ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 18-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 18-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 15-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 14-07-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 21-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 12-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 13-10-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 13-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 18-11-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 14-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 13-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 18-01-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 19-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 17-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 17-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 12-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 30-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 12-07-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 14-11-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 16-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 16-10-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 21-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 10-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 10-01-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 24-05-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 12-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 12-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 17-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 11-07-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 29-08-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 15-10-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 27-11-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 18-01-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 27-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 27-02-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 13-10-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 12-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 13-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 12-01-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 29-03-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 29-03-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 27-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 27-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 27-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 10-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 11-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 11-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 11-05-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 11-05-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 11-05-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
51 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 11-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
52 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 11-07-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
53 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 11-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
54 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 9-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
55 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 12-01-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
56 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 9-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
57 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 09-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
58 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 13-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
59 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 13-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
60 ದುದ್ದ (ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ) 13-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
61 ಯು.ಎಸ್.ಡಿ 13-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
62 ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ 13-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 01:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080