ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2016-17

 

SL NO

Recruitment 2016-17

1

Final Notification-WAITING LIST OF CANDIDATE SELECTED FOR ASSISTANT ENGINEER (ELEC) POST

2

"Final Notification-WAITING LIST OF CANDIDATE SELECTED FOR JUNIOR ENGINEER (ELEC) POST

3

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Asst-Notification.

4

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/JA-List

5

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/JA-Notification.

6

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Revised-Waiting-list-JA.

7

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Revised-notification.

8

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Revised-waiting-list.

9

 cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Instructetions-for-documents-verification-Asst-Jr-Asst.

10

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Assistant-wt-notification.

11

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Asst-wt-list.

12

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Instructetions-for-documents-verification-Asst-Jr-Asst.

13

cescmysore.nataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Handicap-Asst-Notification.

14

Final Selection list of the candidates for the post of  

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Final-slection-list-Asst-Ph. 

15

 Cut-off marks for the post of  

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Cut-off-Finalslection-list-Ph.

16

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Notification-11-01-2019.

17

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Notification-WAITING-LIST-OF-AE-CANDIDATE.

18

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/notification-11

19

Provisional Selection list of the candidates for the post of  

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/privisional-slection-list-Ph.

20

Cut-off marks for the post of  

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/cut-off.

21

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Verification-of-Documents-Medical-Test-to-fillup-Asst-posts-PH

22

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/3405-dtd-22-05-2018.pdf

23

cescmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Recruitment 2016-17/Notification-for-final-Selection-list-of-AE-Ele-AAO-JE-Ele-Assistant-and-Junior-Assistant-Final.pdf

24

Final Selection list of the candidates for the post of

 1. Assistant Engineer (Ele)
 2. Assistant Accounts officer
 3. Assistant
 4. Junior Assistant
 5. Junior Engineer

25

Cut-off marks for the post of

1.Assistant Engineer(Ele)

2.Assistant Accounts officer

3.Junior Engineer

26

 Cut-off Equi-percentile for the post of

1.Assistant

2.Junior Assistant

27

  Annexure-1

28

Notification for Attending Document verification of Additional PH Candidates as in Annexure-2 of Provisional Selection List Notification"

29

"Notification -Publishing of Provisional list of candidates , cut-off marks for the posts of Assistant Engineer(Elec),Assistant Accounts officer, Junior Engineer(Ele/Civil) / cut off Equi Percentile for the posts of Assistant and Jr.Assistant

30

Provisional Selection list of the candidates for the post of

1.Assistant Engineer(Ele)

2.Assistant Accounts Officer

3.Assistant

4.Junior Assistant

5.Junior Engineer

31

Cut-off marks for the post of

1.Assistant Engineer(Ele)

2.Assistant Accounts Officer

3.Junior Engineer

32

 Cut-off Equi-percentile for the post of 

 1.Assistant

 2.Junior Assistant

33

ANNEXURE-I 

Email Ids of the KPTCL and ESCOMS for filing of objections on provisional selection list

ANNEXURE-II 

 List of the candidates under PH quota called for documents verification and physical examination.

34

 

"Notification - Down loading of Call letters for Document Verification on 05.12.2017" Click here for downloading call letters for document verification on 5.12.2017

35

Click here to download your ONLINE APPLICATION

36

NOTIFICATION- Downloading of call letters by the short listed candidates in KPTCL and candidates shortlisted under physically challenged quota(PH quota) for Document verification process.

