ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ವಿಭಾಗ

ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಕೆ. ರ್. ನಗರ-571602
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448998009  08223 297997   eeekrnagara@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9448283391     eeekrnagara@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448283399     eeekrnagara@cescmysore.org
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9448283390  08223 297890   eeekrnagara@cescmysore.org
ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಹಾಸನ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ -571602
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994823 08223-262933   aeekrnagara@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810378      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಟೌನ್ 9448994824 08223-262933   sokrnagara@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಂಪಾಪುರ  9448994825 08223-262933   sokhampapura@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೊಸೂರು 9448994826 08223-281171   sohosur@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆಸ್ತೂರು 9480837527     sokesturkrnagara@cescmysore.org
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಬಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ -571107
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994818 08223-274228   aeeppatna@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810384      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ 9448994819 08223-274228   soperiyapatna@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ 9448994820 08223-274228   sochittenahalli@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊಪ್ಪ 9449598663 08223-254820   sokoppapptna@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಂಪಲಾಪುರ 9480837534     sokampalapura@cescmysore.org
ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ,ಬೆಟ್ಟದಪುರ -571102
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994365 08223-275464   aeebpura@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೆಟ್ಟದಪುರ 9448994821 08223-275464   sobettadapura@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ರಾವಂದೂರು 9448994822 08223-275464   soravandur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಣಗಾಲು 9480810345     sokanagaalu@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಿತ್ತೂರು 9448994364     sokittur@cescmysore.org
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -571604
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994995 08223-283800   aeesaligrama@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841170      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 9480837504 08223-283700   sosaligrama@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಭೇರ್ಯ 9448994998 08223-280036   sobherya@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಿರ್ಲೆ  9448994997 08223-282050   somirale@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-08-2020 04:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin