ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 25-09-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 18-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 25-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 18-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 19-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 18-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 19-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 18-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 29-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 26-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 26-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 29-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 23-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 04-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 11-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 23-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 23-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 16-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 23-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 16-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 24-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 17-3-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 24-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 17-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 21-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 17-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 21-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 17-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 29-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 27-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 29-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 27-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 22-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
34 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 17-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 22-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 17-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
37 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 22-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
38 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 15-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
39 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 22-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
40 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 15-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
41 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 27-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
42 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 22-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
43 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 27-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
44 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 22-12-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
45 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 23-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
46 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 16-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
47 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 23-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
48 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 16-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
49 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 30-06-2023  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
50 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 28-06-2023  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
51 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 30-06-2023  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
52 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 28-06-2023  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
53 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 29-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
54 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 26-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
55 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 29-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
56 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 26-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 04:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080