ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 2021-22

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಶಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

Implementation of Tariff order for FY-23 of CESC Mysuru issued by KERC on 04-04-2022 22-04-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 337ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
ಮೆ।। ಟಿ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರವರ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  25-04-2022 ಕನ್ನಡ  ತೆರಿಗೆ  266 ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
ದಿನಾಂಕ 01.01.2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22-04-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ    544 ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ದಿನಾಂಕ 01.01.2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ/ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

22-04-2022   ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ    436 ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ  ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22-04-2022   ಕನ್ನಡ   ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ   917ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 

M/s Jyothi Electricals PO number 1316.826-28-dated-16-04-2022

16-04-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 358 ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಾಮ್ರಸ್ತ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

13-04-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  272 ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ -೬ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :12(ಬಿ)(1)ರ ಶೇಕಡಾ 10 ರ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪಡೋನಟ್ಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

01-04-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 571ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

Celebrating Dr B R Ambedkar Birthday reg

12-04-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 262ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

31-03-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 404ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಮಾಹೆವಾರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನೆತೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರದ್ದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

05-04-2022 ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ  489ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

Corporate Governance ಬಗ್ಗೆ MoP ಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

04-04-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 272 ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

Tariff Order for FY-23 dated: 04.04.2022

04-04-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 20.89 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

Preparation and submission of Annual Accounts for 2021-22 (March 2022 Final Accounts) – reg

