ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ - ಮೈಸೂರು

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ  ವೃತ್ತ - ಮೈಸೂರು
ವಿಳಾಸ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಮೈಸೂರು-570023
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994733 0821-2462131 0821-2462134 seemys@cescmysore.org
2 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9449598539 0821-2462132   eeemyscir@cescmysore.org
3 ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598534 0821-2462134   dcamyscir@cescmysore.org
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ) 9480837525 0821-2462134   aomyscir@cescmysore.org
5 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9449598548 0821-2462133   aee1myscir@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ೵ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9449598550 0821-2462133   aee2myscir@cescmysore.org
7 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448499907      
8 ಪೋಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 9448994735     dyspvig@cescmysore.org
9 ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 9448994736     CI_vigmyscir@cescmysore.org
10 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಜಾಗೃತದಳ 9448994737 0821-2448742   aeevig@cescmysore.org
11 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಜಾಗೃತದಳ 9449598656 0821-2448742    
12 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಜಾಗೃತದಳ 9448998797      
13 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ & ಪರಿವತ೵ಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 9448994738 0821-2449880   aeehtmyscir@cescmysore.org
14 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ & ಪರಿವತ೵ಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 9448994351 0821-2449880    
15 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-1 9448994739 0821-2457400 0821-2457400 aeelt2myscir@cescmysore.org
16 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-1 9448994358      
17 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-1 9448994356      
18 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-2 9448994367     aeelt1myscir@cescmysore.org
19 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-2 9448994355      
20 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-2 9448994354      
21 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-3 9448994731     aeeltngd@cescmysore.org  
22 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-3 9448994357      
23 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್-3 9448994359      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-07-2020 12:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin