ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 2022-23

 

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಶಾಖೆ

ಫೈಲ್   ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 2 ನೇ ತಂಡದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  06-04-2023 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.42 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
Manual on model Code of Conduct 05-04-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 112 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-03-2023 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 7.54 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Fuel and Power Purchase Cost Adjustment charges to be collected in April-2023 31-03-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 676 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 31-03-2023 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 578 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Continuation of Special Incentive Scheme (SIS) and Discounted Energy Rate Scheme (DERS) regarding  01-04-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 247 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ EPF ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು EPFOನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 23-03-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 834 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ/ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ನೌಕರರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-03-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 613 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Immediate Action to be taken for enforcement of Model Code of conduct after announcement of General Election to State Legislative Assembly of Karnataka, 2023 - regarding. 29-03-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.32 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 29-03-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 206 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು-2023 ರ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 18-03-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 5.92 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (DCC) ಸ್ಕಾಡಾವನ್ನು ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 23-03-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ  274 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Holenarasipura Sub Division (Lot-1), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.63 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Holenarasipura Sub Division (Lot-2), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.82 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Hangarahalli Sub Division (Lot-1), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.35 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Hangarahalli Sub Division (Lot-2), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.52 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Arakalagudu Sub Division (Lot-1), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.46 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Arakalagudu Sub Division (Lot-2), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.47 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-KIADB Sub Division (Lot-1), Hassan Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.37 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-KIADB Sub Division (Lot-2), Hassan Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.41 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Arasikere Sub Division (Lot-2), Arasikere Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.75 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Arasikere Sub Division (Lot-1), Arasikere Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.39 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Banavara Sub Division (Lot-1), Arasikere Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.35 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Banavara Sub Division (Lot-2), Arasikere Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.79 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Banavara Sub Division (Lot-2), Arasikere Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.37 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Dudda Division (Lot-1), Hassan Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.48 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Dudda Division (Lot-2), Hassan Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.82 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Gandsi Sub Division (Lot-2), Arasikere Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.80 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Sakaleshpura & Aluru Division (Lot-1), Sakaleshpura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.68 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Sakaleshpura & Aluru Division (Lot-2), Sakaleshpura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.87 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Ramanathpura Sub Division (Lot-1), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.81 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Ramanathpura Sub Division (Lot-1), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.76 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Ramanathpura Sub Division (Lot-2), Holenarasipura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.76 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Belluru Division (Lot-2), Sakaleshpura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.52 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Belluru Division (Lot-1), Sakaleshpura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.32 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Belluru Division (Lot-1), Sakaleshpura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.80 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Nagamagala Sud Division (Lot-2), Nagamangala Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.82 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Malavalli Urban Sud Division (Lot-2), Madduru Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.81 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Malavalli Urban Sud Division (Lot-1), Madduru Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.85 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Madduru Rural Sud Division (Lot-2), Madduru Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.50 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Madduru Rural Sud Division (Lot-1), Madduru Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.32 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Madduru Urban Sud Division (Lot-2), Madduru Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.54 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Madduru UrbanSud Division (Lot-1), Madduru Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Srirangapatna Sud Division (Lot-1), Pandavapura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.57 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Pandavapura Sud Division (Lot-2), Pandavapura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.42 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Pandavapura Sud Division (Lot-1), Pandavapura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.40 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Malavalli Rural Sud Division (Lot-2), Maddur Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.49 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Malavalli Rural Sud Division (Lot-1), Maddur Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.46 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Nagamangala Sud Division (Lot-1), Nagamangala Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.96 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-K.R.Pete Urban Sud Division (Lot-2),K.R.Pete Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.03 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-K.R.Pete Urban Sud Division (Lot-1),K.R.Pete Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.73 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-K.R.Pete rural Sud Division (Lot-2),K.R.Pete Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.93 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-K.R.Pete rural Sud Division (Lot-1),K.R.Pete Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.91 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Srirangapatna Sud Division (Lot-2),  Pandavapura Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.96 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Belluru Sud Division (Lot-2),  Nagamanagala Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.78 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations-Belluru Sud Division (Lot-1), Nagamanagala Division. 23-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.96 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಿಸುವ ಕುರಿತು 17-02-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 956 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
"Enhancement of 1X5MVA, 33/11kV Power Transformer by 1X1.2MVA Power Transformer at 33/11kV Murnad Substation, in Madikeri subdivision of Madikeri Devision" on Total  Turnkey Basis - Detailed Work Award-reg. 22-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.37 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Deputation of CESC Officers to 1 day Workshop on "Development on DLMS/COSEM Testing Tool for Smart Energy Meter" - Reg  21-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 728 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Preperation of submission of Annual Accounts for FY 2022-23 (March-2023 Final Accounts)-reg 20-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 6.46 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪದವೃಂದ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17-02-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.92 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿತರಣಾ ಲೈಸೆನ್ಸುದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಷರತ್ತುಗಳು(CoS)(11 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ)-2023 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ (ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವೆಚ್ಚದ ವಸೂಲಾತಿ) ವಿನಿಮಯಗಳು(12ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), 2023

15-02-2023 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ  5.04 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು "Developement DLMS/COSEM Testing Tool for Smart Energy Meter" ನ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14.02.2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 524 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ರವರುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ(Offline) ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ(ತಂಡ-2)

13.02.2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.82 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16(4)ರ ಅನ್ವಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

09-02-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.64 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಾ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

10-02-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 684 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 76.1907 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

08-02-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.40 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Public hearing on 15.02.2023 regarding the revision of tariff of CESC Mysuru for FY-24

07-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 299 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

G20 Logo ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

06-02-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 327 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Deputation of CESC Officers to the "One Day capacity building conference on 5G uses cases and related issues at State Level" organized by GoK.

03-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 362 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

GST applicabi lity on liquidated damages, compensation and penalty arising out of breach of contract or other provisions of law.

02-02-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ತೆರಿಗೆ 1.71 ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

31-01-2023 ಕನ್ನಡ  ತೆರಿಗೆ  691 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ 135ನೇಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ಠರಾವಿನಂತೆ ಕಂಪನಿವಾರು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ದರ್ಜೆ ನೌಕರರ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಯು ಮರು ನಿಗಮಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು.

27-01-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 351 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 21-01-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಬಳಕೆಗಾಗಿ (Captive Use) ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 24-01-2023 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  373 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. Pur-1261/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity - 195 No. 20923-23-88 dtd 18-01-2023 18-01-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 568 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Deputation of CESc Officers to 4 days classroom Training Program on "Distribution Transformers - Operation & Maintenance Practices for Failure Minimization'" - Reg 11-01-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 492 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (FPI) ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಸತಿಸಹಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 17-01-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.28 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Kushalnagara Sud Division, Madikeri  Division. 16-01-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.58 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ/ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 03.02.2023 ರಿಂದ 09.02.2023 ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16-01-2023 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ  1.23 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
"General Awareness in Cyber Security" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿ-ಪದವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ತಂಡ-02) 17-01-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 638 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 07-01-2023 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 1.15 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
RTI Online ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಐ ನೋಡಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮೇನ್ಮವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-01-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 4.70 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ "ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ತುರ್ತುಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ" ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  06-01-2023 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.39 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Arasikere Sud Division, Arasikere Division.   23-12-2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್    ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  4.61 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Gandasi Sud Division, Arasikere Division.   04-01-2023   ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.85 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- K.R.Pete Rural Sud Division, K.R.Pete Division.  04-01-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 5.22 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Kollegala Sud Division, Kollegala Division.  04-01-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್    ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 5.22 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Santhemaralli Sud Division, Chamarajanagara Division.   04-01-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 5.29 ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Yalandur Sud Division, Kollegala Division.  04-01-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್     ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.83 ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Bilikere Sud Division, Hunsur Division.  04-01-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್     ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  4.13 ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Nuggehalli Sud Division, Channarayapatna Division.  23-12-2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.23 ಎಂಬಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Somwarpete Sud Division, Madikeri  Division.  23-12-2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  3.21 ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Madikeri  Sud Division, Madikeri  Division.  12-12-2022   ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.20 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Virajpete Sud Division, Madikeri Division.  23-12-2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  3.80 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- KIADB, Hassan Sud Division, Hassan Division.

