ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನ ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ

ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು-570001
ಕ್ರ ಸಂ   ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1   ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448994740 2434165 2449996 eeenrm@cescmysore.org
2   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448994715 2495549   aeenrmdiv@cescmysore.org
3   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810358      
4   ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598556 2422850 2422850 aonrm@cescmysore.org
5   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9448994367      
6   ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಂ.ಪ) 9449598646 2435704   aoianrm@cescmysore.org
7   ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816916      
8   ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ) 9480816917      
9   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) 9448994917      
10   ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9448994833      
11   ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ  ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9448994899      
12   ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9448994855      
13   ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9448994755      
ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೇಂದ್ರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570001
ಕ್ರ ಸಂ   ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994741 0821-2421902   aeecz@cescmysore.org
2   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448994366      
3   ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816920      
4   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ 9448994746 2520102   somandi@cescmysore.org
5   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ 9448994747      
6   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಎಮ್ ಪಿಎಲ್ 9448994750     sompl@cescmysore.org
7   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಎಮ್ ಪಿಎಲ್ 9448994748      
8   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ರಾಮವಿಲಾಸ್ 9448994751     soramavilas@cescmysore.org
9   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -ರಾಮವಿಲಾಸ್ 9448994752      
10   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ 9448994753     sosiddartha@cescmysore.org
11   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ 9448994749      
12   ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -ವರುಣ 9448994785     sovaruna@cescmysore.org
13   ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -ವರುಣ 9448994782      
ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಎನ್. ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಎನ್. ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಮೈಸೂರು-570007
ಕ್ರ ಸಂ   ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994742 0821-2456201   aeenrm1@cescmysore.org
2   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ)  8277883900      
3   ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816918      
4   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 9448994754     sonrm@cescmysore.org
5   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 9448994761      
6   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 9448994756     sobannimtp@cescmysore.org
7   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) -ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 9448994757      
8   ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರಾ 9448994786     sosidlingpura@cescmysore.org
ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., 66 /11 ಕೆ.ವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -570008
ಕ್ರ ಸಂ   ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994745     aeecpm@cescmysore.org
2   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810362      
3   ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816919      
4   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ 9448994774     solakshmipuram@cescmysore.org
5   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ 9448994775      
6   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ 9448994772     sovidyaranyapuram@cescmysore.org
7   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ 9448994773      
8   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 9480810382     sojpnagara@cescmysore.org
9   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 9449598567      
10   ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಡಕೊಳ 9448994788     sokadakola@cescmysore.org
ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಮೈಸೂರು-570011
ಕ್ರ ಸಂ   ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598621     aeeJyothinagara@cescmysore.org
2   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810393      
3   ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816921      
4   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಜ್ಯೋತಿನಗರ 9448994760     sojyothinagara@cescmysore.org
5   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಶಾಂತಿನಗರ 9449598571     soshanthinagara@cescmysore.org
6   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಶಾಂತಿನಗರ 9449598580      
7   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಉದಯಗಿರಿ 9448994758     soudayagiri@cescmysore.org
8   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಉದಯಗಿರಿ 9448994759      
ವರುಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ವರುಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವರುಣ ಮೈಸೂರು-570010
ಕ್ರ ಸಂ   ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9480841189 0821 2599633   aeevaruna@cescmysore.org
2   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ)  9480844545      
3   ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816928      
4   ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ವರುಣ 9448994785     sovaruna@cescmysore.org
5   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ಮೇಘಳಪುರಾ 9448994782     somegalapura@cescmysore.org
6   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) - ದೆವಲಪುರಾ 9449598569     sodevalapura@cescmysore.org
7   ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  - ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 9448994789     somellahalli@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-05-2023 11:58 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080