ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 2023-24

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಶಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು "ಜ್ಞಾನವರ್ಧನ ತರಬೇತಿ" (Knowledge Enhancement Training) ಯ ತಂಡ-3ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 05-12-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.05 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು "ಜ್ಞಾನವರ್ಧನ ತರಬೇತಿ" (Knowledge Enhancement Training) ಯ ತಂಡ-4ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 05-12-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.05 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 04-12-2023 ರಿಂದ 15-12-2023 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಕೋರಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 07-12-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 588 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1255/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 07-12-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.21 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1256/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 07-12-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.20 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1251/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 07-12-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1249/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1249 No. 07-12-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1239/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1239 No. 07-12-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.21 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
One day legal awareness program - CESC - 04-12-2023 PPT 04-12-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 5.48 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Consumer Grievance Readdressal Forum PPT

  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.58 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Notification for selection and appointment as Member (Legal) of the Karnataka Electricity Regulatory Commission 06-11-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  493 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ರಡಿಯಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 02-12-2023 ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) 625 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕದ ಕುರಿತು 01-12-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 585 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 02-12-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  557 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Deputation of CESC Officers to the conference on "Energy & Environment Conference Urjavaran 2023-24"- reg 01-12-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  115 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ 2003 ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29-11-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 997 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1266/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 28-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1266/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 28-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1241/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1249 No. 28-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1295/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity-2222 No. 28-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1252/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 28-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1252/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 28-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.20 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Common SR 2023-24 15-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 16.7 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ:ದಿನಾಂಕ:26ನೇ ಭಾನುವಾರ 2023 ರಂದು"ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ" ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-11-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 372 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪದವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 20-11-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 7.53 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Tarrif Order for FY-24 dated: 17.11.2023 17-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 412 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪದವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 20-11-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.09 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Work Award for "Preparation of Annual Energy Audit Report of CESC for the year 2022-23 as per the Mannaer and Intervals for conduct of energy audit in CESC Regulations-2021 for submission to BEE and SDA" - Reg 18-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 7.53 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"E-Procurement" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13-11-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.15 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್/ಕಾಮಗಾರಿ) ರವರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13-11-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 735 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Deputation of CESC Officials to One day Programme on implementation of "KUSUM-B" scheme organized by KREDL on 16.11.2023 at Bengaluru

15-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.38 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"E-Procurement 2.0" ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 08.11.2023 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಧ ದಿನದ Online ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

04-11-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 928 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1715/23-06-2023 for supply of 8,05,000 Nos of Polycarbonate Roto type Green colored numbered Meter Seals along with sealing wire.

31-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.37 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಪರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ/ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02-11-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 484 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1311/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity-1944 No.

02-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1311/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity-1944 No.

02-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1284/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity-2222 No.

02-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1249/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1249 No.

02-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2023-24   ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅಡಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಡ್ಜೆಟ್‌ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

30-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 512 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1295/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity-2222 No. 30-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1271/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1749 No. 30-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1262/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 19-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1303/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity-1952 No. 19-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1285/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-2000 No. 19-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1266/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 19-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1244/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 19-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1243/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 19-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 76.1297 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16-10-2023 ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು) 673 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1244/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 21-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1236/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1264 No. 21-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Work Allocation to the Nominated Nodal Officers to 220kV Receiving Stations for Load Management - Reg 21-10-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.24 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ: 24.10.2023 ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ-2023ರ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗಣ್ಯರು/ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು 19-10-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 654 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಫೀಡರ್ ಗಳಿಗೆ ದಿನವಹಿ 5 ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-10-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 420 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಸಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 17-10-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 400 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 15.10.2023 ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ-2023ರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗಣ್ಯರು/ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು 12-10-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 788 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74.5107 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ ಖರೀದಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 12-10-2023 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ 710 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ stand-alone / off grid ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು IP set ಫೀಡರ್ ಗಳನ್ನು ಸೌರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11-10-2023 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 727 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳು) ರೆಗ್ಯೂಲೇಷನ್ 2023 ನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 10-10-2023 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 569 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-1 & 2 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು(DPC) ಇಲಾಖಾ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-10-2023  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 499 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ತೈಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. 06-10-2023 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 575 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:990/2021 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 07-10-2023  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  6.42 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

04-10-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 330 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04-10-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 264 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1281/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 

 29-09-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 691 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1319/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 

 29-09-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  624 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 30-09-2023  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  410 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಮಹತ್ವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕುರಿತು

29-09-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 323 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ "ಸಿ" ಮತ್ತು "ಡಿ" ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ.

29-09-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.39 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1304/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 

20-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1294/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity-2222 No. 

20-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1273/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1749 No. 

20-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1249/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1249 No. 

20-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ

13-09-2023 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 473 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯಲ್ಲಿರದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14-09-2023 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 455 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯಲ್ಲಿರದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14-09-2023 ಕನ್ನಡ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 450 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1299/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity-2222 No. 

12-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1266/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 

13-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1258/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 

12-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.08 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1257/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 

12-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1239/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1239 No. 

12-09-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 589 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಮೈಸೂರು / ಹಾಸನ ರವರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ

04-09-2023 ಕನ್ನಡ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಮೈಸೂರು / ಹಾಸನ 1.20 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. 01-09-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 645 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು 02-09-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.15 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮೂಲ ಸೌಕಾರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ(ವಿಸಂಕ) ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ  ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.50000/- ರಿಂದ ರೂ.75000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 02-09-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.08 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಗಳ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮೂಲ ಸೌಕಾರ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರೂ.50000/- ರಿಂದ ರೂ.75000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 02-09-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 903 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ: 27.07.2023ರ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕು ಭವನ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ Video Conferrence ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  02-09-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 2.17 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ capex ಬಜ್ಡೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 22-08-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 6.94 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು "ಜ್ಞಾನ ವರ್ಧನಾ ತರಬೇತಿ" (Knowledge Enhancement Training) ಯ ತಂಡ-2ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 01-09-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.05 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 28-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 517 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು 28-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 309 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
"Best Practices of Energy Audit" ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 17-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 863 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 21-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 447 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ-2024 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 21-08-2023 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 567 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು "ಜ್ಞಾನ ವರ್ಧನಾ ತರಬೇತಿ" (Knowledge Enhancement Training) ಯ ತಂಡ-1ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು 19-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 380 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ UPADHI ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

16-08-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 884 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 379 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 268 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

17-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 311 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Arakalagudu Sub Division, Holenarasipura Division.

14-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.45 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Reconductoring of 11kV, Meluru IP feeder on Total Turnkey basis under unit rate contract in Bettadapura Sub division, K.R.Nagara Division. 

14-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.34 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Reconductoring of 11kV, Barse IP feeder on Total Turnkey basis under unit rate contract in Bettadapura Sub division, K.R.Nagara Division. (Reserved for SC Category)

14-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 768 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Reconductoring of 11kV, Chikkanayakanahalli IP feeder on Total Turnkey basis under unit rate contract in Saligrama Sub division, K.R.Nagara Division.

14-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.32 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Proceedings of Meeting held on 28.07.2023 uder the Chairmanship of General Manager (Procurement), CESC, Mysuru

11-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 716 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Electticity (Second Amendment) Rules-2023

10-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.46 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1618/22-02-2023 LT AT Single phase 5-30A DLMS Energy Meter 100000 Nos & LT AC Three Phase 5-30A DLMS Energy Meters 1675 Nos

09-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.31 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1682/22-02-2023 LT AT Single phase 5-30A DLMS Energy Meter 108400 Nos & LT AC Three Phase 5-30A DLMS Energy Meters 1900 Nos

09-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.32 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

USO ಅನುದಾನಿತ "4G ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾವಿಸನಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 4G ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗೋಪುರ (ಟವರ್)ಗಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

04-08-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 354 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಸುತ್ತೋಲೆ: ದಿನಾಂಕ: 05.08.2023 ರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

04-08-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  497 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Issue of No Objection Certificate (NOC) for Wheeling and Banking facility to Open Access Consumers/Captive Generators - Reg 03-08-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 497 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಹಾಸನರವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 31-07-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 255 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1271/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1749 No. 28-07-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ 1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1262/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 28-07-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ 1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾವಿಸನಿನಿ/ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ "ಸಿ" ಮತ್ತು "ಡಿ" ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 28-07-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 429 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ದೈನಂದಿನ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ Logsafe ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 26-07-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 254 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಪದವೃಂದದ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. 15-07-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 639 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1314/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1944 No.