23-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.32 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Commission’s Order dated 22.12.2022 on Fuel Cost Adjustment Charges pertaining to the period July-September, 2022

29-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  496 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ "ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ತುರ್ತುಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ" ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  27-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.34 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (FPI) ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಸತಿಸಹಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 27-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 861 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ "ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ುಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ತುರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ" ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ತಂಡ-02) 20-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.05 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ RTI Dashboard ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು 15-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 8.01 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74.75 & 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 17-12-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 1.04 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. Pur-1295/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 18686-88 dtd 18-12-2022 18-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. Pur-1307/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 1944 No. 18683-85 dtd 18-12-2022 18-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. Pur-1284/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 18680-82 dtd 18-12-2022 18-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 14-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.15 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Amendment to DI issued for supply of 11kV, 200A, SB, GOS with post type Ceramic Insulators. 15-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.27 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. 1644/21-10-2022 11kV, 200A, SB, GOS with post type Ceramic Insulators 2000 set.  15-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.27 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. 1627/02-08-2022 LT 4 Pin X arms, 30,000 Nos.  15-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.26 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. 1631/02-08-2022 Dobule Pole Structure set 4000 set.  15-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.26 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. 1639/24-08-2022 LT Protection Kit10000 Nos.  15-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.26 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2023 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳು 12-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 671 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DWA- M/s  Gunashree Elec - Shifting of existing LT/HT line and Transformers within the proposed Airport corridor at Boovanahalli, Tindahalli and S.Dyavalapura limits    13-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  3.28 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

Deputation of CESC Officers to the Training Programme for Batch-04 on "Best Practices of Power Distribution Utilities"

organized by RECIPMT - Reg (Non-Residential Training)

13-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು, ರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ 01-12-2022 ಕನ್ನಡ  ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು   860 ಕೆಬಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Implementation of Group Personal Accident Insurance to all Employees/Officers of Chamundeshwari Electricity Supply Corporation Limited (CESC), Mysuru. 15-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.48 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 75.7617 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಅನುದಾನ/ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 09-12-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 902 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (Work Load Norms) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 07-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 668 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಂಪು ವಿಮಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು. 07-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 557 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ನಡೆಯುವ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 08-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  316 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08-12-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.20 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Deputation of CESC Officers to the Training Programme for Batch-3 on "Best Practices of Power Distribution Utilities" organized by RECIMPT - Reg (Non Residential Training)

07-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.11 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ – ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05-12-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  782 ಕೆಬಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಭೇಯ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

05-12-2022   ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ  485 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

30-11-2022  ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  223 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Reconsilation of 11kV Feeders Meeting Proceedings held on 07-11-2022 to 10-11-2022

30-11-2022 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ 3.63 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23-11-2022 ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 443 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ-6 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 12(ಬಿ)(1) ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

24-11-2022 ಕನ್ನಡ    ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  612 ಕೆಬಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28-11-2022   ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ   340 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Virajpete Sud Division, Madikeri Division.

23-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 877 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Somwarpete Sud Division, Madikeri Division.

23-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 853 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Kushalnagara Sud Division, Madikeri Division.

23-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 861 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Madikeri Sud Division, Madikeri Division.

23-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.48 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations- Gonikoppa Sud Division, Madikeri Division.

23-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 876 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Nuggehalli Sud Division, Channarayapattana Division.

23-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 879 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Bilikere Sud Division, Hunsur Division.

23-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 858 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - KIADB, Hassan Sud Division, Hassan Division.

23-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 870 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ.

23-11-2022   ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  702 ಕೆಬಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಪಕ ಓದುಗರನ್ನು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

17-11-2022  ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  323 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು

16-11-2022 ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  155 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು.

14-11-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 435 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Arranging Temporary Power Supply for construction Purpose 09-11-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ 634 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
"Project Management" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತುನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ವಸತಿಸಹಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 31-10-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 735 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Deputation of CESC officers to the Seminar on "Metering India 2022 - Resilient Utilities & Empowered Consumers" Organized by IEEMA - reg (Non-Residential) 29-10-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 5.73 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (Work load Norms) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಕುರಿತು.  29-10-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ    220 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Clarification regarding charitable institutions pertaining to General Terms and Conditions of Tariff (Applicable to both HT and LT)

27-10-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ತಾಂತ್ರಿಕ   382 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (Work load Norms) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಕುರಿತು.

25-10-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ   302 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022ನೇ ಸಾಲಿನ 67ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಚಾವಿಸನಿನಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

21-10-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ   574 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Pre Tender Scrutiny of Tenders and Estimate for Procurement of Goods and Services including Construction Works - Reg

18-10-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.53 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ.

17-10-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.39 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Clarification regarding Employees cost as mentioned in the abstract of estimates of DCW in common SR 2021-22 -reg

 15-10-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ತಾಂತ್ರಿಕ   878 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

REC ರವರ ವತಿಯಿಂದ, ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಸಹಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 17.10.2022 ರಿಂದ 19.10.2022ರವರೆಗೆ "Best Practices of Power Utilities" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವಸತಿ ರಹಿತ)ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

14-10-2022 ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.71 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ-2022 (Vilgilance Awareness Week-2022) ನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 30-09-2022 ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  2.53 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಚಾವಿಸನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪದವೃಂದ "ಎ" "ಬಿ" ಮತ್ತು "ಸಿ" ಗೊಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11-10-2022 ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 459 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ದಿನಗಳ Online ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07-10-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  672 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

REC ರವರ ವತಿಯಿಂದ, ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಸಹಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13.10.2022 ರಿಂದ 15.10.2022ರವರೆಗೆ "Best Practices of Power Utilities" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವಸತಿ ರಹಿತ)ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

07-10-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.44 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಪದವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು

03-10-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 732 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (work load Norms) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

27-09-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  525 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (work load Norms) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27-09-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 840 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Deputing Assistant Store Keeper as Meter Reader - reg

28-09-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 938 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸುವ ಜಾಗೃತಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

26-09-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 657 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

23-09-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 802 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

In the matter of approval of Fuel cost Adjustment Charges (FAC) due for the 1st billing quarter of FY23 (April to June, 2022) to be allowed in the billing quarter (October to December, 2022)

19-09-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 1.44 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"General Awareness of Cyber Security" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಎ' ಪದವೃಂದದ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ತಂಡ-01)

17-09-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 846 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Deputation of CESC Officer to Online Training on “Electrical safety  & Earthing” arranged by NTPC-reg

13-09-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  646 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಆರ್, ರವರನ್ನು ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  

13-09-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  716 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 

‘e-Office’- ಕುರಿತು ನಡೆಯಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 13-09-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.5 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03-09-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 260 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Go-live of E-Office application in all sections in Corporate Office.

29-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೋಜನೆ 385 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

29-08-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 0.98 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ಮತ್ತು 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

29-08-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 904 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಗಮನ ತರಬೇತಿ (Induction Training)ಯ ತಂಡ-3ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

29-08-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 4.63 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಗಮನ ತರಬೇತಿ (Induction Training)ಯ ತಂಡ-2ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

29-08-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 4.98 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಕುರಿತು ನಡೆಯಲಿರುವ ೆರಡು ದಿನಗಳ ವಸತಿಸಹಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 24-08-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.80 ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Hunsur Sud Division, Hunsur Division.

24-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.50 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Bettadapura Sud Division, K.R.Nagar Division.

24-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.99 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Malavalli Rural Sud Division, Maddur Division.

16-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.64 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಶಿಶಿಕ್ಷುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಒಂದು ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿ)

23-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 3.03 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗಮದ ಕಛೇರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

20-08-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 295 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Form GST REG-06

11ಕೆವಿ ಫೀಡರ್ಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ / ವಿತರಣಾ ನಷ್ಟ (Distribution Loss) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

22-08-2022 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ 949 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಗಮನ ತರಬೇತಿ (Induction Training) ಯ ತಂಡ-1 ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.74 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ನೌಕರರ 2ನೇ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.63 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ನೌಕರರ 4ನೇ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.53 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DNH Power Distribution Corporation Ltd.- Filling up of one Vacancy for the post of Chief Financial Officer (CFO), Group 'A' in the Pay scale of Level 13 in the pay matrix (PB-4+ Grade Pay Rs, 8700/ Pre-revised) on Deputation basis-reg. 01-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 5.47 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ-2023ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ದರಪಟ್ಟಿ 16-08-2022 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ 745 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1322/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 194 No. 10296-98 dtd 16-08-2022

16-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 569 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1298/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 10287-89 dtd 16-08-2022

16-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 558 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1318/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 10290-92 dtd 16-08-2022

16-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 559 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1294/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 10293-95 dtd 16-08-2022

16-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 577 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1314/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 10299-301 dtd 16-08-2022

16-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 578 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ನೌಕರರ ತಂಡ-4 ಮತ್ತು ಮಾಪಗ ಓದುಗ ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ನೌಕರ ತಂಡ-2ರ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ುತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 499 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ:28.02.2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಚಾವಿಸನಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ. 16-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.60 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Nanjanagudu-2 Sud Division, Nanjanagudu Division. 10-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.78 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - N.R.Mohalla & Chamundipuram Sud Division, N.R.Mohalla Division. 10-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.38 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Beguru Sud Division, Chamarajanagara Division. 11-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 4.53 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Saligrama Sud Division, K.R.Nagara Division. 10-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.33 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Chamarajanagara Sud Division, Chamarajanagara Division. 11-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 3.92 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Amendment to |Conditions of Supply of Electricity of Distribution License in the State of Karnataka (COS). 12-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 370 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 07.08.2022 ರಂದು ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ KPTCL ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ Footage ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, KPTCLಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.86 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

KERC-Net Metering Arrangements for eligible consumers of Solar Rooftop Photovoltaic (SRTPV) plant

11-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ 747 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

National Power Training Institute ರವರ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:17.08.2022 ರಿಂದ 19.08.2022 ಮತ್ತು 22.08.2022 ರಿಂದ 24.08.2022 ರವರೆಗೆ "Introduction of AMI and role of AMI in reducing AT&C losses" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು  ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

10-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 768 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಅಧಿಕಾರಿರವರುಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಕೆರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ನಿಗಮದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

06-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 399 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾವಿಸನಿನಿ/ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ "ಸಿ" ಮತ್ತು "ಡಿ" ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

06-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 391  ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - R.K.Nagara & Hootagalli Sud Divisions, V.V.Mohalla Division.

 05-08-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ    4.08 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ "ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ" ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

04-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 547  ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1302/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 9285-90 dtd 30-07-2022

30-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1301/11-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2430 No. 9270-72 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.15 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1308/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 9258-60 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1314/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 9252-54 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.15 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1318/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 9328-31 dtd 30-07-2022

30-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  598 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1309/11-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2453 No. 9273-75 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1321/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 9267-69 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.16 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1316/18-04-2024 8M Long PSC Poles, Quantity - 1944 No. 9264-66 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1288/18-04-2024 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 9261-63 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1343/11-08-2020 9M Long RCC Poles, Quantity - 1494 No. 9246-48 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1294/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 9255-57 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.15 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1297/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 9249-51 dtd 29-07-2022

29-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಎಲೆಕ್ರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ರ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

27-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 904 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 646 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರ್ಟಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

01-08-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 946 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 76.1707 ರಡಿಯಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್ / ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22-07-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 712 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ" ಲೋಗೋ ಅನ್ನು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ/ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ / ಪಿ.ಸಿ.ಕೆ.ಎಲ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

21-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 455 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1315/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 8952-54 dtd 26-07-2022

26-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.20 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1337/11-08-2020 9M Long RCC Poles, Quantity - 1650 No. 8949-51 dtd 26-07-2022

26-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.21 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1314/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 8946-48 dtd 26-07-2022

26-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.17 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1288/18-04-2022 8M Long PSC Poles, Quantity - 2222 No. 8943-45 dtd 26-07-2022

26-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  621 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1309/18-04-2022 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 8739-41 dtd 22-07-2022

 22-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.16 ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Bettadapura Sud Division, K.R. Nagara Division.

20-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.79 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Periyapatna Sud Division, K.R. Nagara Division.

20-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - N.R. Mohalla & Chamundipuram Sud Division, N.R. Mohalla Division.

20-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.76 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Beguru Sud Division, Chamarajanagara Division.

20-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.21 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - KR Nagara & Hootagalli Sud Division, V.V. Mohalla Division.

20-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.07 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Hunsuru Rural Division, Hunsuru  Division.

20-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.79 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Holenarasipura Sud Division, Holenarasipura  Division.

18-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 875 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Chamarajanagara Sud Division, Chamarajanagara Division.

21-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.76 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Srirangapatna Sud Division, Pandavapura Division.

20-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.75 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Saligrama Sud Division, KR Nagara Division.

19-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 222 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Nanjanagudu-2 Sud Division, Nanjanagudu Division.

20-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.81 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - Malavalli Rural Sud Division, Maddur Division.

21-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.08 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - K.R.Nagara Sud Division, KR Nagara Division.

18-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 892 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

LOI  for Ganga Kalyana Irrigation Pump Set and Water supply Installations - K.R.Pete Urban Sud Division.

