ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ನಂಜನಗೂಡು-1 24-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ನಂಜನಗೂಡು-2 25-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಬನ್ನೂರು 23-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  23-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ನಂಜನಗೂಡು-1 22-07-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ನಂಜನಗೂಡು-2 22-07-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಬನ್ನೂರು 20-07-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಬನ್ನೂರು 24-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ನಂಜನಗೂಡು-1 03-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ನಂಜನಗೂಡು-2 03-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  24-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಬನ್ನೂರು 17-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ನಂಜನಗೂಡು-2 22-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ನಂಜನಗೂಡು-1 22-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  17-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಬನ್ನೂರು 20-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ನಂಜನಗೂಡು-1 30-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ನಂಜನಗೂಡು-2 30-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  20-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಬನ್ನೂರು 06-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ನಂಜನಗೂಡು-1 26-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ನಂಜನಗೂಡು-2 26-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  06-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಬನ್ನೂರು 31-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ನಂಜನಗೂಡು-1 28-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  31-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಬನ್ನೂರು 12-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ನಂಜನಗೂಡು-1 22-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ನಂಜನಗೂಡು-2 22-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  12-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಬನ್ನೂರು 21-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ನಂಜನಗೂಡು-2 14-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ನಂಜನಗೂಡು-1 14-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  21-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಬನ್ನೂರು 27-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ನಂಜನಗೂಡು-2 13-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ನಂಜನಗೂಡು-1 13-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  27-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಬನ್ನೂರು 26-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  26-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ನಂಜನಗೂಡು-2 12-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ನಂಜನಗೂಡು-2 28-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ನಂಜನಗೂಡು-1 12-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ನಂಜನಗೂಡು-1 29-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ನಂಜನಗೂಡು-2 29-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  26-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಬನ್ನೂರು 26-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ನಂಜನಗೂಡು-1 29-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ನಂಜನಗೂಡು-2 29-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  28-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಬನ್ನೂರು 28-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ನಂಜನಗೂಡು-1 16-01-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ನಂಜನಗೂಡು-2 16-01-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ   18-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ಬನ್ನೂರು 18-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
56 ನಂಜನಗೂಡು-1 18-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
57 ನಂಜನಗೂಡು-2 18-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
58 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  16-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
59 ಬನ್ನೂರು 16-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
60 ನಂಜನಗೂಡು-1 18-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
61 ನಂಜನಗೂಡು-2 18-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
62 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  27-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
63 ಬನ್ನೂರು 27-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
64 ನಂಜನಗೂಡು-1 06-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
65 ನಂಜನಗೂಡು-2 06-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
66 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  18-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
67 ಬನ್ನೂರು 18-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
68 ಬನ್ನೂರು 16-10-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
69 ನಂಜನಗೂಡು-1 13-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
70 ನಂಜನಗೂಡು-2 13-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
71 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  16-10-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
72 ಬನ್ನೂರು 03-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
73 ನಂಜನಗೂಡು-1 18-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
74 ನಂಜನಗೂಡು-2 18-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
75 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  03-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
76 ಬನ್ನೂರು 31-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
77 ನಂಜನಗೂಡು-1 30-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
78 ನಂಜನಗೂಡು-2 30-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
79 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  31-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
80 ಬನ್ನೂರು 02-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
81 ನಂಜನಗೂಡು-1 27-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
82 ನಂಜನಗೂಡು-2 27-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
83 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 02-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
84 ಬನ್ನೂರು 27-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
85 ನಂಜನಗೂಡು-1 23-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
86 ನಂಜನಗೂಡು-2 23-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
87 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 27-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
88 ಬನ್ನೂರು 21-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
89 ನಂಜನಗೂಡು-1 15-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
90 ನಂಜನಗೂಡು-2 15-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
91 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 21-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 04:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080