ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 2020-21

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಶಾಖೆ ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1393, ಮೆ / ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .1360-62-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021 26-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1430, ಮೆ / ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .1363-65-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021 26-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ:ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 767ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 3.1 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 23-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 1.82ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಿಗಮ ಕಛೆರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.1222-25-dated-22-04-2021 22-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 768ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .26352-55-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 712ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಪೆಟ್ .809-12-ದಿನಾಂಕ -16-04-2021 16-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ  21-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 739ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಹಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 20-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ 138ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 19-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 465ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ:ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು 17-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 258ಕೆಬಿ 

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ:ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೊಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 17-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 150/538 ಕೆಬಿ 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

 

ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ / ಎನ್ ಜಿ ಇ ಎಫ್.734-35-ದಿನಾಂಕ -15-04-2021 15-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 545ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1434, ಮೆ / ಶ್ರೀ ರಚನೆ .693-95-ದಿನಾಂಕ -12-04-2021 12-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1400, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .690-92-ದಿನಾಂಕ -12-04-2021 12-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ/ ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಯಲಂದೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ .26141-43-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.38ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ನಂಜನಗುಡು -2 ಉಪ ವಿಭಾಗ.26144-46-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ.26138-40-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.42ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕುಶಲನಗರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ  .26174-76-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.36ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಗುರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ .26171-73-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.38ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ.26162-64-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.38ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರಗುರು ಉಪವಿಭಾಗ .26168-70-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.37ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹರದಾನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ.26150-52-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ .26159-61-31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.39ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಬೇಗುರು ಉಪವಿಭಾಗ .26156-58-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ .26147-49-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.35ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ .26180-82-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.36ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ .26165-67-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.39ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ/ ಮಧು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಕುಶಲನಗರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ .26177-79-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.36ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ/ ಈಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ.26153-55-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ (CAPEX) ಮಧ್ಯಂತರ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.cys-65-ದಿನಾಂಕ-12-04-2021 12-04-2021 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.75ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1365, ಮೆ / ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.404-06-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021 07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1437, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .392-94-ದಿನಾಂಕ-07-04-2021 07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1399, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .389-91-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021 07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1315, ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .563-65-ದಿನಾಂಕ -08-04-2021 08-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1358, ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .560-62-ದಿನಾಂಕ -08-04-2021 08-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 782ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1385, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.504-04-dated-08-04-2021 08-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 919ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1422, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .470-72-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021 07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 797ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1304, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ .398-400-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021 07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1343, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ  07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1443, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ  08-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 879ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1369, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ  07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 734ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ.480-82-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021 07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 677ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1337, ಮೆ / ಶಾರದಂಬ ಹ್ಯಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ .477-79-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021 07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 870ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1318, ಮೆ|| ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ .473-76-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021 07-04-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 897ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ರೈತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ TSP,SCP ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-32- ದಿನಾಂಕ-07-04-2021  07-04-2021 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 506ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ  ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.cys-31-ದಿನಾಂಕ-07-04-2021 07-04-2021 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 725ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾಮುಂಡೀಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಅಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ''ಸಿ'' ಮತ್ತು ''ಡಿ'' ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ 26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 958ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ .25379 (ಎ) ದಿನಾಂಕ -24-03-2021 24-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.43ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ /  ಆರ್.ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್.25378 (ಎ) ದಿನಾಂಕ -24-03-2021 24-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.48ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.22294-97-ದಿನಾಂಕ-31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 723ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. .22298-301-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 734ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಗಾಗಿ ಕೆಇಬಿ, ಆರ್ & ಪಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.cys-1841-ದಿನಾಂಕ:31.03.2021 31-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.53ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ತ್ರಿವರ್ಣಕ್ಷಾರ ಸೂಚಕ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ.209-10-ದಿನಾಂಕ-05-04-2021 05-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 649ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ -cys-12-ದಿನಾಂಕ-05-04-2021 05-04-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 875ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2021-2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಪದವೃಂದ ''ಸಿ'' ಮತ್ತು ''ಡಿ'' ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ.ಈ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ 30-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 7.00ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Comprehensive Maintenance, Support & Enhancement of CESC Web Based PGRS Application, Android Mobile App, Integration with Govt Web Portal, G-Suite E-Mail Services and Development of Fast Track New Service COnnection, Other Associated Services etc., 26-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೋಜನೆ 2.57ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ 22-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 3.13ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1311, ಮೆ|| ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ .25434-36-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 574ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1345, ಮೆಸಸ್ ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ .25431-33-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 589ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಚಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್.25763-66-ದಿನಾಂಕ-29-03-2021 29-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.52ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಚಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25759-62-ದಿನಾಂಕ -29-03-2021 29-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.31ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ದರ್ಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25771-74-ದಿನಾಂಕ -29-03-2021 29-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.47ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಅಭಿಮನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25767-70-ದಿನಾಂಕ -29-03-2021 29-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.55ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1339, ಮೆ / ಚೌದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.25477-79-ದಿನಾಂಕ-25-03-2021 25-03-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.16ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1342, ಮೆ / ಚೌದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.25477-79-ದಿನಾಂಕ-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 567ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1339, ಮೆ / ಚೌದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.25474-76-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 588ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1342, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.25477-79-dated-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 567ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1438, ಮೆಸೌಸ್ ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ .25542-44-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 589ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1425, ಮೆ / ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ .25446-48-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 585ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1419, ಮೆ / ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ .25428-30-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 576ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1314, ಮೆ|| ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ .25422-24-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 587ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1303, ಮೆ|| ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .25418-21-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 589ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1444, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.25545-47-dated-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 599ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1335, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.25471-73-dated-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 586ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1370, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.25459-61-dated-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 575ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1366, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.25462-64-dated-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 568ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1364, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.25465-67-dated-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1403, ಮೆ|| ಶ್ರೀಪ್ರೀಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.25412-14-dated-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 563ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1332, ಮೆ|| ಶ್ರೀಪ್ರೀಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.25415-17-dated-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 566ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1441, ಮೆ|| ಶ್ರೀಪ್ರೀಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.25443-45-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1409, ಮೆ / ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .25440-42-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1371, ಮೆ / ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .25588-90-ದಿನಾಂಕ-26-03-2021 26-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 576ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1407, ಮೆ / ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .25585-87-ದಿನಾಂಕ -26-03-2021 26-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 593ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1346, ಮೆ / ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ .25425-27-ದಿನಾಂಕ-25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 578ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1419, ಮೆ / ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ .25428-30-ದಿನಾಂಕ -25-03-2021 25-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 576ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1422, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.25597-99-dated-26-03-2021 26-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 593ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1349, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.25594-96-dated-26-03-2021 26-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 615ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1385, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .25591-93-ದಿನಾಂಕ -26-03-2021 26-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 594ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್.ಇ .ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು  26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 242ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25014-17-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 723ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24994-97-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.39ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಈಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25026-29-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 726ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24998-25001-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಗುರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25022-25-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 736ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ /  ಮಧು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25002-05-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 750ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25018-21-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ||  ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಗ್ನಿಯರ್ಸ್ .24974-77-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.37ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ.24966-69-ದಿನಾಂಕ-19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ.24970-73-ದಿನಾಂಕ-19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 220ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ .24962-65-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 744ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ||  ರುಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ .24982-85-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 733ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24978-81-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 747ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ||  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಜ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್.25010-13-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 727ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ .24986-89-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.38ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, 24990-93-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 741ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ.25030-33-dated-19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.42ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .25006-09- ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 735ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-III (ತಂಡ-56)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 23-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.03 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-VI (ತಂಡ-55)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 23-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 986 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-IV (ತಂಡ-54)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 23-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 935 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-IV (ತಂಡ-53)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 23-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 904 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೇ|| ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸುಬ್ರಣ್ಯೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು 22-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.34 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.  19-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 0.97ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಆಯೋಗದ (೯ನೇ ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ರೆಜುಲೇಷನ್-೨೦೧೭ ರ ಷರತ್ತು ,೩.೧.೩(ಎ) ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸ್ಥಳ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ  19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.18ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಮೆ / ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24749-52-ದಿನಾಂಕ -18-03-2021 18-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 859ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಮೆ / ಪ್ರೇಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24753-56-ದಿನಾಂಕ -18-03-2021 18-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 832ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಮೆ / ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24737-40-ದಿನಾಂಕ -18-03-2021 18-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 855ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಮೆ / ಆದಿಶಕ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24745-48-ದಿನಾಂಕ -18-03-2021 18-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 859ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ:  ಮೆ|| ಎ ಎನ್ ರಾಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 24870-73-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 736ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸಂತೋಷ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24741-44-ದಿನಾಂಕ -18-03-2021 18-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.47ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ನಂದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್.24227-31-ದಿನಾಂಕ -12-03-2021 12-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.89ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ನಂದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. 24232-35-ದಿನಾಂಕ -12-03-2021 12-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.58ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ದೀಪಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. 24236-39-ದಿನಾಂಕ -12-03-2021 12-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 798ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24240-43-ದಿನಾಂಕ -12-03-2021 12-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 5.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಪ್ರಿಸಿಶನ್  ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳು.24248-51-ದಿನಾಂಕ-12-03-2021 12-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.34ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಪ್ರಿಸಿಶನ್  ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳು.24244-47-ದಿನಾಂಕ-16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.15ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:ಮೆ|| ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್ಮೆಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ .24485-88-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.45ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24456-59-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.43ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಮೆ / ಆನ್ಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ .24460-63-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಮೆ / ಶ್ರೀ ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. 24476-79-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.41ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಮೆ / ಆನ್ಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24480-84-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.44ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. 24489-92-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.46ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್.24493-96-ದಿನಾಂಕ-16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.56ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. 24497-500-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.52ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಪ್ರಿಸಿಶನ್  ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳು .24468-71-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಪ್ರಿಸಿಶನ್  ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳು .24452-55-ದಿನಾಂಕ -16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.39ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24464-67-ದಿನಾಂಕ-16-03-2021 16-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1416, ಮೆ / ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .24854-56-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 574ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1377, ಮೆ / ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 24851-53-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 586ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1430, ಮೆ / ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 24831-33-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1372, ಮೆ / ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.24839-41-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 571ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1379, ಮೆ / ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.24848-50-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 541ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1432. ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .24842-44-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 564ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1359, ಮೆ / ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.24845-47-ದಿನಾಂಕ -19-03-2021 19-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 566ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-52)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 17-03-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಆಡಳಿತಶಾಖೆ   1.04ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-51)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 17-03-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಆಡಳಿತಶಾಖೆ  1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-4 (ತಂಡ-50)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 17-03-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಆಡಳಿತಶಾಖೆ  1.03ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-4 (ತಂಡ-49)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.  17-03-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಆಡಳಿತಶಾಖೆ   997ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-4 (ತಂಡ-44)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 17-03-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ  0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ಲೆ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಬಗ್ಗೆ 16-03-2021 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 564ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Ease of Doing Business ನಳ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 17-03-2021 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.58ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 16-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 128ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .24006-09-ದಿನಾಂಕ -08-03-2021 08-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.39ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಭಾಗಶ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು  12-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 2.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ 12-03-2021 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 1.23ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಗುಣಶ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .08-03-2021 08-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.37ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಸಾರಥಿ ಪವರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ .23976-79-ದಿನಾಂಕ -08-03-2021 08-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.41ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು .23768-72-ದಿನಾಂಕ -05-03-2021 05-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 817ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ತಿಬ್ಬದೇವಿ ಪವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .23764-67-ದಿನಾಂಕ -05-03-2021 05-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 842ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1322, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ .24200-02-ದಿನಾಂಕ -12-03-2021 12-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 7.3ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 15.03.2021 ರಂದು ಆರ್.ಇ.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಲಿಂಕ್ ನ ವಿವರ. 12-03-201. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 158ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 15.03.2021 ರಂದು ಆರ್.ಇ.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 12-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 862 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಮಾಯಾಮ್ಮ ದೇವಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .23785-88-ದಿನಾಂಕ -05-03-2021 05-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.41ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:ಮೆಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು. ಚಾಮರಾಜ ನಗರ .23256-59-ದಿನಾಂಕ -26-02-2021 26-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.62ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಅರಸಿಕೇರೆ .23641-44-ದಿನಾಂಕ -03-03-2021 03-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 709ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ|| ಪ್ರೇಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸಿ ಆರ್ ಪಟಾನಾ .23645-48-ದಿನಾಂಕ -03-03-2021 03-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ/ ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮದ್ದೂರು .23637-40-ದಿನಾಂಕ -03-03-2021 03-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 693ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಲಾಸ್-ಬೇಲೂರು .23504-07-ದಿನಾಂಕ -02-03-2021 02-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 888ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹೊಲೆನರಸಿಪುರ .23508-11-ದಿನಾಂಕ -02-03-2021 02-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 892ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.cys-1736-ದಿನಾಂಕ-09-03-2021 09-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 2.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-4 (ತಂಡ-49)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 05-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 701ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ/ಭಾಗಶ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 08-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 1.69ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ// ಎ.ಎನ್ ರಾಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಾ  ಮತ್ತು ಪಾ  ವೃತ್ತ  ಮೈಸೂರು.23537-44-ದಿನಾಂಕ-02-03-2021  02-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ// ಎ.ಎನ್ ರಾಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಾ  ಮತ್ತು ಪಾ  ವೃತ್ತ  ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು .23531-36-ದಿನಾಂಕ -02-03-2021  02-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.30ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ// ಎ.ಎನ್ ರಾಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಾ  ಮತ್ತು ಪಾ  ವೃತ್ತ  ಮಂಡ್ಯ.23545-52-ದಿನಾಂಕ -02-03-2021 02-03-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-4 (ತಂಡ-48)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 894ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-3 (ತಂಡ-47)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 911ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-3 (ತಂಡ-46)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 927ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-3 (ತಂಡ-45)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 992ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-43)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 924ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-42)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 782ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-3 (ತಂಡ-41)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 884ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-3 (ತಂಡ-40)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಶಾಖೆ 895ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1365-ಮೆ / ಶ್ರೀ ಮದೇಶ್ವರ.22941-43-dated-23-02-2021 23-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 66.6ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1401-ಮೆ / ಶ್ರೀ ಮದೇಶ್ವರ.22947-49-dated-23-02-2021 23-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 612ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1493-ಮೆ / ಶ್ರೀ ಮದೇಶ್ವರ .22944-46-ದಿನಾಂಕ -23-02-2021 23-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 65.2ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1416-ಮೆ / ಆರಾಧ್ಯ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.22956-58-dated-23-02-2021 23-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.27ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1309-ಮೆ / ಆರಾಧ್ಯ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .22953-55-ದಿನಾಂಕ -23-02-2021 23-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 604ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1385-ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.23137-39-ದಿನಾಂಕ-24-02-2021 24-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 491ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1422-ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.231191-21-ದಿನಾಂಕ-24-02-2021  24-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 517ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1349-ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.23128-30-ದಿನಾಂಕ-24-02-2021 24-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 66.5ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1437-ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 23131-33-ದಿನಾಂಕ-24-02-2021-dated-24-02-2021 24-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 63.0ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1399-ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .23134-36-ದಿನಾಂಕ -24-02-2021 24-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 517ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಲ್ ಓ ಐ: ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .23140-43-ದಿನಾಂಕ -24-02-2021 24-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು -1469-ಮೆ / ಎಕ್ಸೆಲ್ ತಂತಿಗಳು .cys-1618-ದಿನಾಂಕ -16-02-2021 16-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1470 ಮೆ / ಭನಶಂಕರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ cys -1617-ದಿನಾಂಕ -16-02-2021 16-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ-ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ    09-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್      ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ    965ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ-ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು   09-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್    ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ   957ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ-ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಂಡ್ಯ ವೃತ್ತ  09-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 953ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ-ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಸನ ವೃತ್ತ  09-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 993ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:-ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲ -ಚಾಮರಾಜನಗರ -ಕೊಡಗು 09-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೆಮೊ.cys-1653-ದಿನಾಂಕ-24-02-2021 24-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.58ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕವಿಮಂ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ.cys-1652-ದಿನಾಂಕ-24-02-2021 24-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.30ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1650-ದಿನಾಂಕ-24-02-2021 24-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 738ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮದ್ದೂರು .22903-06-ದಿನಾಂಕ -22-02-2021 22-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 694ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1405-ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .22590-92-ದಿನಾಂಕ -18-02-2021 18-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1324, ಮೆ / ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .22593-95-ದಿನಾಂಕ -18-02-2021 18-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-39)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  786 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-38)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  735 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-37)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  815 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-36)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  807ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-2 (ತಂಡ-35)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  1.143ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-5 (ತಂಡ-34)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  871ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-33)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  1.593ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-32)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  1.183ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-31)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  976 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-7 (ತಂಡ-30)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ   966ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-5 (ತಂಡ-29)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  824ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-5 (ತಂಡ-28)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 822ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-5 (ತಂಡ-27)ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 828ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಿಗೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1609-ದಿನಾಂಕ-16-02-2021 16-02-2021 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.56ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (20 ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೇರಿದಂತೆ) ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ/ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ. 16-12-2021 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 3.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಹಾಸನ  ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ.22278-85-ದಿನಾಂಕ-12-02-2020 12-02-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.62ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೈಸೂರು ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ.22270-77-ದಿನಾಂಕ-12-02-2020 12-02-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.67ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1491, ಮೆ|| ಎನ್‌ಜಿಇಎಫ್,cys -1581-ದಿನಾಂಕ -12-02-2021 12-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1579-ದಿನಾಂಕ-11-02-2021 11-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ .cys-1580-ದಿನಾಂಕ-11-02-2021 11-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮನಿಯಮಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-೨೨ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ.22032-ದಿನಾಂಕ-10-02-2021 10-02-2021 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 944ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ -2022 ಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ಕ್ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು 17-02-2021 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ.cys-1573-ದಿನಾಂಕ:08-02-2021 08-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಿಗಮದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ದರ್ಜೆ-2 ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 08-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 3.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Chamundeshwari Electricity Supply Corporation Limit Mysuru is pleased to further amend the CESC Recruitment and Promotion Regulation Employees Regulations and Employees (Seniority) Regulation as here under.cys-1497-dated-07-02-2021 07-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.cys-1565-ದಿನಾಂಕ-06-02-2021 06-02-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1566-ದಿನಾಂಕ-06-02-2021 06-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1264, ಮೆ / ಯುನಿಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಸಿಎಸ್ -1550-ದಿನಾಂಕ -03-02-2021 03-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1481, ಮೆ|| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ.cys-1549-ದಿನಾಂಕ -03-02-2021 03-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.29ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1264, ಮೆ / ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ cys-1551-ದಿನಾಂಕ -03-02-2021 03-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.20ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Clarification for recovery of expenditure towards electric line/plant where there is a default on the part of the developer & where the developer has not laid the electric line/plant within the layout.cys-1525-ದಿನಾಂಕ -02-02-2021 02-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 5.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1406, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .21213-15-ದಿನಾಂಕ -02-02-2021 02-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1402, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .21207-09-ದಿನಾಂಕ -02-02-2021 02-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1378, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .21210-12-ದಿನಾಂಕ -02-02-2021 02-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1484, ಮೆ|| ಎನ್‌ಜಿಇಎಫ್.cys -1518-ದಿನಾಂಕ -01-02-2021 01-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.63ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ.cys-1499-ದಿನಾಂಕ:01-02-2021 01-02-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.33ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 76.1537 ಮತ್ತು 76.1507 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.20990-ದಿನಾಂಕ-30-01-2021 30-01-2021 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 2.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ-೨೦೨೧ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ.cys-1494-ದಿನಾಂಕ-29-01-2021 29-01-2021 ಕನ್ನಡ  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 1.74ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1381-ಮೆ / ರುಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ .20782-783-ದಿನಾಂಕ-28-01-2021 28-01-2021 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 29-01-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನೌಕರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು.cys-1482-ದಿನಾಂಕ-28-01-2021