21-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.20 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1349/11-08-2020 9M Long RCC Poles, Quantity - 1660 No. 8748-50 dtd 22-07-2022

22-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1304/11-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2453 No. 8742-44 dtd 22-07-2022

22-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1308/18-04-2022 9M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No. 8739-41 dtd 22-07-2022

22-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. Pur-1285/18-04-2022 9M Long PSC Poles, Quantity - 2000 No. 8736-38 dtd 22-07-2022

22-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1328/11-08-2020 9M Long RCC Poles, Quantity - 2520 No. 8751-53 dtd 22-07-2022

22-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1354/11-08-2020 9M Long RCC Poles, Quantity - 1503 No. 8745-47 dtd 22-07-2022

22-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ.

18-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 328 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"e-office" ಕುರಿತು ನಡೆಯಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 971 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"e-office" ಕುರಿತು ನಡೆಯಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.31 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"e-office" ಕುರಿತು ನಡೆಯಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.29 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-07-2022 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ 466 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022-23 ನೇಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಕಂದಾಯ/ಬಜೆಟ್/ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18-07-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ  1.82 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

"e-Governance Advance Module" ಕುರಿತು ನಡೆಯಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16-07-2022 ಕನ್ನಡ ತರಬೇತಿ 785 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

PM-KUSUM, Component-B ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಕೊಳವೆ/ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಜಾಲಮುಕ್ತ ಸೌರಚಾಲಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು

12-07-2022 ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆ 822 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74.5107 ರಡಿಯಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ ಖರೀದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 695 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರವರ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 806 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್ ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 544 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವಾಹನಗಳ ನೊಂದಣಿ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಚಿಹ್ನೆ/ಲಾಂಛನ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

06-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.2 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1316/11-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2520 No. 7506-08 dtd 06-07-2022

06-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1338/11-08-2020 9M Long RCC Poles, Quantity - 1486 No. 7497-99 dtd 06-07-2022

06-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11  ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1349/11-08-2020 9M Long RCC Poles, Quantity - 1660 No. 7494-96 dtd 06-07-2022

06-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.09 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1320/11-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2520 No. 7509-11 dtd 06-07-2022

06-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1352/07-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 1503 No. 7503-505 dtd 06-07-2022

06-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1318/07-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2520 No. 7500-502 dtd 06-07-2022

06-07-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ನೌಕರರು ರವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಕೆರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

04-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 455 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 33 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

04-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 804 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಥ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

04-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.58 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬದಲಾಗಿ ಹುದ್ದೆಸ್ಥಾನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅನುಸರಿಸುವ ಕುರಿತು

04-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.33 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರಿಚಾರಕ ದರ್ಜೆ-2, ಸಹಾಕಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಮನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

04-07-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  3.2 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಚಾವಿಸನಿನಿ ರವರವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ

01-07-2022 ಕನ್ನಡ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ 469 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)/ (ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ರವರುಗಳ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29-06-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  662 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ವೃತ್ತ, ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ

29-06-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  490 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು – ಸಿವೈಎಸ್- 429 ದಿನಾಂಕ-29.06.2022  29-06-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ   1.03 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು – ಸಿವೈಎಸ್- 430 ದಿನಾಂಕ-29.06.2022

 29-06-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.43 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

DI - PO No. 1318/07-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2520 No.

28-06-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 648 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1304/18-04-2020 8M Long RCC Poles, Quantity - 1944 No.

28-06-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 627 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1303/11-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2725 No.

28-06-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 630 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

DI - PO No. 1301/11-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity - 2430 No.

28-06-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 634 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Approval of Fuel Cost Adjustment Charges (FAC) due for the 4th billing quarter of FY22 (January to March,2022) 

20-06-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಬಿಸಿ 2.35 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

'Cyber Security Awareness' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

24-06-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.04 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಬಗ್ಗೆ

13-06-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 471 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Amendment to KPTCL Manual of Delegation of Powers-2018 Sanction of Injury Leave - Reg.

13-06-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 701 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Graduate & Diploma Apprenticeship Shortlisted Candidates for document verification - 2022-23

10-06-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 384 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯು್ತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯು್ತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ಗುಂಪಿನ ಪದವೃಂದದವರ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ.