28-02-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಲೆಕ್ಕಗಳು 10 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2021-22 ರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  29-03-2022 ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ  1.18ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
GM Portal ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  01-04-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 495ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 RTI Online ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಐ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು  30-03-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 440ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Fuel Cost Adjustment Charges due for the 3rd billing quarter of FY-22 23-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇ ಬಿ ಸಿ  831ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
PO number 1374, M/s Suman Concrete products.23661-63-dated-24-03-2022 24-02-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.16ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 76 ಮತ್ತು 74 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 23-03-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 0.97ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು  23-03-2022 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 281ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Po number 1596, M/s Testo India Pvt Ltd.cys-2002-dated-17-03-2022 17-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 858ಕೆ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹೊರಮುಖ/ಒಳಮುಖ ಸರಬರಾಜು/ಸೇವೆ (Out ward/Inward supply/Services)ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  18-03-2022 ಕನ್ನಡ  ತೆರಿಗೆ  402ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-6 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -60) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  18-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.38ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-6 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -59) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  18-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.37ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
National Power Training institute ರವರ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23.03.2022 ರಿಂದ 25.03.2022 ರವರೆಗೆ Intruduction of AMIin reducing AT&C losses ಎಂಬ ವಿವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರೂ ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  18-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.52ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 15.03.2022 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾಂತ್ರಿಕ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು  15-03-2022  ಕನ್ನಡ  ವಾಣಿಜ್ಯ 561ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-4 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -58) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  15-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.33ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-4 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -57) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  15-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.30ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
PO No, 1311 M/s Roopa Engineering Corporation.22863-65-dated-14-03-2022 14-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.20ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ  ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  09-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 659ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 76ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  09-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 1.02ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
M/s Universal Transmission Line Products. Banavara Subdivision of Arasikere Division.22738-41-dated-11-03-2022 11-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.02ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
M/s Madhu Electricals. Ramanathpura Subdivision of H N Pura.22726-29-dated-11-03-2022 11-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.04ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
M/s Prema Electricals, Nuggehally Subdivision of Chennarayapatna Division.22722-25-dated-11-03-2022 11-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.43ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
M/s Spark Electricals Pvt, Ltd, Dudda Subdivision of Hassan Division.22718-21-dated-11-03-2022 11-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.58ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
M/s Sri SIddappaji Electricals, Sakaleshpura Subdivision.22710-13-dated-11-03-2022 11-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 2.06ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
M/s Usha Electricals, Virajpete & Gonikoppa Sub Division.22706-09-dated-11-03-2022 11-03-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.98ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-6 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -56) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  10-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.39ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-6 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -55) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.35ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ನೌಕರರ  3ನೇ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.30ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ನೌಕರರ 2ನೇ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.50ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯ Integrated ರೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ  07-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 412ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪೂರೈಕೆದಾರರು/ಸೇವಾದಾರರು (Inward supply/services) ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹುಂಡಿಗಳ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  07-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ  421ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-4 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -54) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.07ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-4 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -53) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.27ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -52) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.42ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -51) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.33ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-5 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -50) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 04-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.34ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-5 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -49) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 04-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.46ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
08-03-2022 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  04-03-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 857 ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ತಂಡ 4 (ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್) ಹಾಗೂ ತಂಡ2 ಮಾಪಕ ಓದುಗ ರವರು ಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ  28-02-2022  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  430 ಕೆ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -2 & ತಂಡ -4 ) ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ 28-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 431ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -47) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 822ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -47) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 791ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -46) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 799ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -45) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 864ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
PO number 1414(A), M/s Tanvi Cement Products.21332-34-dated-24-02-2022 24-02-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  982ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
PO number 1307, M/s Tanvi Cement Products.21335-37-dated-24-02-2022 24-02-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  579ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾಪಕ ಓದುಗ  ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ -02 ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 23-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.41ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ -04 ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 23-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.61ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-7 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -44) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.08ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-7 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -43) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.02ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -42) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 978ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -41) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.01ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರೋಗದಿಂದ ಸೋಂಕಿತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭನುಸಾರ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  19-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.06ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
PO number-1426-M/s Sowjanya Concrete Products.20725-27-dated-19-02-2022 19-02-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.34ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦ ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಹಾಯಕರವರ  ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  16-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 666ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦ ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ದಫ್ತರಿರವರ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  16-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 754ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್&ಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  15-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 438ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Public hearing on 17-02-2022 regarding the revision of tariff of CESC Mysuru for FY-23 14-02-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 579ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 17-02-2022 ರಂದು ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  14-02-2022 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ 504ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿಭಾಗವಾರು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ E-way Bill ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  11-02-2022 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ  1.26ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇ ವಿ ಚಾರ್ಜಿoಗ್  ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು  07-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 579ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕವಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ೨೦೦೮ ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  10-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 727ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -40) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 09-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.15ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -39) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 09-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.20ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ/ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಗಳ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹರಿವು ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೦೭-೦೨-೨೦೨೨ ರಿಂದ ೧೪-೦೨-೨೦೨೨ ರವರೆಗೆ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  05-02-2022 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ 4.75ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-6 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -38) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 782ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-6 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -37) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 762ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -36) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 824ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -35) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 772ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶುಚಿಗಾರರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 01-02-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.34 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-4 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -34) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 31-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 962ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-4 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -33) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 31-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-3 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -32) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-3 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -31) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-3 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -30) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 25-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 772ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-3 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -29) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ25-01-2022 25-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 692ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-2 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -28) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-2 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -27) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 19-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  27-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 4.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೀಸಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  27-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 8.68ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಪದವೃಂದ ನೌಕರರ ನಿವೃತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  27-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.89ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2023 ರಿಂದ 2025 ರ ಅವಧಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತು 28-01-2022 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ 1.55 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 19-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.02ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ರ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  20-01-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 607ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಶಾಸನ ಬದ್ದ ಪಾವತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  21-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  460ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)ಬಿ ರನ್ವಯ ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು  19-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 408ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Extentionof Discounted Energy Rate Scheme-Reg. 05-01-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 465 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 903 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -25) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -26) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.12ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ  11-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 561ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  03-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  554ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -23) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -24) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 931ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ / ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  04-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  1.53ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ  05-01-2022 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 454ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Application of APR of FY-21 and APR for FY-23 to FY-25 & Retail Supply Tariff for FY-23 of CESC Mysuru placed before Hon'ble KERC-Reg.cys-1441-dated-28-12-2021 28-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 1.32ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Application of APR of FY-21 and APR for FY-23 to FY-25 & Retail Supply Tariff for FY-23 of CESC Mysuru placed before Hon'ble KERC-Reg 28-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 1.36ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಿಗಮದ ನೌಕರರು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  24-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 700ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Fuel cost Adjustment Charges (FAC) 27-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಬಿಸಿ  1.56ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀಧಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹುಂಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ  31-12.2021 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  1.10ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ  ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 31-12.2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.03ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -22) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -21) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.02ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  24-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 399ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -19) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -20) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 76.1517 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  21.12.2021 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  1.44ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗದಳು  ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ನೌಕರರ ೧ ನೇ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  23-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾಪಕ ಓದುಗ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯ ನೌಕರರ ೧ ನೇ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  23-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.18ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಕೆ.ವಿ ಫೀಡರ್ಗಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್/ ವಿತರಣಾ ನಷ್ಠ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ 20-12-2021 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ 3.72 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ/ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು. 04-12-2021 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ 665ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ  15-12-2021 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ -02 ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. - ಸಿವೈಎಸ್-1388 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021 14-12-2021  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  465ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ -03 ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. - ಸಿವೈಎಸ್-1386 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021 14-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 724ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ -03 ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. - ಸಿವೈಎಸ್-1385 ದಿನಾಂಕ:14-12-2021 14-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ -03 ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  09-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ -೦2 ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  09-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.53ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ೧ ನೇ ತಂಡದ  ಸಹಾಯಕರ   ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  09-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ೧ ನೇ ತಂಡದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ದಫ್ತರಿ ರವರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  09-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.71ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
KERC regulations notified in State Gazette on 23-11-2021 23-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  3.18ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು  06-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 790ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ /ವಿಸಕಂ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  12-11-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 485ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-4 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -15) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.42ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-4 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -16) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.50ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-7 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -17) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.68ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-7 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -18) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.68ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ 28-12-2021 28-12-2021 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  821ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಸಂಖ್ಯೆ 1410(a), M/s ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14974-76-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 823ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಸಂಖ್ಯೆ 1408(a), M/s ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14971-73-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 812ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1412(a), M/s ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14944-46-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 809ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1415(a), M/s ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14947-49-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 810ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1429(a), M/s ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14950-52-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 799ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1440(a), M/s ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14953-55-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 754ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ  1438(a), M/s ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.14956-58-dated-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 814ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ  1444(a), M/s ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.14959-61-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 805ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1396(a), M/s ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14968-70-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 800ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1386(a), M/s ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14965-67-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 805ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1373(a), M/s ವರದಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.14962-64-ದಿನಾಂಕ-04-12-2021 04-12-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 808ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ/ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು  04-12-2021 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ 1.67ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ  Online ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  03-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 811ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-3 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -14) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.32ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-3 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -13) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.41ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -12) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.26ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -11) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 03-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.33ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
OM EYE & OPTICALS ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಒಂದು ದಿನದ ನೇತ್ರ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಮದುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಪಾಲ್ಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  02-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

