ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ

ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಹುಣಸೂರು-571105
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಛೇರಿ) 9448994805 08222-252715 08222-251728 eeehun@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9449598554 08222-252715   aeehund@cescmysore.org 
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841194      
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598558 08222-251728   aohun@cescmysore.org
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9449598648     aoiahun@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816939      
7 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9448994827 08222-253108   aeelthun@cescmysore.org
8 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9448994360      
9 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್) 9449598680      
10 33/11 ಕೆ.ವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ 9448994925 08222-255224    
ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಹಳೇ ಬಿ.ಮ್. ರಸ್ತೆ, ಪುರಸಭಾ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು -571105
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994806 08222-252056   aeehun@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810341      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816940      
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್ 9448994807 08222-252056   sohunsur@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚಿಲಕುಂದ 9448994808 08222-252056   sochilkunda@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ 9448994809 08222-252056   sogovindanahalli@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗವಡಗೆರೆ 9448994811 08222-248606   sogavadagere@cescmysore.org
8 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹನಗೋಡು 9448994812 08222-243233   sohanugodu@cescmysore.org
9 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ರತ್ನ ಪುರಿ 9448994813 08222-245764   sorathnapuri@cescmysore.org
10 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಣಸೂರು 9449598688 08222-252056    
ಬಿಳಿಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಬಿಳಿಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಹಳೇ ಬಿ.ಮ್. ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ, ಬಿಳಿಕೆರೆ-541103, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448499992 08222-240377   aeebilikere@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810381      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಿಳಿಕೆರೆ 9448994810 08222-240377   sobilikere@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗದ್ದಿಗೆ 9480837532     sogaddige@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೋಲೆನಹಳ್ಳಿ 9480837531     sobolenahalli@cescmysore.org
ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಹುಣಸೂರು-ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ,ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ-571114
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994814 08228-255331   aeehdkote@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810391      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 9448994815 08228-255331   sohdkote@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಂಪಪುರಾ 9448994816 08228-267735   sohampapura@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಾಲನಹಳ್ಳಿ 9448994363     soalanahalli@cescmysore.org
 ಸರಗೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಸರಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಹುಣಸೂರು-ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಸರಗೂರು-571121 ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994353 08228-265678   aeesargur@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸರಗೂರು 9448994817 08228-265678   sosargur@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಿ. ಮತ್ತಿಕೆರೆ 9448994352     sobmatakere@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಅಂತರಸಂತೆ 9449598664 08228-264256   soantharasanthe@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-08-2021 11:46 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080