ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 16-06-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಬಿಳಿಕೆರೆ 17-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ  26-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಹುಣಸೂರು 17-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 20-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 16-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 20-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಸರಗೂರು 26-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಬಿಳಿಕೆರೆ 16-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಹುಣಸೂರು 16-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 10-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 17-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 10-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 12-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಸರಗೂರು 17-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 12-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 15-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 06-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಹುಣಸೂರು 22-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 13-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಬಿಳಿಕೆರೆ 13-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 15-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಸರಗೂರು 20-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 20-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಹುಣಸೂರು 13-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 15-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 04-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಬಿಳಿಕೆರೆ 06-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 27-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಹುಣಸೂರು 06-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 13-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 04-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 13-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ಸರಗೂರು 27-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 14-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಬಿಳಿಕೆರೆ 29-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 01-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಹುಣಸೂರು 22-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 03-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 04-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 03-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ಸರಗೂರು 01-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ಸರಗೂರು 19-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 23-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 24-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ 23-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 19-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 24-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ಬೆಟ್ಟದಪುರ 08-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಬಿಳಿಕೆರೆ 28-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಹುಣಸೂರು 28-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 07-03-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ಬಿಳಿಕೆರೆ 06-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 11-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ಹುಣಸೂರು 06-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
56 ಸರಗೂರು 11-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
57 ಬಿಳಿಕೆರೆ 16-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
58 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 11-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
59 ಬಿಳಿಕೆರೆ 11-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
60 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 19-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
61 ಹುಣಸೂರು 11-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
62 ಸರಗೂರು 19-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
63 ಸರಗೂರು 11-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
64 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 13-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
65 ಹುಣಸೂರು 16-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
66 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 24-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
67 ಸರಗೂರು 24-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
68 ಬಿಳಿಕೆರೆ 23-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
69 ಹುಣಸೂರು 23-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
70 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 22-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
71 ಸರಗೂರು 22-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
72 ಬಿಳಿಕೆರೆ 27-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
73 ಹುಣಸೂರು 20-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
74 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 17-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
75 ಸರಗೂರು 17-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
76 ಬಿಳಿಕೆರೆ 17-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
77 ಹುಣಸೂರು 14-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
78 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 23-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
79 ಸರಗೂರು 23-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
80 ಬಿಳಿಕೆರೆ 24-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
81 ಹುಣಸೂರು 24-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
82 ಬಿಳಿಕೆರೆ 28-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
83 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 29-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
84 ಹುಣಸೂರು 29-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
85 ಸರಗೂರು 29-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
86 ಬಿಳಿಕೆರೆ 27-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
87 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 28-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
88 ಹುಣಸೂರು 27-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
89 ಸರಗೂರು 28-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
90 ಬಿಳಿಕೆರೆ 13-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
91 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 10-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
92 ಹುಣಸೂರು 13-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
93 ಸರಗೂರು 10-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
94 ಬಿಳಿಕೆರೆ 27-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
95 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 28-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
96 ಹುಣಸೂರು 27-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
97 ಸರಗೂರು 28-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
98 ಬಿಳಿಕೆರೆ 29-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
99 ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ 30-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
100 ಹುಣಸೂರು 29-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
101 ಸರಗೂರು 30-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 03:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080