14-07-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ 1.19 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1245/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1388 No.

14-07-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1270/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity-1944 No. 14-07-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ 1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1245/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 14-07-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. PUR-1245/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No. 14-07-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ 1.15 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Extending NJY power supply to the left out villages/ sub villages from the scgregated Non-agricultural Feeders in Pandavapura Division. 14.07.2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ 360 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Memo Electricity (Amendment) Rules 2023-Reg (467928) 17.07.2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 10.4 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರವರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.07.2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 711 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರವರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.07.2023  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  793 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರವರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.07.2023  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  693 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.07.2023  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  365 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03.07.2023  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  389  ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ & ಡಿ ಪದವೃಂದದ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು

03.07.2023  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.3 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules 2023 

22-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ತಾಂತ್ರಿಕ

5.6 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮುಂಗಾರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯೋಜನೆ (Monsoon Contingency Plan) ಯನ್ನು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ

05-07-2023

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ

524 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Discounted Energy Rate Scheme for FY-24 - reg

03-07-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

953 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

KERC order - In the matter of extension of time for implementation of Commissions FPCCA order dated 13th March 2023 relating to FPPCA to be recovered in the third billing quarter April 2023 to June 2023

02-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

810 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Ensuring 24X7 uninterrupted and quality power supply for all as per the Electricity (Rights of consumers) Rules 2020 - reg

26-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ತಾಂತ್ರಿಕ

555 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1251/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No.

19-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

473 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1238/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No.

19-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

464 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಚಾವಿಸನಿನಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16-06-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

845 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1283/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity-2226 No. 15-06-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1283/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity-2226 No.

15-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.16 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ, Smart Meter ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Authorised User Association ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

15-06-2023

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ

275 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

14-06-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.07 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

14-06-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

615 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

14-06-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.06 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ) ಸ್ಕಾಡಾ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

07-06-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

614 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1259/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No.

05-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

0.99 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1256/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1388 No.

05-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

501 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1314/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity-1944 No.

05-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.04 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. PUR-1236/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity-1264 No.

05-06-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

0.99 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ-೧ ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:18 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

05-06-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.41 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Recovery of Back Billing charges from the Consumers as per the provision of Clause 42.05 read with Clause 8.14 of Condition of Supply of Electricity.

23-05-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

6.20 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Deputation of Officers for 9 days Online Training on Digital Utility Manager (DUM) organized by M/s.Power Finance Corporated Ltd., (PFC) - Reg

26-05-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.13 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪೋರ್ಟಲ್ 2.0 https://kppp.karnatak.gov.in ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್/ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

15-05-2023

ಕನ್ನಡ

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

728 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ದಿನಾಂಕ 10-05-2023ರಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಿಸಿದೆ

06-05-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

658 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು-2023ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಾವಿಸನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

02-05-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

295 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Computation of FPCCA to be collected in the billing month of May - 2023

29-04-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

3.92 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚನಣೆಯಂದು ಗೌರವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28-04-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

621 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮತದಲ್ಲಿ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ಗುಂಪಿನ ಪದವೃಂದದವರ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ

25-04-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.81 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 25.04.2023 ರಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶೋಕಾಚರಣೆ

26-04-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

722 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಯ ಜಕಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇ 2018 ರನ್ವಯ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವಿವರ

21-04-2023

ಕನ್ನಡ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

16 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 Revision of Pay Scales Order in respect of OFFICERS

15-04-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

2.45 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

 Revision of Pay Scales Order in respect of WORKMEN

15-04-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

3.08 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ-05ಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-04-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 

3.75 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ರವರುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ (Offline) ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ತಂಡ-02)

18-04-2023

ಕನ್ನಡ

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 

2.80 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್  2.0" ತಂತ್ರಾಂಶದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10-04-2023

ಕನ್ನಡ 

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 

865 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 2 ನೇ ತಂಡದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 06-04-2023

ಕನ್ನಡ 

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 

1.42 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

Manual on model Code of Conduct

05-04-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

112 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Continuation of Special Incentive Scheme (SIS) and Discounted Energy Rate Scheme (DERS) regarding 

01-04-2023

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

247 ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-12-2023 12:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080