ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮದ್ದೂರು ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಮದ್ದೂರು-1 20-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಮದ್ದೂರು-2 23-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 25-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 03-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ಮದ್ದೂರು-2 23-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 28-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಮದ್ದೂರು-2 20-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 28-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಮದ್ದೂರು-1 27-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 25-11-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 25-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಮದ್ದೂರು-1 23-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಮದ್ದೂರು-2 23-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 28-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 28-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 25-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಮದ್ದೂರು-1 02-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 22-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಮದ್ದೂರು-2 02-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಮದ್ದೂರು-2 30-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಮದ್ದೂರು-1 30-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 10-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 10-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಮದ್ದೂರು-1 18-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 23-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಮದ್ದೂರು-2 18-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 23-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಮದ್ದೂರು-2 22-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ಮದ್ದೂರು-1 22-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 07-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಮದ್ದೂರು-2 05-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಮದ್ದೂರು-1 07-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 14-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 07-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 14-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಮದ್ದೂರು-2 07-08-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
37 ಮದ್ದೂರು-1 07-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 08-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 08-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 12-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಮದ್ದೂರು-2 10-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ಮದ್ದೂರು-1 10-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 05-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 12-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 05-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 22-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 22-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ಮದ್ದೂರು-1 06-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ಮದ್ದೂರು-2 06-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 04-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 04-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ಮದ್ದೂರು-1 27-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ಮದ್ದೂರು-2 27-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 30-09-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 30-09-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
56 ಮದ್ದೂರು-1 22-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
57 ಮದ್ದೂರು-2 22-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
58 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 21-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
59 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 21-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
60 ಮದ್ದೂರು-1 28-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
61 ಮದ್ದೂರು-2 28-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
62 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 09-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
63 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 09-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
64 ಮದ್ದೂರು-1 22-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
65 ಮದ್ದೂರು-2 22-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
66 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 26-07-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
67 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 26-07-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
68 ಮದ್ದೂರು-1 23-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
69 ಮದ್ದೂರು-2 23-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
70 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 10-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
71 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 10-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
72 ಮದ್ದೂರು-1 23-05-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
73 ಮದ್ದೂರು-2 23-05-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
74 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 25-05-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
75 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 25-05-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
76 ಮದ್ದೂರು-1 13-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
77 ಮದ್ದೂರು-2 13-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
78 ಮಳವಳ್ಳಿ-1 07-08-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
79 ಮಳವಳ್ಳಿ-2 05-08-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 03:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080