ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನ ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 13-06-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 12-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 13-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 12-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 23-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 23-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 12-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 12-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 17-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 17-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 14-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 14-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 20-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 20-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 15-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 15-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 26-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 26-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 26-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 28-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 25-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ವರುಣ 29-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 25-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ವರುಣ 29-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 31-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 31-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 04-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 04-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ವರುಣ 04-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 24-04-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 24-04-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 27-04-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 26-04-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ವರುಣ 29-04-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 19-07-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 19-07-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 10-07-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ವರುಣ 29-07-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 16-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 16-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 30-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 30-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ವರುಣ 31-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 17-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 16-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ವರುಣ 22-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 17-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 24-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 20-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ವರುಣ 24-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 24-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 20-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 05-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 04-12-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ವರುಣ 31-12-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
56 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 05-12-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
57 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 04-12-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
58 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 05-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
59 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 04-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
60 ವರುಣ 06-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
61 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 05-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
62 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 04-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
63 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 21-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
64 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 18-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
65 ವರುಣ 17-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
66 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 19-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
67 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 23-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
68 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 17-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
69 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 16-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
70 ವರುಣ 22-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
71 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 17-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
72 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 16-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
73 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 23-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
74 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 23-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
75 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 04-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
76 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 04-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
77 ವರುಣ 07-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
78 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 22-019-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
79 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 22-019-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
80 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 23-019-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
81 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 21-019-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
82 ವರುಣ 23-019-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
83 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 14-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
84 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 13-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
85 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 14-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
86 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 14-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
87 ವರುಣ 15-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
88 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 09-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
89 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 06-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
90 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 08-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
91 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 04-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
92 ವರುಣ 07-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
93 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ  26-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
94 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 26-06-2023  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
95 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 28-06-2023  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
96 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 28-06-2023  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
97 ವರುಣ 30-06-2023  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
98 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯ 12-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
99 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 12-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
100 ಜ್ಯೋತಿನಗರ 14-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
101 ನ.ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ 14-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
102 ವರುಣ 16-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 04:16 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080