28-01-2021 ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.53ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ: ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1486-ದಿನಾಂಕ-28-01-2021

28-01-2021 ಕನ್ನಡ  ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆ 1.36 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸುತ್ತೋಲೆ: ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ನೌಕರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

28-01-2021   ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  1.38 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ: ದಿನಾಂಕ:28.01.2021 ರಿಂದ 05.02.2021 ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

27-01-2021 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್.ಇ.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಲಿರುವ Webinar on Distribution Transformers Operation and Maintenance for Failure minimization ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.ದಿನಾಂಕ 25-01-2021  ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ  5.08ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್.ಇ.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಲಿರುವ Webinar on Labour Laws & Procedures in Dealing Court Cases ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.20619-24-ದಿನಾಂಕ-25-01-2021 25-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 4.79ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ್ನು ಚಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1461-ದಿನಾಂಕ-22-01-2021 22-01-2021 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.56ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1358, ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .20370-76-ದಿನಾಂಕ -20-01-2021 20-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1318, ಮೆ|| ಜೆಎನ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕರ್ಸ್ .20366-69-ದಿನಾಂಕ -20-01-2021 20-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1301, ಮೆ / ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ .20363-65-ದಿನಾಂಕ -20-01-2021 20-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-19 ) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1458-ದಿನಾಂಕ -19-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.45ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-20) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1457-ದಿನಾಂಕ -19-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.33ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ- 21 ) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1456-ದಿನಾಂಕ -19-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.32ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-22 ) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1455-ದಿನಾಂಕ -19-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-23) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1454-ದಿನಾಂಕ -19-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.27ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-24 ) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1453-ದಿನಾಂಕ -19-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.18ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-25 ) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1452-ದಿನಾಂಕ -19-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.28ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-26) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1451-ದಿನಾಂಕ -019-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.28ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .20179-81-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1347, ಮೆಲೈ ಮಹಾದೇಶವರ ಎಮ್ಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ .20188-90-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1277, ಮೆ|| ಕೆಎಲ್ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್.ಸಿಎಸ್ -1447-ದಿನಾಂಕ -19-01-2021 19-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 574ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಮಾಡೆಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು.cys-1445-ದಿನಾಂಕ-19-01-2021 19-01-2021 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 653ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕದ ಕುರಿತು.cys-1439-ದಿನಾಂಕ-16-01-2021 16-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.24ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1369-ಮೆ / ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .20185-87-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1367-ಮೆ / ಶಿಲ್ಪಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .20200-02-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.03ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1385-ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20227-29-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1367-ಮೆ / ಶಿಲ್ಪಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .20200-02-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1349-ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20230-32-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 999ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1332-ಮೆ / ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20209-11-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.02ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1330-ಮೆ / ಶ್ರೀ ರಚನೆಗಳು .20176-78-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1441-ಮೆ / ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ .20206-08-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1326 ಮೆ / ಶ್ರೀ ರಚನೆಗಳು .20182-84-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 640ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1328, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20221-23-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1439, ಮೆ / ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20191-93-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1437, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20218-20-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1387, ಮೆಸರ್ಸ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 20122-14-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1399, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20215-17-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 098ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1422, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20224-26-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 998ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1401, ಮೆ / ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .20194-96-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 629ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1403, ಮೆ|| ಶ್ರೀಪ್ರಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .20203-05-ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 616ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1484, ಮೆ// ಎನ್ ಜಿಇಎಫ್. cys-1442- ದಿನಾಂಕ -18-01-2021 18-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.33ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ:ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ/ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ: 03.02.2021-09.02.2021.cys-1440-ದಿನಾಂಕ:16-01-2021 16-01-2021 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 4.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1269. ಮೆ|| ಎಂಸಿಎಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಎಸ್ -1431-ದಿನಾಂಕ -15-01-2021 15-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.71ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1271, ಮೆ|| ಎಂಸಿಎಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್.cys -1430-ದಿನಾಂಕ -15-01-2021 15-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.69ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ  4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.19887-89-ದಿನಾಂಕ-13-01-2021 13-01-2021 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 2.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ:ಹೊಸ ವಿದ್ಯತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 13.01.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 857 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಸುತ್ತೋಲೆ:ನಿಗದಿತ ವಿದ್ಯತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  13.01.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  871ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1409-ದಿನಾಂಕ-11-01-2021 11-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1401-ದಿನಾಂಕ-08-01-2021 08-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.56ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1336, ಮೆ|| ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .19680-82-ದಿನಾಂಕ -12-01-2021 12-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 68ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೆಮೋ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ.cys-1408-ದಿನಾಂಕ-11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.26ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1407, ಮೆ|| ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ .19671-73-ದಿನಾಂಕ -12-01-2021 12-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1397, ಮೆ|| ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .19674-76-ದಿನಾಂಕ -12-01-2021 12-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1475, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .19677-79-ದಿನಾಂಕ -12-01-2021 12-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 942ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1343, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ .19637-39-ದಿನಾಂಕ -11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1416, ಮೆ|| ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .19625-27-ದಿನಾಂಕ -11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1379, ಮೆ|| ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .19634-36-ದಿನಾಂಕ -11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1309 ಮೆ|| ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .19628-30-ದಿನಾಂಕ -11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1341, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಳವೆಗಳು .19631-33-ದಿನಾಂಕ -11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1331, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .19646-48-ದಿನಾಂಕ -11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1367, ಮೆ|| ಶಿಲ್ಪಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .19643-45-ದಿನಾಂಕ -11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1304, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಳವೆಗಳು .19640-42-ದಿನಾಂಕ -11-01-2021 11-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1481, ಮೆ|| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್.cys -1405-ದಿನಾಂಕ -08-01-2021 08-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 784ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ : ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಯೂಜೆವೈ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನಿಷ್ಠಾನ ಭರಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ.cys-1390-ದಿನಾಂಕ-07-01-2021 07-01-2021 ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗಳು 983ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-13 ಹಾಗೂ 14 ) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1387-ದಿನಾಂಕ -07-01-2021 07-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.19296-307-ದಿನಾಂಕ-06-01-2021 06-01-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 965ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇ ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಲಿರುವ Webnar on "Disaster management & safty aspects in power Sector" ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.19194-99-ದಿನಾಂಕ-04-01-2021 04-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 3.36ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಟಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-456- ದಿನಾಂಕ-09-07-2020 09-07-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.71ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 10-06-2020 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕುರಿತು.cys-457- ದಿನಾಂಕ-09-07-2020 09-07-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.56ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1310-ದಿನಾಂಕ -30-12-2020 30-12-2020 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಗುಲೇಷನ್ 2017 ರನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು(ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ) cys-1073-ದಿನಾಂಕ -23-11-2020 23-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.81ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್.ದಿನಾಂಕ -23-12-2020 23-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 11.7ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1470, ಮೆ / ಬನಶಂಕರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.cys-1288-ದಿನಾಂಕ -22-12-2020 22-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1469, ಮೆ|| ಎಕ್ಸೆಲ್ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು. Cys-1287- ದಿನಾಂಕ -22-12-2020 22-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.26ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1292-ದಿನಾಂಕ-22-12-2020 22-12-2020 ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ  1.36ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Filling of application for the april of financial year 20 and revision of ARR/ERC for financial year 22 ಕುರಿತು .17928-ದಿನಾಂಕ-17-12-2020 17-12-2020 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1470, ಮೆ / ಬನಶಂಕರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.Cys-1288-ದಿನಾಂಕ -22-12-2020 22-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.29ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ NEFT/RTGS ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1268-ದಿನಾಂಕ-15-12-2020 15-12-2020 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 2.42ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1326, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್  .18080-82-ದಿನಾಂಕ -19-12-2020 19-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1369,  ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .18083-85-ದಿನಾಂಕ -19-12-2020 19-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .18086-88-ದಿನಾಂಕ -19-12-2020 19-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ.cys-1281-ದಿನಾಂಕ-19-12-2020 19-12-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 922ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ.18095-98-ದಿನಾಂಕ-19-12-2020 19-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.03ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2020 ರ ನಿಗದಿತ ಸುಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆರಂಭಿಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.cys-1200-ದಿನಾಂಕ-01-12-2020 01-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 3.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-1277-ದಿನಾಂಕ-18-12-2020 18-12-2020 ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ  2.93ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1387, ಮೆ|| ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .17768-70-ದಿನಾಂಕ -15-12-2020 15-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1388, ಮೆ / ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು .17765-67-ದಿನಾಂಕ -15-12-2020 15-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-12) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು .cys -1259-ದಿನಾಂಕ -14-12-2020 14-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.51ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-11) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು .cys -1258-ದಿನಾಂಕ -14-12-2020 14-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.41ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-10) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು .cys -1257-ದಿನಾಂಕ -14-12-2020 14-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.54ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-9) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು .cys -1256-ದಿನಾಂಕ -14-12-2020 14-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.41ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-8) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತುcys -1255-ದಿನಾಂಕ -14-12-2020 14-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.69ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-7) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys -1254-ದಿನಾಂಕ -14-12-2020 14-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.43ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಜಿಕೆ / ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಮೆ|| ಚಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕೊಥತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ .17584-87-ದಿನಾಂಕ -10-12-2020 10-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 695ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1439, ಮೆ|| ಮಹದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 17514-16-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1437, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 17532-34-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1422, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 17520-22-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.02ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1401, ಮೆ|| ಮಹದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 17517-19-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1349, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 17523-25-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1365, ಮೆ|| ಮಹದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 17511-13-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1349, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 17526-28-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-5) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು .cys -1234-ದಿನಾಂಕ -10-12-2020 10-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.75ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-6) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು .cys -1235-ದಿನಾಂಕ -10-12-2020 10-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.72ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1337, ಮೆ|| ಶಾರದಾಂಬಾ ಹಾಲೊ ಬ್ರಿಕ್ಸ್  17535-37-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1328, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 17529-31-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1318, ಮೆ|| ಹೆಚ್ಎನ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್್ಸ & ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್್ಸ, 17538-40-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆದೇಶ - ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ- cys -1228-ದಿನಾಂಕ -09-12-2020 09-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.79ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಕಾಲ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಣೆ (ದಿನಾಂಕ : 14-12-2020 - 19-12-2020) ಬಗ್ಗೆ.cys-1225-ದಿನಾಂಕ-07-12-2020 07-12-2020 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ  1.88ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ : ಪರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ.cys-1183-ದಿನಾಂಕ-02-12-2020 02-12-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.50ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1345, ಮೆ|| ರೂಪಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, 17257-59-ದಿನಾಂಕ -07-12-2020 07-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1328, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .17263-65-ದಿನಾಂಕ -07-12-2020 07-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1418, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ .17260-62-ದಿನಾಂಕ -07-12-2020 07-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1381, ಮೆ|| ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ .17266-68-ದಿನಾಂಕ -07-12-2020 07-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1463, ಮೆ|| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಥ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ .17248-56-ದಿನಾಂಕ -07-12-2020 07-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.73ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ|| ಆರ್ ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಜಿಕೆ / ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್, ಮದ್ದೂರು -2. 17244-47-ದಿನಾಂಕ -07-12-2020 07-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 720ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-4) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು .cys -1204-ದಿನಾಂಕ -05-12-2020 05-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ ಇಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇರಿಯಂಟ್-1 (ತಂಡ-3) ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನುನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು .cys -1203-ದಿನಾಂಕ -05-12-2020 05-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2.48ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ : ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1393, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .17080-82-ದಿನಾಂಕ -05-12-2020 05-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ : ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1372, ಮೆ|| ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .17077-79-ದಿನಾಂಕ -05-12-2020 05-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ : ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1409-ಮೆ|| ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.16955-58-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1304, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್.16962-64-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1409, ಮೆ|| ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .16955-58-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್:1199-ದಿನಾಂಕ-04-12-2020 04-12-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 875ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1393, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .16965-67-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1394, ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.16974-76-dated-02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1431, ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು .16971-73-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1356, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .16968-70-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.20ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1309, ಮೆ|| ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .16942-44-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1343, ಮೆ|| ಮೈಯೋರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಳವೆಗಳು .16952-54-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ. 1416, ಮೆ|| ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.16949-51-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1379, ಮೆ|| ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.16946-48-ದಿನಾಂಕ -02-12-2020 02-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1461, ಮೆ|| ಮಾಲು ವೈರ್ಸ್.cys -1162-ದಿನಾಂಕ -01-12-2020 01-12-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.27ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೆ।। ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರವರ GSTIN ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29CGBPS420D1ZA ನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1095-ದಿನಾಂಕ-26-11-2020 26-11-2020 ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ  900ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಫ್‌ಎಎಂಎಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇ-ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-1094-ದಿನಾಂಕ-26-11-2020 26-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೆರಿಗೆ  5.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1255, ಮೆ|| ಶರಾವತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್.ಸಿಎಸ್ -1092-ದಿನಾಂಕ -25-11-2020 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1336, ಮೆ|| ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. 16323-25-ದಿನಾಂಕ -25-11-2020 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1391, ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ.16332-34-dated-25-11-2020 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ,1438  ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ.16335-37-dated-25-11-2020 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.20ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1320, ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ .16329-31-ದಿನಾಂಕ -25-11-2020 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 669ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1324, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಉದ್ಯಮಗಳು.16359-61-ದಿನಾಂಕ-25-11-2020 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1395, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಉದ್ಯಮಗಳು.16362-64-ದಿನಾಂಕ -25-11-2020 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1463, ಮೆ|| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್. cys -1090-ದಿನಾಂಕ -25-11-2020 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾನ್ಯ ಕವಿನಿ ಆಯೋಗವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ 2020 ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 25-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಖೆ  1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕೆಲಸದ  ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಹರದಾನಹಳ್ಳಿ .16086-89-ದಿನಾಂಕ -23-11-2020 23-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.80ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿ ವೈಎಸ್-1069-ದಿನಾಂಕ-23-11-2020 23-11-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.51ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೈಸೂರು ನಗರ ರಾಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್-ಬಸ್ಸುಗಳು 15750-53-ದಿನಾಂಕ -18-11-2020 18-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 664ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ.ಸಿವೈಎಸ್-1061-ದಿನಾಂಕ-19-11-2020 19-11-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 889ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಂಪು ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.ಸಿವೈಎಸ್-1057-ದಿನಾಂಕ-17-11-2020 17-11-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ:ಡಿಬ್ಲ್ಯೂಎ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 653ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1441-ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.15424-26-dated-11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1403-ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.15421-23-ದಿನಾಂಕ-11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1332-ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 15427-29-ದಿನಾಂಕ -11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334- ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 15400-02-ದಿನಾಂಕ-11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1369- ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 15397-99-ದಿನಾಂಕ-11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.21ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1443- ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 15394-96-ದಿನಾಂಕ -11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.22ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1330-ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಚನೆ.15406-08-ದಿನಾಂಕ-11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.18ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1434-ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಚನೆ.15406-08-ದಿನಾಂಕ -11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1360-ಮೆ|| ರಾಜ್ವೈಭವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ 15412-14-ದಿನಾಂಕ -11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1383-ಮೆ|| ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 15433-35-ದಿನಾಂಕ -11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1363-ಮೆ|| ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ 15391-93-ದಿನಾಂಕ -11-11-2020 11-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘರವರ ಅನುಮೋದಿತ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ವೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವ ಕುರಿತು.14286-89-ದಿನಾಂಕ-28-10-2020 28-10-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.42ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1463, ಮೆ|| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ltd.cys-1034-ದಿನಾಂಕ -07-11-2020 07-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.30ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1275, ಮೆ|| ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.ಸಿಸ್ -1031-ದಿನಾಂಕ -07-11-2020 07-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1273, ಮೆ|| ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.ಸಿಸ್ -1032-ದಿನಾಂಕ -07-11-2020 07-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1276, ಮೆ|| ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸಿವೈಎಸ್ -1033-ದಿನಾಂಕ -07-11-2020 07-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಸಕಲೇಶಪುರ ಮೆ|| ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .14896-99-ದಿನಾಂಕ -05-11-2020 05-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 711ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್, ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಮೆಸಸ್ ಸಂಜಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .14892-95-ದಿನಾಂಕ -05-11-2020 05-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.67ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1283- ಮೆ|| ಅರೋಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.ಸಿವೈಎಸ್-1015-ದಿನಾಂಕ -05-11-2020 05-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1255 (ಎ) - ಮೆ|| ಶರಾವತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.ಸಿವೈಎಸ್-1016-ದಿನಾಂಕ -05-11-2020 05-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.30ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್- ಕೆಆರ್ ನಗರ- ಮೆ|| ಆರ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .14586-89-ದಿನಾಂಕ -03-11-2020 03-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.58ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ|| ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು .14677-ದಿನಾಂಕ -04-11-2020 04-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 706ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಎ ಎನ್ ರಾಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ .13133-36-ದಿನಾಂಕ -13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 865ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ 14643-46-dated-04-11-2020 04-11-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 935ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1440-ಮೆ|| ಚೌದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .14434-36-ದಿನಾಂಕ-02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1427-ಮೆ|| ವರಧಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14428-30-ದಿನಾಂಕ-02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1433-ಮೆ||  ವರಧಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14431-33-ದಿನಾಂಕ-02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1423-ಮೆ|| ವರಧಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14425-27-ದಿನಾಂಕ -02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1333-ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.14471-73-ದಿನಾಂಕ -02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1310-ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.14474-76ದಿನಾಂಕ -02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.23ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1317-ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.14468-70-ದಿನಾಂಕ -02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1323-ಮೆ/ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.14437-39-ದಿನಾಂಕ-02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.20ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1357-ಮೆ/ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.14450-52-ದಿನಾಂಕ-02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1344-ಮೆ/ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.14440-42-ದಿನಾಂಕ-02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1351-ಮೆ/ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.14453-55-ದಿನಾಂಕ -02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1368-ಮೆ/ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು .14443-45-ದಿನಾಂಕ -02-11-2020 02-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀರವರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.14268-72-ದಿನಾಂಕ-28-10-2020 28-10-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 868ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸರಬರಾಜುದಾರರ/ ಖರೀದಿದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಧೃಡೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್ -949-ದಿನಾಂಕ-28-10-2020 28-10-2020 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ  943ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 04-11-2020

28-10-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.47ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ & 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74, 75 & 76ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

28-10-2020 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 836ಕೆಬಿ

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಅನುಬಂಧ

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಮೆ|| ವಿಲಾಸ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ .13921-24-ದಿನಾಂಕ -22-10-2020

22-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.67ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:ಸರಗುರು-ಮೆ|| ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .13917-20-ದಿನಾಂಕ -22-10-2020

22-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.67ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1412  ಮೆ|| ಚಾಮುದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13612-14-dated-19-10-2020

19-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1415 ಮೆ|| ಚಾಮುದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13615-17-ದಿನಾಂಕ -19-10-2020

19-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1325 ಮೆ|| ಚಾಮುದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .13628-30-ದಿನಾಂಕ -19-10-2020

19-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 539ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1302, ಮೆ||ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13600-02-dated-19-10-2020

19-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1421, ಮೆ|| ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13603-05-ದಿನಾಂಕ-19-10-2020

19-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.06ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1410, ಮೆ|| ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13606-08-ದಿನಾಂಕ-19-10-2020

19-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1408, ಮೆ|| ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13609-11-ದಿನಾಂಕ -19-10-2020

19-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮ ನಿಗಮಿತ ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ.ಸಿವೈಎಸ್.926-ದಿನಾಂಕ-29-10-2020

20-10-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 7.10ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 3 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ದಸರಾ-2020 ರ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 72 ರಡಿಯಲ್ಲಿ    ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್ ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.13464-66-ದಿನಾಂಕ-17-10-2020

17-10-2020 ಕನ್ನಡ  ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 1.56ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

19-10-2020 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 146ಕೆಬಿ

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ-ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-915-ದಿನಾಂಕ-16-10-2020 16-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ  912ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1300 ಮೆ|| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್. cys-910-ದಿನಾಂಕ-16-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.30ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ - 1255 (ಎ) ಮೆ|| ಶರವತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. cys-911-ದಿನಾಂಕ-16-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.26ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1338 ಮೆ|| ಸುಮನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .13025-27-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1321 ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .13019-21-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 966ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1354 ಮೆ||  ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು .13016-18-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 978ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1426-ಮೆ||  ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .13007-09-ದಿನಾಂಕ -13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1355-ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .13046-48-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1318-ಮೆ|| ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು .13049-51-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1305-ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13043-45-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1308-ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .13040-42-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1385-ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.13037-39-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1349-ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .13034-36-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1374-ಮೆ|| ಸುಮನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .13028-30-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1411-ಮೆ|| ಸುಮನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .13022-24-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1352-ಮೆ|| ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13013-15-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1389-ಮೆ|| ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .13010-12-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020 13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ|| ಬೇಲಾಕು-ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ-ವೀರಬದ್ರೇಶ್ವರ .12978-81-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 709ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ|| ಬೆಲಾಕು-ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ-ವೀರಬದ್ರೇಶ್ವರ .12974-77-ದಿನಾಂಕ -13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 683ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಹರದಾನಹಳ್ಳಿ- ಮೆ|| ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12970-73-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.48ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಸಾಂತೇಮರಲ್ಲಿ-ಮೆ||ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ .12965-69-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.83ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಹುನ್ಸೂರ್- ಮೆ|| ಈಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .13101-104-ದಿನಾಂಕ -13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:ಬೆಗುರು-ಮೆ|| ಪವಾನಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳು ltd.13075-78-ದಿನಾಂಕ-13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.04ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮೆ|| ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .13097-100-ದಿನಾಂಕ -13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಕಾಮಗಾರಿ), ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 25 ರಿಂದ ಶೇ 10ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ R & P Chapter-VI 12(b)(i) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-900-dated-14-10-2020

 14-10-2020 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ   3.54ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1459-ಮೆ|| ಎನ್ಜಿಇಎಫ್.ಸಿವೈಎಸ್-905-ದಿನಾಂಕ -14-10-2020

14-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 823ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1295 ಮೆ|| ಡೆಕೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.ಸಿವೈಎಸ್ -904-ದಿನಾಂಕ -14-10-2020

14-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 956ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1354-ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು .13016-18-ದಿನಾಂಕ -13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1321-ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .13019-21-ದಿನಾಂಕ -13-10-2020

13-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

01-10-2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್-805-dated-29-09-2020

29-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆ  1.35ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಯಲಂದೂರು-ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಭಿರವೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12838-41-ದಿನಾಂಕ -09-10-2020

09-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.35ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಬಿಲಿಕೇರೆ-ಮೆ|| ಶ್ರೀ. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12842-45-ದಿನಾಂಕ -09-10-2020

09-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.29ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಬೆಲ್ಲುರು-ಮೆ / ಶಿವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12854-57-ದಿನಾಂಕ -09-10-2020

09-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.68ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಮೆ|| ಎಎನ್ ರಾಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.12671-73-ದಿನಾಂಕ -07-10-2020

07-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.33ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ)ಯ E-Invoice ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್--807-ದಿನಾಂಕ-29-09-2020 

29-09-2020 ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆ  1.70ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1329 (ಎ) -ಗೀತಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ .12631-33-ದಿನಾಂಕ -07-10-2020

07-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಹುಣಸೂರು ಈಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್.12450-53-ದಿನಾಂಕ -05-10-2020

05-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.47ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ವಿ.ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ-ಮೆ / ಜೆ.ಕೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12582-85-ದಿನಾಂಕ -06-10-2020

06-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.72ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಪೆರಿಯಪಟ್ಟಣ- ಮೆ / ಮಧು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12586-89-ದಿನಾಂಕ -06-10-2020

06-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.69ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಫಘಾತ/ಇತರೆ ಅಫಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿರುವ/ಪಡೆಯದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.12634-38-ದಿನಾಂಕ-07-10-2020

07-10-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 808ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

01-10-2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-805-dated-29-09-2020

29-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆ 5.04ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ / ಸರಗುರು-ನಿತ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ .11963-66-ದಿನಾಂಕ -28-09-2020

28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.53ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್-855-ದಿನಾಂಕ-05-10-2020

05-10-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 816ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74, 75 ಮತ್ತು 76  ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್  ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್-748-ದಿನಾಂಕ-15-07-2020

15-07-2020 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ 673ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್- 848-ದಿನಾಂಕ -05-10-2020

05-10-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್- 790-ದಿನಾಂಕ -29-09-2020

29-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ

03-10-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 860ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಕೆ.ಆರ್.ಪೀಟೆ-ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12306-09-ದಿನಾಂಕ -03-10-2020 03-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.78ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಗುಂಡಲುಪೇಟೆ -ಅಡಿತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12302-05-ದಿನಾಂಕ -03-10-2020 03-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.69ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1399 ಮೆ / ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .12190-92-ದಿನಾಂಕ -01-10-2020 01-10-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 950ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಮೆ|| ಹೇಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಮೇಲುಕೋಟೆ .12026-29- ದಿನಾಂಕ -29-09-2020 29-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.46ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1407 ಮೆ / ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ .11820-22-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ದಸರಾ- 2020-ರ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.12071-74-ದಿನಾಂಕ-29-09-2020 29-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  1.81ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಮೆ|| ಹೇಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .12026-29-ದಿನಾಂಕ -29-09-2020 29-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.46ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1062-ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .12030-32-ದಿನಾಂಕ -29-09-2020 29-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಬೆಲಾಕು-ಪ್ರಿಸಿಸಿವ್ನ್  ಪವರ್.11995-97-ದಿನಾಂಕ -28-09-2020 28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 740ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ನಂಜನಗುಡ್ -1-ಮೆ|| ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11990-93-ದಿನಾಂಕ -28-09-2020 28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.70ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಎಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ-ಮೆ|| ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11986-89-ದಿನಾಂಕ -28-09-2020 28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.71ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಹರದಾನಹಳ್ಳಿ-ಮೆ|| ಗುರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11982-85-ದಿನಾಂಕ -28-09-2020 28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.58ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಯಲಂದೂರು-ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11978-ದಿನಾಂಕ -28-09-2020 28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ CAPEX ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.cys-792-ದಿನಾಂಕ -29-09-2020 29-09-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 2.04ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಬೆಲ್ಲುರು-ಮೆ|| ರಾಜಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11974-77-ದಿನಾಂಕ -28-09-2020 28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.74ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾವಿಸನಿನಿ/ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋನಿವೃತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-789-ದಿನಾಂಕ-28-09-2020 28-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1391, ಮೆಸಸ್ ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ.11600-02-ದಿನಾಂಕ-24-09-2020 24-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1320, ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ.11594-96-ದಿನಾಂಕ-24-09-2020 24-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1428, ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ .11597-99-ದಿನಾಂಕ -24-09-2020 24-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.97ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1356, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11948-50-ದಿನಾಂಕ -28-09-2020 28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.97ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1061A, ಮೆ|| ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.11951-53-dated-28-09-2020 28-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1301, ಮೆ|| ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.11826-28-ದಿನಾಂಕ-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1407, ಮೆ|| ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.11820-22-ದಿನಾಂಕ-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1371, ಮೆ|| ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ .11823-24-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 946ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1414, ಮೆ||ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.11844-46-ದಿನಾಂಕ-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 800ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1432, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11865-67-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 976ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1307, ಮೆ||ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.11838-40-ದಿನಾಂಕ-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 933ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1377, ಮೆ||ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.11841-43-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 999ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1442, ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್.11868-70-ದಿನಾಂಕ-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 993ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1353 , ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್.11871-73-ದಿನಾಂಕ-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 948ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1427, ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ .11874-76-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 994ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1393, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.11859-61-dated-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 876ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1430, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.11862-64-ದಿನಾಂಕ-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1322, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .11856-58-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 952ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1441, ಮೆ|| ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ cys -786-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.61ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1316 ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್.11716-19-dated-25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 884ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1450 ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11720-24-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 877ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1356, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11725-27-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 825ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1350-ಮೆ|| ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11731-33-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.02ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1352 ಮೆ|| ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.11740-42-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಡಿಐ- ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1348-ಮೆ|| ಗೀತಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ .11737-39-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 998ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1424, ಮೆ|| ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11734-36-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 920ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1387, ಮೆ|| ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11728-30-ದಿನಾಂಕ -25-09-2020 25-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕದ ಕುರಿತು.cys-784-ದಿನಾಂಕ-24-09-2020 24-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ  1.73ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1395. ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಉದ್ಯಮಗಳು .8225-28-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1397 ಮೆ|| ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.8185-88-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.28ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1398 ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು .8181-84-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ: 1399. ಮೆ|| ಮೆಸಸ್ ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .8145-48-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1400 ಮೆ|| ಚೌದೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.8141-44-dated-11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1401 ಮೆ|| ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .8113-16-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.29ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1402 ಮೆ|| ಚೌದೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 8109-12-dated-11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1404 ಎ ಮೆ|| ಶಿಲ್ಪಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .8091-94-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1404 ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.8087-90-dated-11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1405 ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .8043-46-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1406 ಮೆ|| ಚೌದೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .8039-42-dated-11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1392 ಮೆ|| ಚೌದೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .7879-82-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1391 ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ .7875-78-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1390 ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು .7772-75-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೆ/ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 7742-45-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ: 1403 ಮೆ|| ಶ್ರೀಪ್ರೀಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .8083-86-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1391 ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ.11600-02-dated-24-09-2020 24-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 998ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1428 ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ.11597-99-dated-24-09-2020 24-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 996ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1320 ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ .11594-96-ದಿನಾಂಕ -24-09-2020 24-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 992ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1265- ಮೆ|| ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ .cys-781- ದಿನಾಂಕ -23-09-2020 23-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.68ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್- ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ, ಆರ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11469-72-ದಿನಾಂಕ -23-09-2020   23-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.43ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಬೆಟ್ಟದಪುರ ವಿಲಾಸ  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11465-68-ದಿನಾಂಕ -23-09-2020 23-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.46ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11473-76-ದಿನಾಂಕ -23-09-2020 23-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.47ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್,  ಎಸ್ಆ.ರ್  ಪಟ್ಟಾನ-ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11455-56-ದಿನಾಂಕ -23-09-2020 23-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ-ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ -೨೦೨೦ 23-09-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ   4.73ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಅರಕಲಗುಡು ಮೆ|| ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11429-32-ದಿನಾಂಕ -23-09-2020 23-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.62ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ:  ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ  ಮೆ|| ರಾಗವೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11433-36-ದಿನಾಂಕ -23-09-2020 23-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.60ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್  ಬೆಲ್ಲುರು-ಶಿವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು .11437-40-ದಿನಾಂಕ -23-09-2020 23-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.45ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1361-ಅಭಿನಂದನ್ ಅಲೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ .11387-89-ದಿನಾಂಕ -22-09-2020 22-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1330-ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ .11390-92-dated-22-09-2020 22-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1326-ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.11393-95-ದಿನಾಂಕ -22-09-2020 22-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334- ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 11224-26-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ  ಮೆ।।  ಆದಿತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11293-96- ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.30ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು 11348-51-ದಿನಾಂಕ -22-09-2020 22-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.59ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು  ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಶಿಶಿಕ್ಷು  ತರಬೇತಿಗೆ  ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ.10084-dated-07-09-2020 07-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 429ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್- ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ-ಪ್ರಸಾಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11248-51-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.70ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಬೆಲ್ಲುರು-ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ 11259-62-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.69ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಕೆ.ರ್ ಪೇಟೆ -ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯುತ್ .11271-74-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1384-ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11188-90-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1314-ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11185-87-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.04ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1347-ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11182-84-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.02ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1376-ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11191-93-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1340-ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11176-78-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1306-ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11179-81-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1413-ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11194-96-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 540ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1399-ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11197-99-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-9-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.03ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1328-ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .111200-02-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1437-ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 11203-05-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1416-ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 11206-08-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1343-ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್‌ಗಳು 11209-11-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1341-ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ .11212-14-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ-ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1365-ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .11215-17-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.02ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1337-ಶರದಂಬಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ .11218-20-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1336-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 11221-23-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1369-ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 11224-36-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 888ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1363-ಮೆ / ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ .11236-38-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 60ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ .1434 ಮೆ / ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ , 11233-35-ದಿನಾಂಕ -21-09-2020 21-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 60ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 21-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 125ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಯಳಂದೂರು  ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10999-11002- ದಿನಾಂಕ -18-09-2020 18-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .11003-06-ದಿನಾಂಕ -18-09-2020 18-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ- ನಿಗಮದ  ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ "ಲೇಟರ್ ಹೆಡ್" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಸಿವೈಎಸ್-770 ದಿನಾಂಕ:18-09-2020 18-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 973ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

