ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ

ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಮದ್ದೂರು-571428
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994828 08232-233611 8232-233600 eeemdr@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9449598525 08232-233611   aeemdr@cescmysore.org
3 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598562 08232-233622   aomdr@cescmysore.org
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9449598650 08232-232077   aoiamdr@cescmysore.org
5 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ)-1 9480816912      
6 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ)-2 9448994714      
7 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816951      
ಮದ್ದೂರು-1 ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಹಳೇ ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮದ್ದೂರು -571428
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994845 08232-232015   aeemaddur1@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816952      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮದ್ದೂರು ಟೌನ್ 9448994846 08232-232015   somaddur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ       sosomanahalli@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ 9448994847 08232-232015   somaddurrural@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆ.ಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ಟೌನ್ 9448994848 08232-235260   sokmdodditown@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆ.ಎಂ ದೊಡ್ಡಿ ರೂರಲ್ 9448994849 08232-235260   sokmdoddirural@cescmysore.org
8 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮದ್ದೂರು 9480841188 08232-235260    
ಮದ್ದೂರು-2 ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಹಳೇ ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮದ್ದೂರು -571428
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994850 08232-236255   aeemaddur2@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊಪ್ಪ 9448994726 08232-248052   sokoppa@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೌಡ್ಲೆ       sokoudle@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆಸ್ತೂರು 9448994853 08232-279714   sokestur@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ 9480810340     sohonnalgere@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ 9448994854     sobesagarehalli@cescmysore.org
ಮಳವಳ್ಳಿ-1 ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಳವಳ್ಳಿ -571430
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994856 08231-242026
08231-244999
  aeemalavalli1@cescmysore.org
  ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841287      
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಳವಳ್ಳಿ ಟೌನ್ 9448994857 08231-242026   somalavallitown@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಳವಳ್ಳಿ ರೂರಲ್ 9448994858 08231-242026   somalavallirural@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಾಗೆಪುರ 9480810355     sokagepura@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಡ್ಲಿ 9480810336 08231-242026   somalavallirural@cescmysore.org
6 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಳವಳ್ಳಿ 9480841199      
ಮಳವಳ್ಳಿ-2 ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಳವಳ್ಳಿ -571430
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994859 08231-242852   aeemalavalli2@cescmysore.org
 2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841286      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816953      
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೆಲಗವಾಡಿ 9448994861     sobelagavadi@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -ಪೂರಿಗಾಲಿ 9480841266     sopurigali@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಲಗೂರು 9448994860 08231-295212   sohalagur@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು 9480841282     sohittanahalli@cescmysore.org
8 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಿರುಗಾವಲು 9449598579 08231-249500   sokirugavalu@cescmysore.org
9 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ        

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-07-2022 03:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080