ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಕೆರಗೂಡು 18-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಮಂಡ್ಯ 12-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಮಂಡ್ಯ 14-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 06-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 16-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಕೆರಗೂಡು 18-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಮಂಡ್ಯ 13-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 15-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಕೆರಗೂಡು 13-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಮಂಡ್ಯ 12-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಕೆರಗೂಡು 17-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 17-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಮಂಡ್ಯ 25-04-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಕೆರಗೂಡು 27-04-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 23-04-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಮಂಡ್ಯ 27-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 28-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಕೆರಗೂಡು 28-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಕೆರಗೂಡು 17-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 10-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಮಂಡ್ಯ 10-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಕೆರಗೂಡು 27-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 27-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಮಂಡ್ಯ 27-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಮಂಡ್ಯ 03-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಕೆರಗೂಡು 03-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 03-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಮಂಡ್ಯ 21-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ಕೆರಗೂಡು 21-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 21-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಕೆರಗೂಡು 13-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 13-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಮಂಡ್ಯ 13-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ಕೆರಗೂಡು 16-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 16-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಮಂಡ್ಯ 16-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ಕೆರಗೂಡು 09-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 09-11-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಮಂಡ್ಯ 09-11-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಕೆರಗೂಡು 10-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 10-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ಮಂಡ್ಯ 10-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ಕೆರಗೂಡು 13-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 13-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ಮಂಡ್ಯ 11-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಕೆರಗೂಡು 25-10-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 18-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ಮಂಡ್ಯ 25-10-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ಕೆರಗೂಡು 27-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 27-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಮಂಡ್ಯ 27-05-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ಕೆರಗೂಡು 11-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
53 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 11-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
54 ಮಂಡ್ಯ 11-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
55 ಕೆರಗೂಡು 20-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
56 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 20-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
57 ಮಂಡ್ಯ 20-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
58 ಕೆರಗೂಡು 18-05-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
59 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 18-05-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
60 ಮಂಡ್ಯ 18-05-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
61 ಕೆರಗೂಡು 19-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
62 ಕೊತ್ತತ್ತಿ 19-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
63 ಮಂಡ್ಯ 19-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 03:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080