ನಂಜನಗೂಡು ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ನಂಜನಗೂಡು-1 24-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ನಂಜನಗೂಡು-2 25-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಬನ್ನೂರು 23-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  23-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ನಂಜನಗೂಡು-1 22-07-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ನಂಜನಗೂಡು-2 22-07-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಬನ್ನೂರು 20-07-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಬನ್ನೂರು 24-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ನಂಜನಗೂಡು-1 03-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ನಂಜನಗೂಡು-2 03-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  24-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಬನ್ನೂರು 17-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ನಂಜನಗೂಡು-2 22-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ನಂಜನಗೂಡು-1 22-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  17-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಬನ್ನೂರು 20-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ನಂಜನಗೂಡು-1 30-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ನಂಜನಗೂಡು-2 30-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  20-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಬನ್ನೂರು 06-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ನಂಜನಗೂಡು-1 26-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ನಂಜನಗೂಡು-2 26-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  06-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಬನ್ನೂರು 31-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ನಂಜನಗೂಡು-1 28-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  31-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಬನ್ನೂರು 12-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ನಂಜನಗೂಡು-1 22-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ನಂಜನಗೂಡು-2 22-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  12-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಬನ್ನೂರು 21-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ನಂಜನಗೂಡು-2 14-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ನಂಜನಗೂಡು-1 14-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  21-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಬನ್ನೂರು 27-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ನಂಜನಗೂಡು-2 13-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ನಂಜನಗೂಡು-1 13-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  27-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಬನ್ನೂರು 26-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  26-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ನಂಜನಗೂಡು-2 12-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ನಂಜನಗೂಡು-2 28-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ನಂಜನಗೂಡು-1 12-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ನಂಜನಗೂಡು-1 29-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ನಂಜನಗೂಡು-2 29-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  26-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಬನ್ನೂರು 26-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ನಂಜನಗೂಡು-1 29-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ನಂಜನಗೂಡು-2 29-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ  28-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಬನ್ನೂರು 28-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ನಂಜನಗೂಡು-1 16-01-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ನಂಜನಗೂಡು-2 16-01-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ   18-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ಬನ್ನೂರು 18-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-02-2021 11:47 AM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