617ಕೆಬಿ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-2 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -09) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 01-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.55ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-5 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -10) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 01-12-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ

1.44ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇತರೆ ಕಂದಾಯ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  29-11-2021 ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ   494ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Implimentation of Group Personal Accident Insurance to all Employees/Officers of Chamundeshwari Electricity Supply Corporation Limited, Mysuru. 24-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  4.42ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1443(a), M/s ಮೈಸೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.13762-ದಿನಾಂಕ-24-11-2021 25-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  570ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1381, M/s ರೂಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್.13857-59-ದಿನಾಂಕ-25-11-2021 25-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1434(a), M/s ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಸ್.13763-ದಿನಾಂಕ-24-11-2021 25-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  664ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ  1439(a), M/s ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.13834-36-ದಿನಾಂಕ-25-11-2021 25-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ  1401(a), M/s ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.13837-39-ದಿನಾಂಕ-25-11-2021 25-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.15ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -8) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-11-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.71ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -7) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-11-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.52ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -6) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-11-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.56 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -5) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 24-11-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.66 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೈನಾತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  24-11-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 962ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿ ವಾಹನಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ  19-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.83ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವೇತನ ಹುಂಡಿ ರಜೆ ಕೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಜಾ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  19-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 884ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  19-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.43ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ -೨೦೨೨ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ  ದರಪಟ್ಟಿ.  15-11-2021  ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  1.81ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Deputation of CESC officer to two days online training programme on Labour Laws & Procedures in Dealing Court Cases to be conducted by RECIPMT-Reg 16-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 778ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ದಿನಗಳ Online ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಪದವೀಧರರು)ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪದವೀಧರರು) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಭಾಗಶ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು  09-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಪದವೀಧರರು)ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪದವೀಧರರು) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಭಾಗಶ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು  09-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.28ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  15-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.31ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  11-11-2021  ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ   2.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -4) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 09-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.53ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -3) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 09-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.61ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1356, M/s ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್.12995-97-ದಿನಾಂಕ-09-11-2021 09-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ  1350, M/s ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.12992-94-ದಿನಾಂಕ-09-11-2021 09-11-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.02ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  04-11-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 978ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  ಚಾವಿಸನಿನಿ ಹಾಸನ ರವರ ನವೆಂಬರ್ -2021 ಮಾಹೆಯ ಪ್ರವಾಸ ವಿವರ 30-10-2021  ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 1.41ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಹಾಸನ ರವರ ನವೆಂಬರ್ -2021 ಮಾಹೆಯ ಪ್ರವಾಸ ವಿವರ 30-10-2021  ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ 1.29ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Smart Metering Technologies and Applications ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  30-10-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.03ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
REC  ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -2) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  30-10-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

