ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ

 ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಊಟಿ- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಜಾತಾಪುರಂ ನಂಜನಗೂಡು-571301
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448994781 08221-225544 08221-225544 eeengd@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448994718 08221-225544   aeengddiv@cescmysore.org
3 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598557 08221-225545   aongd@cescmysore.org
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆ.ಪ) 9448499979     aoiangd@cescmysore.org
5 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9449598547      
ನಂಜನಗೂಡು-1  ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ನಂಜನಗೂಡು-1 ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು-571301
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994797 08221-224311
08221-225551
  aeengd1@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810385      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ನಂಜನಗೂಡು ಟೌನ್ 9448994798     sonanjangud@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತಾಂಡವಪುರ 9448994799     sotandavapura@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ 9448994801     sosinduvalli@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು- ಸುತ್ತೂರು 9449598551     sosuttur@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗೂಳೂರು        
7 ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ - ನಂಜನಗೂಡು 9449598522      
8 ಸೇವಾ ವಾಹನ - ನಂಜನಗೂಡು 9449598523      
ನಂಜನಗೂಡು-2  ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ನಂಜನಗೂಡು-2 ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕೌಲಂದೆ ಹೋಬಳಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು-571302
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598630 08221-224020   aeengd2@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810389      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತಗಡೂರು 9448994804     sotagadur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬದನವಾಳು 9448994803     sobadanavalu@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 9448994802     sohullahalli@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚಂದ್ರವಾಡಿ 9449598583     sochandravadi@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹುರ 9449598631     sohura@cescmysore.org
ಬನ್ನೂರು  ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಬನ್ನೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಸೇನಾಪತಿ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನೂರು, ಟೀ. ನರಸೀಪುರ-571110
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994790 08227-275506   aeebannur@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810370      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬನ್ನೂರು ಟೌನ್ 9448994795 08227-275507    sobannur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚಮನಹಳ್ಳಿ 9448994796     sochamanahalli@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮದಗಳ್ಳಿ 9449598586     somadagalli@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೇತುಪುರ 9449598587     sokethupura@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತುಂಬ್ಲ 9449598552     sothumbala@cescmysore.org
8 ಬನ್ನೂರು ಟೌನ್ 9449598584      
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಟೀ. ನರಸೀಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ. ಟೀ. ನರಸೀಪುರ-571110
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9449598536 08227-262040   aeetnpura@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 9448994791     sotnarasipura@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಾದಪುರ 9448994792     somadapura@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸೊಸಳೆ 9448994793     sososale@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತಲಕಾಡು 9448994794     sotalakadu@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮೂಗುರು 9449598524     somuguru@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-07-2020 12:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin