ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ

 ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಊಟಿ- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಜಾತಾಪುರಂ ನಂಜನಗೂಡು-571301
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448994781 08221-225544 08221-225544 eeengd@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448994718 08221-225544   aeengddiv@cescmysore.org
3 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598557 08221-225545   aongd@cescmysore.org
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆ.ಪ) 9448499979     aoiangd@cescmysore.org
5 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9449598547      
6 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816936      
7 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ) 9480816937      
ನಂಜನಗೂಡು-1  ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ನಂಜನಗೂಡು-1 ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು-571301
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994797 08221-224311
08221-225551
  aeengd1@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810385      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816938      
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ 9448994798     sonanjangud@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತಾಂಡವಪುರ 9448994799     sotandavapura@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 9448994801     sosinduvalli@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು- ಸುತ್ತೂರು 9449598551     sosuttur@cescmysore.org
8 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗೂಳೂರು        
9 ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ - ನಂಜನಗೂಡು 9449598522      
10 ಸೇವಾ ವಾಹನ - ನಂಜನಗೂಡು 9449598523      
ನಂಜನಗೂಡು-2  ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ನಂಜನಗೂಡು-2 ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕೌಲಂದೆ ಹೋಬಳಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು-571302
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598630 08221-224020   aeengd2@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810389      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತಗಡೂರು 9448994804     sotagadur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬದನವಾಳು 9448994803     sobadanavalu@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 9448994802     sohullahalli@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚಂದ್ರವಾಡಿ 9449598583     sochandravadi@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹುರ 9449598631     sohura@cescmysore.org
ಬನ್ನೂರು  ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಸೇನಾಪತಿ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನೂರು, ಟೀ. ನರಸೀಪುರ-571110
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994790 08227-275506   aeebannur@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810370      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬನ್ನೂರು ಟೌನ್ 9448994795 08227-275507    sobannur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚಮನಹಳ್ಳಿ 9448994796     sochamanahalli@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮದಗಳ್ಳಿ 9449598586     somadagalli@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೇತುಪುರ 9449598587     sokethupura@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತುಂಬ್ಲ 9449598552     sothumbala@cescmysore.org
8 ಬನ್ನೂರು ಟೌನ್ 9449598584      
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಟೀ. ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ. ಟೀ. ನರಸೀಪುರ-571110
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598536 08227-262040   aeetnpura@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810359      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 9448994791     sotnarasipura@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಾದಪುರ 9448994792     somadapura@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸೊಸಳೆ 9448994793     sososale@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತಲಕಾಡು 9448994794     sotalakadu@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮೂಗುರು 9449598524     somuguru@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-05-2021 05:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080