REC  ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆರಿಯಂಟ್-1 (2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಡ -1) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

30-10-2021  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.48ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸುತ್ತೋಲೆ: ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 30-10-2021  ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 893ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ‘ಸಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡಿ’ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ. 29-10-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 5.93ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1326, M/s ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 12319-22-ದಿನಾಂಕ-28-10-2021 28-10-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1347, M/s ಮಹದೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್.12355-57-ದಿನಾಂಕ-28-10-2021 28-10-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.17ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1313, M/s HNS ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು.12462-64-ದಿನಾಂಕ-29-10-2021 29-10-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 994ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ  22-10-2021 ಕನ್ನಡ  ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 999ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Determination of Tariff in respect of solar power project for FY-22 to FY-23 Reg 11-10-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ  846ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ  Online ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  25-10-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.15ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
65th Meeting of the State Advisory Committee to be held on 27th Oct-2021 and Meeting Ebergy Audit and other issues by Energy Depatrment to be held on 26th Oct-2021 Reg 22-10-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ  Online-Webinar ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  22-10-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಾವಿಸನಿನಿ ರವರ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021 ಮಾಹೆಯ ಪ್ರವಾಸ ವಿವರ  18-10-2021 ಕನ್ನಡ MD Section 533ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
WGP ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕುರಿತು. 16-10-2021  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ 946ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆನುಸಾರ ನೋಂದಾಯಿತ ಗ್ರಾಹಕ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  13-10-2021  ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ  1.53ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ-22 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಕುರಿತು  12-10-2021  ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ  1.87ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
27-10-2021 ರಂದು  ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ State Advisory Committe ಯ 65 ನೇ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  12-10-2021  ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ  1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು  12-10-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  05-10-2021  ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 1.74ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  05-10-2021  ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 1.73ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 76 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  05-10-2021  ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 1.75ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾಪಕ ಓದುಗ  ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ 01 ಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  01-10-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 693ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನೇರ ನೌಕರಿ ಭರ್ತಿ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್)/ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ದರ್ಜೆ-೨ ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  01-10-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  2.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
MR to LM ಮತ್ತು MR to JE ರವರ  ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ   30-09-2021  ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ  1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಮಾಪಕ ಓದುಗ  ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ 01 ಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  30-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ 01 ಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  30-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ದಿನಗಳ Online ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  28-07-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 361ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾಪಕ ಓದುಗ  ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ 01 ಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  27-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 3.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾರ್ಗದಾಳು ಹಾಗೂ ಸಮನಾಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ 40 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಪದೋನ್ನತಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯ ತಂಡ 01 ಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  27-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 4.23ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  28-09-2021 ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 1.86ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1326, M/s ಶ್ರೀ structurals .10550-53-ದಿನಾಂಕ -27-09-2021 27-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ: 18-08-2021 ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ ಕುರಿತು  21-09-2021 ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾಂತ್ರಿಕ  7.84ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  16-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇ ಬಿ ಸಿ 2.37ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸೌರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗಳ ಘಟಕ (SRTPV) ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ  21-09-2021 ಕನ್ನಡ ವಾಣಿಜ್ಯ   1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ LCO (Litigation Conducting Officer) ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  21-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.58ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಗ್ರಾಹಕರು/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿಯ ಜಿ.ಎಸ್,ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಶಾಖೆಯವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಡೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  20-09-2021 ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ  1.39ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Times Gas Safe ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜಾಗೃತಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು  ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  17-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 822 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ದಫ್ತರಿ ರಿವರ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಮೊದಲನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 1.55ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ  1540, M/s MCS Ceramics.cys-854-ದಿನಾಂಕ -13-09-2021 13-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.07ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1424, M/s ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .9705-07-ದಿನಾಂಕ -14-09-2021 14-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.11ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1414, M/s ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .9708-14-ದಿನಾಂಕ -14-09-2021 14-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.14ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಸಹಾಯಕ  ರವರ  ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಮೋದಲನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 09-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2647 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಿರಿಯಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ದಫ್ತರಿ ರವರ  ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಮೋದಲನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 09-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂ 2669 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: 11ಕೆ GOS cys-829 ದಿನಾಂಕ-07-09-2021 07-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1219 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: 11ಕೆ DOLO cys-830 ದಿನಾಂಕ-07-09-2021 07-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1208 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಟೀಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   07-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ  980 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2020-21 ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್/ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  06-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ  2.23ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಿಗಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  01-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ  782ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ದಿನಗಳ online ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ  03-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ  1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರು ಅರ್ಧ ದಿನಗಳ online ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ  03-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ  1.08ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ .1336, M/s ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .8878-81-ದಿನಾಂಕ-03-09-2021 03-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  59ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1322, ಎಂ/ಎಸ್ ಪಿಕೆಎಸ್ prestressed  ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .8882-84-ದಿನಾಂಕ-03-09-2021 03-09-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  60.ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾವಿಸನಿನಿ/ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು  02-09-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ  1.18ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 61 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 31-08-2021 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ 2.79ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ  31-08-2021 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ 2.76ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
OM: Regarding Implementation of smart Business Management System by provide Web based Total Revenue Management modules GIS, BI & Analytical tools and other modules along with supply of hardware software, Manpower, Stationeries and the consumable on system as basis to Non-RAPDRP area of CESC 30-08-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  4.93ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
OM: Regarding Implementation of smart Business Management System by provide Web based Total Revenue Management modules GIS, BI & Analytical tools and other modules along with supply of hardware software, Manpower, Stationeries and the consumable on system as basis to Non-RAPDRP area of CESC 30-08-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  827ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಭಾ  ಸೂಚನೆ 19-08-2021 ಕನ್ನಡ  ವಲಯ ಕಛೇರಿ 238ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ CAPEX ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 21-08-2021 ಕನ್ನಡ  ತ್ರಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 27.7ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1552, ಮೆ / ಪ್ರಕಾಶ ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.7979-83-dated-21-08-2021 21-08-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 0.98ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1541, ಮೆ / ಪ್ರಕಾಶ ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನ .7975-78-ದಿನಾಂಕ -21-08-2021 21-08-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  975ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1539, ಮೆ / ಪ್ರಕಾಶ ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .7965-74-ದಿನಾಂಕ -21-08-2021 21-08-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.10ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ  1542, ಮೆ /  ಪ್ರಕಾಶ ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನ. Cys-705-ದಿನಾಂಕ-21-08-2021 21-08-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  0.99ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ  1470, ಮೆ /  ಬನಶಂಕರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ s.cys-707-ದಿನಾಂಕ -21-08-2021 21-08-2021   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.09ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1395, ಮೆ /  ಶ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .No.7899-903-ದಿನಾಂಕ -19-08-2021 19-08-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  589ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1506, ಮೆ / ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ . cys-698-ದಿನಾಂಕ -19-08-2021 19-08-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  690ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1506, ಮೆ / ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ . cys-697-ದಿನಾಂಕ -19-08-2021 19-08-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  613ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ   18-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ  1.51ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 01-07-2021 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ/ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   18-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ  1.40ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕವಿಮಂ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ 18-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ 1.24ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ  11-08-2021 ಕನ್ನಡ  ವಲಯ ಕಛೇರಿ 2.66ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹೆಚ್ ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಿಗೆ Discounted Energy Rate Scheme  ಒದಗಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  16-08-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ   1.85ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪದನಾಮಗಳನ್ನು ಮರು ಪಾದನಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  07-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ 978ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಎರಡು ದಿನಗಳ Online ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  13-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ 1.27ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇ-ಬೆಳಕು ಅನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  13-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ 887ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ದಿನಗಳ Online ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  12-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ 2.16ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ TDS Defaults  ಸಂಬಂಧ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ  09-08-2021 ಕನ್ನಡ  ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆ  1.91ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಒಂದು ದಿನದ ಉಚಿತ Online webinar ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ 1.06ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ & ಪಾ ವಲಯ ಹಾಸನ ರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ 02-08.2021 ಕನ್ನಡ  ಹಾಸನ ವಲಯ ಕಛೇರಿ  1.39ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪ್ರೊಬೇಷಿನರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಂದಿಪಡಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉತೀರ್ಣ ರಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 03-08-2021 ಕನ್ನಡ  ಆಡಳಿತ 1.61ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 13-07-2021 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಸಿವೈಎಸ್ -45 ದಿನಾಂಕ - 07-07-2021 ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ  17-07-2021 ಕನ್ನಡ  ವಲಯ ಕಛೇರಿ  1.73ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 16-07-2021 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಸಿವೈಎಸ್ -೪೫ ರಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ - 07-07-2021 ಅಡಕವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ನಡೆದ ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ  17-07-2021 ಕನ್ನಡ  ವಲಯ ಕಛೇರಿ  1.60ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 14-07-2021 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಸಿವೈಎಸ್ -೪೫ ರಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ - 07-07-2021  ಅಡಕವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ನಡೆದ ಮಂಡ್ಯ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ  17-07-2021 ಕನ್ನಡ  ವಲಯ ಕಛೇರಿ  1.85ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ವಿತರಣಾ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. cys-567-ದಿನಾಂಕ -29-07-2021 29-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  642ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ವಿತರಣಾ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. cys-571-ದಿನಾಂಕ -29-07-2021 29-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  609ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ವಿತರಣಾ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. cys-572-ದಿನಾಂಕ -29-07-2021 29-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  623ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1549, M/s ANR ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್. cys-570-ದಿನಾಂಕ -29-07-2021 29-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1549, M/s ANR ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್. Cys-569-ದಿನಾಂಕ -29-07-2021 29-07-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.03ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  30-07-2021 ಕನ್ನಡ ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆ  1.72ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಿಗಮದ ಮಿಂಚಂಚೆ ಸೇವೆ Cescmysore.org ಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು 27-07-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 980ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1307, ಮೆ / ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .6103-05-ದಿನಾಂಕ -26-07-2021  26-07-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ   719ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1542, ಮೆ / ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್.cys -551-ದಿನಾಂಕ -23-07-2021

