ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 28-03-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 24-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಅರಕಲಗೂಡು 30-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 09-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ರಾಮನಾಥಪುರ 07-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 22-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಅರಕಲಗೂಡು 15-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ರಾಮನಾಥಪುರ 15-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 22-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ರಾಮನಾಥಪುರ 28-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಅರಕಲಗೂಡು 28-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 17-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 17-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಅರಕಲಗೂಡು 27-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 16-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 16-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ರಾಮನಾಥಪುರ 27-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಅರಕಲಗೂಡು 27-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 12-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 18-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ರಾಮನಾಥಪುರ 27-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಅರಕಲಗೂಡು 28-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ರಾಮನಾಥಪುರ 28-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಅರಕಲಗೂಡು 31-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 24-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ರಾಮನಾಥಪುರ 31-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಅರಕಲಗೂಡು 23-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 28-03-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ರಾಮನಾಥಪುರ 27-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಅರಕಲಗೂಡು 28-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 29-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 07-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 07-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ರಾಮನಾಥಪುರ 28-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಅರಕಲಗೂಡು 26-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 27-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 27-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ರಾಮನಾಥಪುರ 26-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಅರಕಲಗೂಡು 27-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 30-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 30-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ರಾಮನಾಥಪುರ 27-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 24-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 29-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ಅರಕಲಗೂಡು 29-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 28-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 28-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ರಾಮನಾಥಪುರ 29-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ಅರಕಲಗೂಡು 18-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 20-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 20-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ರಾಮನಾಥಪುರ 18-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ಅರಕಲಗೂಡು 30-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 29-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 29-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
56 ರಾಮನಾಥಪುರ 30-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
57 ಅರಕಲಗೂಡು 31-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
58 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 29-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
59 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 29-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
60 ರಾಮನಾಥಪುರ 31-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
61 ಅರಕಲಗೂಡು 28-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
62 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 24-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
63 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 24-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
64 ರಾಮನಾಥಪುರ 28-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
65 ಅರಕಲಗೂಡು 28-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
66 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 30-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
67 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 30-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
68 ರಾಮನಾಥಪುರ 28-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
69 ಅರಕಲಗೂಡು 16-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
70 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 13-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
71 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 13-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
72 ರಾಮನಾಥಪುರ 16-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
73 ಅರಕಲಗೂಡು 22-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
74 ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 21-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
75 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 21-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
76 ರಾಮನಾಥಪುರ 22-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 02:44 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080