08-06-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.43 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಗೃಹ ಮುಂಗಡ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

09-06-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 925 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

04-06-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 339 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Ready reckoner for collection of Initial Security Deposit as per the Tariff Schedule 23

16-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಕಗಳು & ಕಂದಾಯ 2.03ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ-1ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನೌಕರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 21-05-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  326 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 27-05-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  423 ಕೆಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ-04ಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  27-05-2022 ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  2.04 ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ-02ಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 27-05-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.94 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

LT6 (c) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ರೆಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (PCS) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

24-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೋಜನೆ 1.11 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Format

2022-23 ರ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿಗೆ ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ. 24-05-2022 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ 543 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
National Power Training Institute ರವರ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:25.05.2022 ರಿಂದ 27.05.2022 ರವರೆಗೆ "Introduction of AMI and role of AMI in reducing AT&C losses" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವಸತಿ ರಹಿತ)ಕ್ಕೆ ಅದೀಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - Batch 3 20-05-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.31 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. 1345/10-08-2020 9M Long RCC Poles, Quantity-1494 No. 17-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - PO No. 1304/11-08-2020 9M Long PSC Poles, Quantity-2453 No. 17-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.12 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - Supply of 800 kmtr of ACSR Rabbit Conductor.  09-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.21 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
DI - 11kV 45 KN Polymeric type dead end insulator - 1875 Nos. 09-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
FY-23 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕಗಳು 16-05-2022 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ 100 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ-ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು.  04-05-2022 ಕನ್ನಡ  ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ 472 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Graduate & Diploma Apprenticeship Notification for the year 2022-23 11.05.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 931 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
Clarification for recovery of expenditure towards electric line/plant where there is a default on the part of the developer & where the developer has not laid the electric line/plant within the layout. 02-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 4.10 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
Currency of the Sanction to Estimates. 11-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 793 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
Amendment of the Financial Power-reg. 18-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 931 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
Procedures for arranging power under Sub meter applications for EV charging stations. reg., 13-04-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 2.39 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
Arranging power supply to the building under clause 3.1.3(A) of KERC (Recover of Expenditure for Supply of Electricity) ( Ninth Amendment) Regulations, 2017. 23-11-2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 940 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
Enhancement for Purchase of matching line materials on Labour Contact Works by awarded Firms/LEC from 10% to up to 20%-reg. 18-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 769 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
Adoption of Common SR 2021-22 with effect from 31.03.2022-Reg. 09-05-2022   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 394 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
National Power Training Institute ರವರ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:19.05.2022 ರಿಂದ 21.05.2022 ರವರೆಗೆ "Introduction of AMI and role of AMI in reducing AT&C losses" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ವಸತಿ ರಹಿತ)ಕ್ಕೆ ಅದೀಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   10-05-2022  ಕನ್ನಡ    ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 999ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
PO ಸಂಖ್ಯೆ 1328, M/s ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.2374-76-ದಿನಾಂಕ-05-05-2022 05-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98 ಎಂ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
P O ಸಂಖ್ಯೆ 1303, M/s ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.2380-82-ದಿನಾಂಕ-05-05-2022 05-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98 ಎಂ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
P O ಸಂಖ್ಯೆ 1332, M/s ಶ್ರೀಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.2383-85-ದಿನಾಂಕ-05-05-2022 05-05-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 982 ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
PO ಸಂಖ್ಯೆ 1301 M/s ಕೋಲಾರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.2377-79-ದಿನಾಂಕ-05-05-2022 05-05-2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
M/s ಆರಾಧ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. P O ಸಂಖ್ಯೆ 1309.2371-73-ದಿನಾಂಕ-05-05-2022 05-05-2022   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂಬಿ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
 ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   05-05-2022   ಕನ್ನಡ     ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ   430ಕೆಬಿ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ   05-05-2022  ಕನ್ನಡ     ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ   489ಕೆಬಿ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
 P O ಸಂಖ್ಯೆ 1598, M/s ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್.1681-84-ದಿನಾಂಕ-28-04-2022  28-04-2022   ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.22ಕೆಬಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   25-04-2022  ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ      626ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
 ದಿನಾಂಕ 01.01.2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ/ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22-04-2022    ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ       436ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ  ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 22-04-2022   ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ     917ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
 M/s Jyothi Electricals PO number 1316.826-28-dated-16-04-2022  16-04-2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  358ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಾಮ್ರಸ್ತ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   13-04-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ   272ಕೆಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ -6 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :12(ಬಿ)(1)ರ ಶೇಕಡಾ 10 ರ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪಡೋನಟ್ಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ    01-04-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  571ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
Celebrating Dr B R Ambedkar Birthday reg 12-04-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 262ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-06-2023 05:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080