರ 29-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಆಲೂರು 10-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಬೇಲೂರು 28-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಸಕಲೇಶಪುರ 28-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಆಲೂರು 24-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಬೇಲೂರು 22-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಸಕಲೇಶಪುರ 22-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಆಲೂರು 18-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಬೇಲೂರು 29-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಸಕಲೇಶಪುರ 29-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಆಲೂರು 21-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ಬೇಲೂರು 17-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಸಕಲೇಶಪುರ 20-07-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಆಲೂರು 17-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಬೇಲೂರು 19-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಸಕಲೇಶಪುರ 18-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ಬೇಲೂರು 18-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಸಕಲೇಶಪುರ 18-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಆಲೂರು 21-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ಬೇಲೂರು 27-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಸಕಲೇಶಪುರ 25-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಆಲೂರು 20-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಬೇಲೂರು 22-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಸಕಲೇಶಪುರ 30-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ಆಲೂರು 18-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ಬೇಲೂರು 29-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಸಕಲೇಶಪುರ 23-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ಆಲೂರು 23-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಆಲೂರು 17-05-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಬೇಲೂರು 22-04-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ಸಕಲೇಶಪುರ 17-05-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
49 ಆಲೂರು 18-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಬೇಲೂರು 15-07-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಸಕಲೇಶಪುರ 28-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ಆಲೂರು 16-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
53 ಬೇಲೂರು 07-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
54 ಸಕಲೇಶಪುರ 06-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
55 ಆಲೂರು 12-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
56 ಬೇಲೂರು 13-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
57 ಸಕಲೇಶಪುರ 15-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
58 ಆಲೂರು 19-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
59 ಬೇಲೂರು 18-07-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
60 ಸಕಲೇಶಪುರ 18-07-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 02:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080