ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ

ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ. ಹಾಸನ-573201
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994938 08172-268465   eeehsn@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9449598597     aeehsn@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810396      
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598565 08172-260598 08172-260598 aohsn@cescmysore.org
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9449598652     aoiahsn@cescmysore.org
6 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9449598677      
7 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ 9448994922      
8 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598593      
9 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598682      
10 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598683 08172-265415    
11 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್,ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598600      
12 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598661      
13 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್) 9449598592      
ಯು.ಎಸ್.ಡಿ ಹಾಸನ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಹಾಸನ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಹಾಸನ -573201
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994944 08172-268829   aeeusdhsn@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810394      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ 9448994939 08172-269874   sokrpuram@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಂತೆಪೇಟೆ 9448994940 08172-264568   sosantepete@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸತ್ಯಮಂಗಲ 9449598546 08172-240333   sosatyamangala@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಉತ್ತರ ವಿಸ್ತರಣೆ 9448994941 08172-234868   sonorthextension@cescmysore.org
ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2 ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಹಾಸನ -573201
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994945 08172-263155   aeedudda@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810397      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದುದ್ದ 9448994948 08172-223910   sodudda@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ 9448994947 08172-228870   soshanthigrama@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೆರಗು 9480810356     soheragu@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಸಾಲಗಾಮೆ 9448994946 08172-225850   sosalagame@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ನಿಟ್ಟೂರು 9449598678 08172-242444   sonittur@cescmysore.org
ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-1 ಕಛೇರಿ  ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಹಾಸನ -573201
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598675 08172-231288   aeekiadbhsn@cescmysore.org
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 9448994942 08172-225538   sokiadb@cescmysore.org
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ 9448994943 08172-228999   somosalehosahalli@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗೊರುರು 9448994949 08172-225486   sogorur@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ 9449598625     sohoovinahallikaval@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-07-2020 11:47 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