23-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 762ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1541, ಮೆ / ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್.cys -458-ದಿನಾಂಕ -23-07-2021

23-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 721ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1552, ಮೆ / ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್.cys -550-ದಿನಾಂಕ -23-07-2021

23-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 711ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 20-07-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 764ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1307, ಮೆ / ತನ್ವಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .5611-13-ದಿನಾಂಕ -16-07-2021 16-07-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ  1.14 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆರಂಭಿಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ರೇಖ್ನೆರ್.cys-530-ದಿನಾಂಕ-15-07-2021 15-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ  5.78ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ 13-07-2021, 14-07-2021 and 15-07-2021 07-07-2021 ಕನ್ನಡ   ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೈಸೂರು  405ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಬೀದಿ  ದೀಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  17-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ 1.21ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ  ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-453-ದಿನಾಂಕ-29-06-2021 29-06-2021 ಕನ್ನಡ   ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ 1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾನ್ಯ ಕವಿನಿ ಆಯೋಗವು ದಿನಾಂಕ 09-06-2021 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಚಾವಿಸನಿನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಆದೇಶವನ್ನು FY-22 ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  07-07-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ   1.13ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಜೂಲೈ-2021 ಮಾಹೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ  01-07-2021 ಕನ್ನಡ   ತಾಂತ್ರಿಕ 1.78ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
EODB - SBRAP 2020-21 -GO 18.01.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ 1.49ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 23-06-2021 23-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇ ಬಿ ಸಿ  3.35ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹಾಗೂ ವಿಸಕಂಗಳ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 31-03-2021 ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-459-ದಿನಾಂಕ-01-07-2021 01-07-2021 ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ  1.90ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
Declaration Certificate for FY-2019 and FY-2020 29-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆ  993ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ & ಟಿಸಿಎಸ್(194Q206AB & 206CC) ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 28-06-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತೆರಿಗೆ ಶಾಖೆ  5.83ಎಂಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1332, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .4249-51-ದಿನಾಂಕ -24-06-2021

24-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 485ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1360, ಮೆ|| ರಾಜವೈಭವ್ .4252-54-ದಿನಾಂಕ -24-06-2021

24-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 488ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1405, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .4244-48-ದಿನಾಂಕ -24-06-2021

24-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 497ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     

16-06-2021 ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ   882ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ                     

 16-06-2021 ಕನ್ನಡ   ಆಡಳಿತ 1.36ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾವಿಸನಿನಿ ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  15-06-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 1.38ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  11-06-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 934ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1497 (ಡಿ), ಮೆ|| ಉಮಾಶಂಕರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.CYS -370-ದಿನಾಂಕ -05-06-2021 05-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1502, ಮೆ|| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ .3372-80-ದಿನಾಂಕ -05-06-2021 05-06-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ 1.22ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.cys-350-dated-01-06-2021 01-06-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 10.00ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ  29-05-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 951ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕೋವಿಡ್ ವೈರಾಣುವಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯ ನಂತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ   28-09-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ 1.01ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ನ್ನು ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

28-09-2021

ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ

584ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ1  ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 74 ಮತ್ತು 76 ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

29-05-2021

ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ

1.30ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನ/ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 24X7 ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-320-dated-28-05-2021

28-05-2021

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ

7.65.ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 44 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಾನದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕುರಿತು

27-05-2021

ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ

234ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334, ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 2832-34-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

628ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1363, ಮೆ / ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ .2838-40-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.08ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1332, ಮೆ / ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .2841-43-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.10ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1428, ಮೆಸಸ್ ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ .2847-50-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1320, ಮೆ|| ಉದಯಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ .2851-53-ದಿನಾಂಕ -26-05-2021

26-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-296-ದಿನಾಂಕ-20-05-2021

20-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

5.33ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂಗಾರು ಮುಂಚಿತ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ದತೆಯ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ ೨೫-೦೫-೨೦೨೧ ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೩೬ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಿ 

24-05-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ

15.6ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಚನೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-301-ದಿನಾಂಕ-21-05-2021

21-05-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ

717ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

Job Work ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ (TC Repair) ಹುಂಡಿ (Vendor Wise) ವಿವರಗಳಿಗೂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 26.604 ರಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

20-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ

2.36ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1336, ಮೆ|| ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.2457-59-dated-17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1336, ಮೆ|| ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. 2480-82-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1397, ಮೆ|| ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 2466-68-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1304, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ .2475-77-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1338, ಮೆ|| ಸುಮನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .2472-74-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1315, ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .2460-62-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1318, ಮೆ|| ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು .2478-79-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1383, ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 2463-65-ದಿನಾಂಕ -17-05-2021

17-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

15-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

946ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ - 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

13-05-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ

337ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

287ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1356, ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .2228-30-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1354, ಮೆ|| ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು .2231-33-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.11ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1358, ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .2234-36-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.09ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1352, ಮೆ|| ಸುವರ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .2237-39-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.08ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1322, ಮೆ / ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .2225-27-ದಿನಾಂಕ -11-05-2021

11-05-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.02ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ:ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02-05-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

392ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಯ ಸಂಭವನೀಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವಿವರ 

29-04-2021

ಕನ್ನಡ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 

15ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1330, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಚರ್ .1188-90-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.15ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1365, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .1185-87-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.10ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1436, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .1194-96-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.04ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1398, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .1197-99-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

883ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1362, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .1191-93-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1420, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .1354-56-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.12ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ:  ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1311, ಮೆ|| ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ .1200-202-ದಿನಾಂಕ -22-04-2021

22-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.05ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1418, ಮೆ|| ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .1350-53-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.11ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1374, ಮೆ|| ಸುಮನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .1357-59-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.10ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1393, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .1360-62-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1430, ಮೆ|| ಪಿಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .1363-65-ದಿನಾಂಕ -26-04-2021

26-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.07ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ:ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

767ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

3.1 ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

1.82ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಿಗಮ ಕಛೆರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.1222-25-dated-22-04-2021

22-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

768ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ .26352-55-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

712ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕೆ ಆರ್ ಪೆಟ್ .809-12-ದಿನಾಂಕ -16-04-2021

16-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.07ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ 

21-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

739ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಹಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆ

138ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

19-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

465ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ:ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

17-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

258ಕೆಬಿ 

ಸಭಾ ಸೂಚನೆ

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ:ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೊಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

17-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ

150/538 ಕೆಬಿ 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

 

ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆ|| ಎನ್ ಜಿ ಇ ಎಫ್.734-35-ದಿನಾಂಕ -15-04-2021

15-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

545ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1434, ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಚರ್ .693-95-ದಿನಾಂಕ -12-04-2021

12-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.11ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1400, ಮೆ|| ಚೌಧೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .690-92-ದಿನಾಂಕ -12-04-2021

12-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.07ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಯಲಂದೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ .26141-43-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.38ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ನಂಜನಗುಡು -2 ಉಪ ವಿಭಾಗ.26144-46-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.40ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ.26138-40-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.42ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ನಿಮಿಶಾಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕುಶಲನಗರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ  .26174-76-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.36ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಗುರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ .26171-73-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.38ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ.26162-64-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.38ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರಗುರು ಉಪವಿಭಾಗ .26168-70-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.37ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹರದಾನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ.26150-52-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.40ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ .26159-61-31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.39ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ರೂಪಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಗಮ. ಬೇಗುರು ಉಪವಿಭಾಗ .26156-58-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.40ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ .26147-49-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.35ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ .26180-82-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.36ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ|| ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ .26165-67-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.39ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ/ ಮಧು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಕುಶಲನಗರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ .26177-79-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.36ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ: ಮೆ/ ಈಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ.26153-55-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.40ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ (CAPEX) ಮಧ್ಯಂತರ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.cys-65-ದಿನಾಂಕ-12-04-2021

12-04-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

1.75ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1365, ಮೆ/ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.404-06-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1437, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .392-94-ದಿನಾಂಕ-07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.14ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1399, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .389-91-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1315, ಮೆ / ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ .563-65-ದಿನಾಂಕ -08-04-2021

08-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.00ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1358, ಮೆ / ಸುಮಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು .560-62-ದಿನಾಂಕ -08-04-2021

08-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

782ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1385, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್.504-04-dated-08-04-2021

08-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

919ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1422, ಮೆ|| ಸಂಜಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ .470-72-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

797ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1304, ಮೆ|| ಮೈಸೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ .398-400-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.17ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1343, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ 

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.13ಎಂಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1443, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ 

08-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

879ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1369, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ 

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

734ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1334, ಮೆಸೂರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ.480-82-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

677ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1337, ಮೆ / ಶಾರದಂಬ ಹ್ಯಾಲೋ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ .477-79-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

870ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ರವಾನೆ ಆದೇಶ: ಪಿಒ ಸಂಖ್ಯೆ 1318, ಮೆ|| ಎಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ .473-76-ದಿನಾಂಕ -07-04-2021

07-04-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

897ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ರೈತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ TSP,SCP ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-32- ದಿನಾಂಕ-07-04-2021 

07-04-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

506ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಗೆ  ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.cys-31-ದಿನಾಂಕ-07-04-2021

07-04-2021

ಕನ್ನಡ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

725ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಚಾಮುಂಡೀಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಅಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ''ಸಿ'' ಮತ್ತು ''ಡಿ'' ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ

26-03-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

958ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ / ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ & ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ .25379 (ಎ) ದಿನಾಂಕ -24-03-2021

24-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.43ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಎಲ್ ಓ ಐ: ಮೆ /  ಆರ್.ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್.25378 (ಎ) ದಿನಾಂಕ -24-03-2021

24-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

1.48ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.22294-97-ದಿನಾಂಕ-31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

723ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ: ಮೆಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. .22298-301-ದಿನಾಂಕ -31-03-2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ

734ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಗಾಗಿ ಕೆಇಬಿ, ಆರ್ & ಪಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.cys-1841-ದಿನಾಂಕ:31.03.2021

31-03-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

1.53ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ತ್ರಿವರ್ಣಕ್ಷಾರ ಸೂಚಕ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ.209-10-ದಿನಾಂಕ-05-04-2021

05-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

649ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸುತ್ತೋಲೆ -cys-12-ದಿನಾಂಕ-05-04-2021

05-04-2021

ಕನ್ನಡ

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

875ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-04-2022 10:49 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080