ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-573211
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994983 08175-273833 08175-274647 eeehnp@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598598 08175-273833   aeehnp@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841173      
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598578 08175-274647 08175-274646 aohnp@cescmysore.org
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9449598654 08175-274647 08175-274646 aoiahnp@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816961      
7 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9480841186      
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573211
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994984 08175-272791   aeehnpura@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841182      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ 9448994985 08175-274213   sohnpura@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು 9448994986 08175-276400   sododdakadanoor@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮೂಡಲಿಪ್ಪೆ 9448994988 08175-258222   somoodalippe@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು 9448994930 08175-260400   sohallimysore@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬಂಡೀಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 9448598697     sobandisheetyhalli@cescmysore.org
8 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 9480837523      
ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಅರಕಲಗೂಡು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573102
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994990  08175-220243   aeearkalgudu@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841174      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಅರಕಲಗೂಡು 9448994991  08175-220243   soarkalgud@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ 9448994994 08175-266222   somallipatna@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬ್ಯಾಚನಹಳ್ಳಿ 9449597485 08175-291685   sobychanahalli@cescmysore.org
 ರಾಮನಾಥಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ರಾಮನಾಥಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573133
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598637 08175-225040   aeernpura@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)  9480816965      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು  -  ರಾಮನಾಥಪುರ 9449598698 08175-225040   soramanathpura@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು  - ಕಾನನೂರು 9448994993 08175-226217   sokonanoor@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು  - ಬಸವಪಟ್ಟಣ 9448994992 08175-234065   sobasavapattana@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು  - ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ 9449598695 08175-252882   sododdamagge@cescmysore.org
ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ -573211
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598638 08175-265000   aeehghalli@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)  9480816954      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಪಡುವಲಿಪ್ಪೆ 9448994931 08175-275300   sopaduvalhippe@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಳೇಕೋಟೆ 9448994987 08175-265444   sohalekote@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು- ಹರಿಹರಪುರ 9448994989 08175-266222   sohariharapura@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದೊಡ್ಡಕೆಂಚೇವು  9449598696     sododdakenchevu@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-08-2021 03:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080