Format

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಮೆ||ಪ್ರೀನ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-10939-41-ದಿನಾಂಕ -16-09-2020 18-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.47ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1268 - ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್.ಸಿಎಸ್ -767-ದಿನಾಂಕ -16-09-2020 16-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ -ಬಿಳಿಕೆರೆ -ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ 10906-08-ದಿನಾಂಕ -16-09-2020 16-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.43ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1280 - ಮೆ / ಸಂಪರ್ನಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್.ಸಿವೈಎಸ್ -765-ದಿನಾಂಕ -16-09-2020 16-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ -ವಿವಿಎಮ್ ಜೆಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್  10755-58-ದಿನಾಂಕ-15-09-2020 15-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್-752- ದಿನಾಂಕ-15-09-2020 15-09-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ  1.91ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಪೆರಿಯಪಟ್ಟಣ-ಮಧು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10442-45-ದಿನಾಂಕ -10-09-2020 10-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.44ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1295-ಸ್ಪೈರಲ್ ಅರ್ಥ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೆ|| ಡೆಕೊ ಸ್ಟೀಲ್.ಸಿವೈಎಸ್ -744-ದಿನಾಂಕ -10-09-2020 10-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1264-ಮೊಲ ಎಸಿಎಸ್ಆರ್-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್.ಸಿವೈಎಸ್-747-ದಿನಾಂಕ -10-09-2020 10-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಬೆಲ್ಲುರು-ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10403-05-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 808ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ - ನಂಜಂಗುಡು -1- ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10400-02-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.50ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ :  ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ - ನಂಗನ್‌ಗುಡು -1- ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10397-99-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ :  ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ - ಬೆಲ್ಲುರು - ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10403-05-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.51ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಯಳಂದೂರು -ಭೈರವೆಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10384-86-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.47ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಸರಗೂರು -ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10390-93-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.46ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ -ಮೆ।। ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು .10372-74-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.53ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ-ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. 10978-80-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.47ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಎಚ್ ಡಿ  ಕೋಟೆ-ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10381-83-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.50ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಅರಕಲಗೂಡು -ಮೆ।। ನಿಮಿಷಹಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ . 10394-96-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.48ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ -ಮೆ।। ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10145-47-ದಿನಾಂಕ -07-09-2020 07-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.46ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಮೆ।। ಶ್ರೀ ಗುರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10375-77-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.45ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ : ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಬೆಲ್ಲುರು- ಮೆ।। ರಾಜಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .10406-08-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.46ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ :ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ - ಸರಗೂರು  - ಮೆ।। ನಿತ್ಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ .10387-89-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.47ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1292 ಮೆ / ಮಧುರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿವೈಎಸ್-745 ದಿನಾಂಕ -10-09-2020 10-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.65ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1337 ಮೆ / ಶರದಂಬ ಹ್ಯಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ .10306-08-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1130 (ಎ) ಮೆ / ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ .10309-11-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1346 ಮೆ/ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ .10264-66-ದಿನಾಂಕ -09-09-2020 09-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1269 ಮೆ / ಎಂಸಿಎಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಎಸ್ -730-ದಿನಾಂಕ -08-09-2020 08-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.44ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1271. ಮೆ|ಎಂಸಿಎಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್. ಸಿವೈಎಸ್-729-ದಿನಾಂಕ -08-09-2020 08-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.26ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ/ ಶಿವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು ಜಿಕೆ/ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅರಸಿಕೆರೆ ವಿಭಾಗ .9905-08-ದಿನಾಂಕ -04-09-2020 4-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.57ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ /ಟಿಎಸ್ ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿ ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.ಸಿವೈ ಎಸ್- 725-ದಿನಾಂಕ-07-09-2020 07-09-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ  3.85ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿ.ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 724- ದಿನಾಂಕ -07-09-2020  07-09-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ  1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ. 1279 ಮೆ / ಕೆಎಲ್ಎನ್ ಎನರ್ಟ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸಿವೈಎಸ್ -720-ದಿನಾಂಕ -05-09-2020 05-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ -ಸಿವೈಎಸ್-721-ದಿನಾಂಕ-05-09-2020 05-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ  1.55ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸೂಮರ್ಸ್ ಮೊನಿಟುರಿಂಗ್ಗ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿವೈಎಸ್-722-ದಿನಾಂಕ-05-09-2020 05-09-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ  1.32ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ವೈರಾಣುವಿನ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸುಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ 22.07.2020  ರ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.cys-717-dated-04-09-2020 04-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  849ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಯೂಜಿಜೆವೈ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಭರಿಸುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ.cys-713-ದಿನಾಂಕ-04-09-2020 04-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  1.35ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಭರಿಸುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ.cys-711-ದಿನಾಂಕ-04-09-2020 04-09-2020 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  1.69ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ.9897-900-ದಿನಾಂಕ -04-09-2020 04-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.43ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶಿವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ & ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ಗೆ .9889-92-ದಿನಾಂಕ -04-09-2020 04-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.63ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ಎನ್.ಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ .9893-96-ದಿನಾಂಕ -04-09-2020 04-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ।। ಮಧು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ತುಮಕೂರಿಗೆ .9901-04-ದಿನಾಂಕ -04-09-2020 04-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 772ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1361 ಅಭಿನಂದನ್ ಅಲೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ .9758-60-ದಿನಾಂಕ -02-09-2020 02-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.7ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1437-ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .9761-63-ದಿನಾಂಕ -02-09-2020 02-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 949ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
PM-KUSUM Component-B ಯೊಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ ಜಾ /ಪ ಪಂ ವರ್ಗದ ರೈತರ ಜಮೀನ ಕೊಳವೆ /ತೆರದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಜಾಲಮುಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು  01-09-2020 ಕನ್ನಡ ಡಿ ಎಸ್ ಎಮ್  ಶಾಖೆ 8.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಡಿಡಿಯುಜಿಜೆವೈ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಭರಿಸಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ  01-09-2020 ಕನ್ನಡ  ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  1.69ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ವಿಸ್ತರಣೆ - ಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೈಸೂರು ಒ&ಎಂ ಸರ್ಕಲ್ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆಸ್ಕ್ .9620-27-ದಿನಾಂಕ -01-09-2020 01-09-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 744ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1381, ಮೆ / ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್.9581-83-ದಿನಾಂಕ -31-08-2020 31-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1297, ಎಂ / ಎಸ್ ಎನ್ ಜಿಇಎಫ್. ಸಿವೈಎಸ್  -652-ದಿನಾಂಕ -28-08-2020 28-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.80ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1319-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು .9357-59-ದಿನಾಂಕ -28-08-2020 28-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1455 25 ಕೆವಿಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್-ಕವಿಕಾ.  ಸಿ ವೈ ಎಸ್ -656- ದಿನಾಂಕ -27-08-2020 27-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.66ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ -1265 -63 & 100 ಕೆವಿಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಯುಲೆ. ಸಿ ವೈ ಎಸ್  -645-ದಿನಾಂಕ -27-08-2020 27-08-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.57ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ .9296-99-ದಿನಾಂಕ -27-08-2020 27-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 703ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1307-ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .9264-66-ದಿನಾಂಕ -27-08-2020 27-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1311, ಮೆಸಸ್ ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ .9265-67-ದಿನಾಂಕ -27-08-2020 27-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1389-ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 9268-70-ದಿನಾಂಕ -27-08-2020 27-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 848ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
೮ ಮೀಟರ್ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಪೋಲ್ ಒದಗಿಸಲು ಒರಡಿಸಿರುವ ರವಾನೆ ರವಾನೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ .9175-77-ದಿನಾಂಕ-26-08-2020 26-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 674ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1307 ಮೆ / ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, 9178-80-ದಿನಾಂಕ -26-08-2020 26-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1078 ಎ, ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ, 9181-83-ದಿನಾಂಕ -26-08-2020 26-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 872ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1379, ಮೆ / ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, 8377-80-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1384 ಮೆ / ಮಲೈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. 8349-52-ದಿನಾಂಕ -11-80-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ 1383. ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 8345-48-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ 1385 ಮೆಸಸ್ ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, 8313-16-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.04ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ1382 - ಮೆ / ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ .7746-49-ದಿನಾಂಕ -10-08-2020 10-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ 1381 ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ .7734-37-ದಿನಾಂಕ -10-08-2020 10-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ-ಎಚ್‌ಟಿಎಂಸಿ-ಹಾಸನ್ .9028-34-ದಿನಾಂಕ -24-08-2020 24-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 572ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ವೀಸೆಲ್ ಎಸಿಎಸ್ಆರ್-ಶರಾವತಿ. ಸಿವೈಎಸ್ -636- ದಿನಾಂಕ -24-08-2020 24-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.32ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಎಚ್‌ಟಿಎಂ-ಮಂಡ್ಯ-ಬನಾವತಿ .9020-ದಿನಾಂಕ -24-08-2020 24-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 580ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಟಿಎಂಸಿ-ನಂಜನಗೂಡು  ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ .9035-40-ದಿನಾಂಕ -24-08-2020 24-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 536ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ-ಎಚ್‌ಟಿಎಂಸಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು-ಬನಶಂಕರಿ.ಸಿವೈಎಸ್ -635-ದಿನಾಂಕ -24-08-2020 24-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 572ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ  - 1378 8 ಪಿಎಸ್ಸಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .8413-16-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 1-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ 1377 8 ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಟಿಎನ್‌ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .8409-12-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.04ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ 1376 8 ಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಲೈಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .7987-90-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ 1375 8 ಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನ.7961-64-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ- 1374 ಸುಮನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ .7983-86-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ - 1372 8 ಪಿಎಸ್ಸಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾನ್ಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಿ .8027-30-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ- 1371 - 8 ಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಿಸ್.ಕೋಲಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ .7957-60-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ನಂಜಂಗುಡ್ -1 ಮತ್ತು 2 ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿಸ್ತರಣೆ .8851-54-ದಿನಾಂಕ -18-08-2020 18-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 640ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಎಮ್ ಜಿ ಟಿ-7  20-08-2020  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  256ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ. 1062 ಎ- ಮೆಸಸ್ ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .8473-76-ದಿನಾಂಕ -12-08-2020 12-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 64ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ : ಪಿ ಓ ನಂ.1064 ಎ, ಮೆಸಸ್ ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, 8477-82-ದಿನಾಂಕ -12-08-2020 12-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 64ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ.1065 ಎ- ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ .8483-88-ದಿನಾಂಕ -12-08-2020 12-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 60ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ-ಜಿಕೆ, ನಂಜನಗುಡು -1 ಮತ್ತು 2 ಉಪವಿಭಾಗ.8851-54-ದಿನಾಂಕ -18-08-2020 18-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 721ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ-ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ  .8847-50-ದಿನಾಂಕ -18-08-2020 18-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 751ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ - ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಹರದಾನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ .8774-77-ದಿನಾಂಕ -17-08-2020 17-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 516ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ವಿಸ್ತರಣೆ -ಜಿಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್-ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ .8778-81-ದಿನಾಂಕ -17-08-2020 17-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 56ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ. 13154- ಮೆಸನ್ಸ್ ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ. 8711-13-ದಿನಾಂಕ -14-08-2020 14-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ. 1318- ಮೆಸನ್ಸ್ ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ. 8702-04-ದಿನಾಂಕ -14-08-2020 14-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ.1352-ಮೆ / ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .8708-10-ದಿನಾಂಕ -14-08-2020 14-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ 1312- 9 ಎಂ, ಮೆ / ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲ್‌ಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು. 8693-995-ದಿನಾಂಕ -14-08-2020 14-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ -1311 9 ಎಂ ಲಾಂಗ್ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಧ್ರುವಗಳು, ಮೆಸಸ್ ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ .8719-21-ದಿನಾಂಕ -14-08-2020 14-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 486 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ - 1442 8 ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕೆಆರ್ ಪೇಟ್.8099-100-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.23ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ - 1403 8 ಪಿಎಸ್ಸಿ ಶ್ರೀಪ್ರೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ .8083-86-ದಿನಾಂಕ -11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿ ಓ ನಂ - 1404 8 ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು .8087-90-ದಿನಾಂಕ-11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.80ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ : ಪಿ ಓ ನಂ.1404(a)-ಶಿಲ್ಪಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ.8091-91-ದಿನಾಂಕ-11-08-2020 11-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.1ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ : ಪಿ ಓ ನಂ.1065(a)-ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಗಳು .8483-88-ದಿನಾಂಕ-12-08-2020 12.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.70ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ : ಪಿ ಓ ನಂ-1062(ಎ)-ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.8473-76-ದಿನಾಂಕ-12-08-2020 12.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 840 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ : ಪಿ ಓ ನಂ.1064(ಎ)  ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ.8477-82-ದಿನಾಂಕ-12-08-2020

12.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.7ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ : ಪಿ ಓ ನಂ . 1264(ಎ) ಎಸಿಎಸ್ಆರ್ ರಾಬಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್.ಸಿವೈಎಸ್-606-ದಿನಾಂಕ -12-08-2020 12.08.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ  7780-83-ದಿನಾಂಕ-10-08-2020 10-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 620 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 7794-97-ದಿನಾಂಕ-10-08-2020 10-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.49 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 7786-89-ದಿನಾಂಕ-10-08-2020 10-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.55 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 7790-93-ದಿನಾಂಕ-10-08-2020 10-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.58 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಯೋಜನೆಗಳು) ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು -cys-596-ದಿನಾಂಕ-06.08.2020 06-08-2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 500 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-588-ದಿನಾಂಕ-06-08-2020 06-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.91 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-517-ದಿನಾಂಕ-28-07-2020 04-08-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-517-ದಿನಾಂಕ-28-07-2020 28.07.2020 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 640ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-516-ದಿನಾಂಕ-28-07-2020 28.07.2020 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 540ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಿರ್ವಾಹಣ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-510-ದಿನಾಂಕ-24-07-2020 24.07.2020 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 1.35 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-504-ದಿನಾಂಕ-23-07-2020 23-07-2020 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.50 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6599-601-ದಿನಾಂಕ-23-07-2020 23-07-2020 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.05 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6602-04-ದಿನಾಂಕ-23-07-2020 23-07-2020 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 943 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6588-91-ದಿನಾಂಕ-23-07-2020 23-07-2020 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6608-10-ದಿನಾಂಕ-23-07-2020 23-07-2020 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 953 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6592-95-ದಿನಾಂಕ-23-07-2020 23-07-2020 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6596-98-ದಿನಾಂಕ-23-07-2020

23-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

993 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-503-ದಿನಾಂಕ-23-07-2020

23-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ  ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 22.07.2020

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

1.20 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ cys-499-ದಿನಾಂಕ-22.07.2020

22-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

591 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-502-ದಿನಾಂಕ-22-07-2020

22-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.70 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-494-ದಿನಾಂಕ-21-07-2020

21-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-495-ದಿನಾಂಕ-21-07-2020

21-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-496-ದಿನಾಂಕ-22-07-2020

22-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.67 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ cys-482-ದಿನಾಂಕ-17-07-2020

17-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.22 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 6009-11-ದಿನಾಂಕ-14.07.2020

14-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

689 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6100-103-ದಿನಾಂಕ-15-07-2020

15-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

684 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6108-11-ದಿನಾಂಕ-15-07-2020

15-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

700 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 6112-15-ದಿನಾಂಕ-15-07-2020

15-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

688 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:6104-07-ದಿನಾಂಕ-15.07.2020

15-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

580 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಸಿ.ವೈ.ಎಸ್-479-ದಿನಾಂಕ-15.07.2020

15-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.23 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ 6070-72-ದಿನಾಂಕ-15.07.2020

15-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.16 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ 1104(A).6050-52-ದಿನಾಂಕ-15-07-2020

15-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

 1.08 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಖರೀದಿ ಆದೇಶ 1295.cys-477-ದಿನಾಂಕ-15-07-2020

15-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

 1.36 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್-5708-11-ದಿನಾಂಕ-08.07.2020

08-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

 1.48 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್-5704-07-ದಿನಾಂಕ-08.07.2020

08-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

 1.46 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್-5700-03-ದಿನಾಂಕ-08.07.2020

08-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

 1.54 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್-5688-91 ದಿನಾಂಕ:08.07.2020

08-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.49 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್-5806-09 ದಿನಾಂಕ:09.07.2020

08-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.46 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್-5696-99 ದಿನಾಂಕ:08.07.2020

08-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.5 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧಿತ - ಮೆಮೊ

10-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

 1.5 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.ಸಿ ವೈಎಸ್ -45 ದಿನಾಂಕ - 08.07.2020.

08-07-2020

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

2.28  ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

01-07-2020

ಕನ್ನಡ 

ಆಡಳಿತ

0.47 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-04-2021 03:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080