ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಮಡಿಕೇರಿ 16-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಕುಶಾಲನಗರ 13-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 19-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 22-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 19-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಮಡಿಕೇರಿ 19-07-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 08-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 02-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಕುಶಾಲನಗರ 12-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 23-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 09-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಮಡಿಕೇರಿ 27-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 14-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 28-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಕುಶಾಲನಗರ 21-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 31-01-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಮಡಿಕೇರಿ 06-01-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 17-01-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 31-01-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಕುಶಾಲನಗರ 02-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 13-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 12-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಕುಶಾಲನಗರ 07-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಮಡಿಕೇರಿ 25-05-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 07-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 12-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಮಡಿಕೇರಿ 09-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಮಡಿಕೇರಿ 23-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 16-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 11-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಕುಶಾಲನಗರ 19-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಮಡಿಕೇರಿ 31-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 10-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 10-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 19-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 29-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ಕುಶಾಲನಗರ 18-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಮಡಿಕೇರಿ 20-06-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
39 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 18-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 29-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 21-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ಕುಶಾಲನಗರ 11-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ಮಡಿಕೇರಿ 26-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 11-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 26-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 16-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 16-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ಕುಶಾಲನಗರ 02-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ಕುಶಾಲನಗರ 13-03-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 28-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 02-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ಮಡಿಕೇರಿ 02-03-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 13-03-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ಮಡಿಕೇರಿ 14-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 10-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
56 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 10-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
57 ಕುಶಾಲನಗರ 19-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
58 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 10-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
59 ಮಡಿಕೇರಿ 25-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
60 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 05-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
61 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 03-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
62 ಕುಶಾಲನಗರ 03-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
63 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 05-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
64 ಮಡಿಕೇರಿ 24-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
65 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 20-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
66 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 22-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
67 ಕುಶಾಲನಗರ 22-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
68 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 20-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
69 ಮಡಿಕೇರಿ 26-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
70 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 24-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
71 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 23-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
72 ಕುಶಾಲನಗರ 23-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
73 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 24-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
74 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 18-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
75 ಕುಶಾಲನಗರ 22-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
76 ಮಡಿಕೇರಿ 21-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
77 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 22-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
78 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 28-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
79 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 22-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
80 ಕುಶಾಲನಗರ 29-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
81 ಮಡಿಕೇರಿ 30-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
82 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 22-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
83 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 17-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
84 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 23-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
85 ಕುಶಾಲನಗರ 23-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
86 ಮಡಿಕೇರಿ 20-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
87 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 30-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
88 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 17-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
89 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 17-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
90 ಕುಶಾಲನಗರ 21-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
91 ಮಡಿಕೇರಿ 13-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
92 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 04-10-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
93 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 30-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
94 ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ 30-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
95 ಕುಶಾಲನಗರ 04-10-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
96 ಮಡಿಕೇರಿ 04-10-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 12:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080