ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ವಿಭಾಗ

ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ವಿಭಾಗ

ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿದ್ಯುತ್)ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ, ವಿಭಾಗ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ-571602

ಕ್ರ ಸಂ

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ)

9448998009

 08223 297997

 

eeekrnagara@cescmysore.org

2

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ)

9448283391

 

 

eeekrnagara@cescmysore.org

3

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

9448283399

 

 

eeekrnagara@cescmysore.org

4

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

9448283390

 08223 297890

 

eeekrnagara@cescmysore.org

5

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಂ.ಪ)

 9448281282      

6

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

9480816941      

ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ..ನಿ.ನಿ., 
ಹಾಸನ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ -571602

ಕ್ರ ಸಂ

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

9448994823

08223-262933

 

aeekrnagara@cescmysore.org

2

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

9480810378

 

 

 

3

24*7  ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

9449597498

 

 

 

4

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಟೌನ್

9448994824

08223-262933

 

sokrnagara@cescmysore.org

5

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಂಪಾಪುರ 

9448994825

08223-262933

 

sokhampapura@cescmysore.org

6

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೊಸೂರು

9448994826

08223-281171

 

sohosur@cescmysore.org

7

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೆಬ್ಬಾಳು

9480837527

 

 

sokesturkrnagara@cescmysore.org

8

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಸವರಾಜಪುರ

9449597490

 

 

 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ

ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ..ನಿ.ನಿ., 
ಬಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ -571107

ಕ್ರ ಸಂ

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

9448994818

08223-274228

 

aeeppatna@cescmysore.org

2

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

9480810384

 

 

 

3

24*7  ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

9449597496

 

 

 

4

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್

9448994819

08223-274228

 

soperiyapatna@cescmysore.org

5

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ

9448994820

08223-274228

 

sochittenahalli@cescmysore.org

6

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೊಪ್ಪ

9449598663

08223-254820

 

sokoppapptna@cescmysore.org

7

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಂಪಲಾಪುರ

9480837534

 

 

sokampalapura@cescmysore.org

8

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹುಣಸವಾಡಿ

9449597492

 

 

 

ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ..ನಿ.ನಿ., 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ,ಬೆಟ್ಟದಪುರ -571102

ಕ್ರ ಸಂ

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

9448994365

08223-275464

 

aeebpura@cescmysore.org

2

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

9449597494

 

 

 

3

24*7 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

9449597495

 

 

 

4

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೆಟ್ಟದಪುರ

9448994821

08223-275464

 

sobettadapura@cescmysore.org

5

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ರಾವಂದೂರು

9448994822

08223-275464

 

soravandur@cescmysore.org

6

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಣಗಾಲು

9480810345

 

 

sokanagaalu@cescmysore.org

7

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಿತ್ತೂರು

9448994364

 

 

sokittur@cescmysore.org

8

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸೀಗುರು

9449597493

 

 

 

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪವಿಭಾಗ

ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ..ನಿ.ನಿ., 
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -571604

ಕ್ರ ಸಂ

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

9448994995

08223-283800

 

aeesaligrama@cescmysore.org

2

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

9480841170

 

 

 

3

24*7 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

9449597497

 

 

 

4

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

9480837504

08223-283700

 

sosaligrama@cescmysore.org

5

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಭೇರ್ಯ

9448994998

08223-280036

 

sobherya@cescmysore.org

6

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಿರ್ಲೆ 

9448994997

08223-282050

 

somirale@cescmysore.org

7

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹರದನಹಳ್ಳಿ

9449597491

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-05-2023 12:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080