37

 Click here for downloading of call letters by logging on with the Application ID and Date of Birth 

38

NOTIFICATION- Publishing of Revised answer keys, revised scores/ Equi-Percentile of the online Aptitude test, revised 1:2 shortlist of candidates, cut-off for the posts of Assistant Engineer(Elec),Assistant Account officer and Assistant

39

Click here to view the Revised score(Marks) for the post of Assistant Engineer(Elec) and Assistant Accounts Officer by logging on with the Application ID and Date of Birth 

40

Click here to view the Revised Equi-Percentile for the post of Assistant by logging on with the Application ID and Date of Birth

41

ANNEXURE-I

Revised Answer Keys

1.Assistant Engineer(Ele)

2.Annexure-1AAO

3.Assistant

42

ANNEXURE-II

Revised 1:2 Shortlist of candidates for the post of

1.Assistant Engineer(Ele)

2.Assistant Account officer

3.Assistant

43

ANNEXURE-III

Revised Cut of marks for the post of

1.Assistant Engineer(Ele)

2.Assistant Accounts Officer

3.Assistant

44

Notification- Publishing of 1:2 short list of candidates for the post of Assistant and Junior Assistant

45

ANNEXURE-I

1:2 Short List of candidates for the post of

1. Assistant

2. Junior Assistant

46

ANNEXURE-II

Cut-off Equi-percentile for the post of

1. Assistants

2. Junior Assistant

47

Notification-Public of final answer key, scores and 1:2 Short List

48

ANNEXURE-I

Final Answer Keys

1.Assistant Engineer(Ele)

2.Assistant

3.Junior Assistant

49

Click here for viewing of the scores of the Online Aptitue test for the post of AE(E),AAO/JE(Ele/Civil)-Will be available after 10AM on 24.08.2017)

50

Click here for viewing of the scores of the Online Aptitue test Equi - Percentile for the post of Assistant and Junior Assistant- (Will be available after 10AM on 24.08.2017)

51

ANNEXURE-II

1:2 Short List of candidates for the post of 

1. Assistant Engineer(Ele)

2. Assistant Accounts Officer

3. Junior Engineer(Ele)

52

ANNEXURE-III

Cut of marks for the post of 

1. Assistnat Engineer(Ele)

2. Assistant Accounts Officer

3. Junior Engineer(Ele)

53

Notification-Submission of Challenges/Representations to Questions/Answer keys of Online Aptitude test held from 07.07.2017 to 11.07.2017 For recruitment to various posts in KPTCL and ESCOMs 

54

Click here for Challenging / Representations to Questions/Answer keys of Online Aptitude test held from 07.07.2017 to 11.07.2017 for recruitment to various posts in KPTCL and ESCOMs through ONLINE MODE ONLY. Last date for submission is 21st of July 2017 11.59 PM. Candidate can make Challenges /Representations only once for the online aptitude test he/she as appeared forLog on with your Application ID and Date of birth 

55

Click here to take the MOCK test for the Post of AE(E),JE(Ele/Civil) and AAO by using the user name as KPTCL and password as 02-01-1989 

56

Click here to take the MOCK test for the Post Assistant and Junior Assistant user name as KPTCL and password as 02-01-1989 

 57

Click here to download the Test Admission Ticket (TAT) for the online aptitude test for the post of Assistant Test, Date:10.07.2017 and 11.07.2017

58 

Click here to download the Test Admission Ticket (TAT) for the online aptitude test for the post of Junior Assistant Test Date:08.07.2017 and 09.07.2017

59 

Click here to download the Test Admission Ticket (TAT) for the online aptitude test for the post of Junior Engineer Elect., Test Date:08.07.2017

60

Click here to download the Test Admission Ticket (TAT) for the online aptitude test for the post of Assistant Accounts Officer, Test Date:07.07.2017

61

Click here to download the Test Admission Ticket (TAT) for the online aptitude test for the post of Assistant Engineer Elect.,Test Date:07.07.2017

 62

Downloading of Test Admission Ticket for the post of Assistant and Junior assistant will be made available on or after 30/06/2017

Downloading of Online Aptitude Test Admission Ticket (TAT)-E-admit cards-Reg. Date:23.06.2017

a.Annexture-1 : Schedule of Online Aptitude Test

b.Annexture-2 : Equating of Scores

 63

Notification-Publication of Final selection list for the post of Assistant Executive Engineer(Ele) and Assistant Engineer(Civil)

Final Selection list of AEE(El)

Final Selection List of AE(Civil)

Cut-off Percentage of Marks for Final selection list AEE(El)

Cut-off percentage of Marks for Final selection list AE(Civil)

64

Notification-Publication of provisional selection list for the post of Assistant Executive Engineer(Ele) and Assistant Engineer(Civil)

Provisional Selection list AEE(El) 

Cut off list for Provisional selection list AEE(El) 

Provisional Selection List of AE(Civil) 

Cut off list for provsional list AE(Civil) 

65

 The ONLINE APTITUDE TEST FOR THE POST of AE(Ele), Asst Accounts Officer, JE(Ele/Civil), Assistant, Junior Assistant in KPTCL and ESCOMS IS TENTATIVELY SCHEDULED TO BE CONDUCTED DURING APRIL/MAY -2017

Notification-Downloading of call letter by the shortlisted candidates for the purpose of verification of Original Documents/ Testimonials-Reg.

66

67

Click here for Downloading of call letter by the shortlisted candidates for the post of Assistant Executive Engineer(Ele) and Assistant Engineer (Civil) 

68

Notification-Final Answer Keys, Scores of Online Aptitude test held on 24.12.2016 for the post of AEE(Ele) and AE(Civil)

Annexure-1 to Notification dated 10.01.2017 

1. Final Answer Keys-Assistant Executive Engineer(Ele),

2. Final Answer Keys - Assistant Engineer(Civil)

3. Click here for Viewing the Scores of Online Aptitude Test -AEE(Ele) and AE(Civil) 

69

 Annexure - II List of candidates in the ratio of 1:2 

     1. Assitant Executive Engineer(Ele) 

     2. Assitant Engineer(Civil)

70

Annexure-III - Cut-off Percentage 

     1. Assistant Executive Engineer(Ele)

     2. Assistant Engineer(Civil)

71

Notification-Challenging of Question/Answer Keys of Online Aptitude test held on 24.12.2016

72

Master Questions/Answer Keys of Online Aptitude test held on 24.12.2016

73

Click here for Viewing the google map of the venues of the Online Aptitude test test for the post AEE(Ele)/AE(Civil) on 24.12.2016(Candidates are required to ascertain the exact location of the test center well in advance and KPTCL is not responsible for any errors in the google map locations)-centers in Bengaluru 

74

Click here for Viewing the google map of the venues of the Online Aptitude test test for the post AEE(Ele)/AE(Civil) on 24.12.2016(Candidates are required to ascertain the exact location of the test center well in advance and KPTCL is not responsible for any errors in the google map locations)-centers outside Bengaluru 

75

Click here for MOCK online Aptitude test for the post AEE(Ele)/AE(Civil) to be opened only in chrome browser 

76

Notification - Downloading of Online Aptitude Test Admission Ticket (TAT)-E admit card Asst Executive Engineer (Ele) and Asst Engineer (Civil) 

77

Click here for Downloading of Online Aptitude Test Admission Ticket (TAT)-E admit card Asst Executive Engineer (Ele) and Asst Engineer (Civil) (Test on 24/12/2016)

78

Notification- Publishing of the marks secured by the candidates in the kannada language test held on 03.12.2016

79

Click here for viewing the marks secured by the candidates in the kannada language test held on 03.12.2016

80

Click here for the list of absentees of the kannada language test held on 03.12.2016

81

The Online Aptitude test for the post of Assistant Executive Engineer(Ele) scheduled to be conducted on 27.11.2016 is postponed due to administrative reasons.

82

Notification - Postponement of the Online Aptitude test for the post of Assistant Executive Engineer(Ele) 

83

Click here for downloading of E-Admit Cards for Kannada Language Test for the Post of Assistant Executive Engineer (Ele), Assistant Engineer(Ele/Civil) and Assistant Accounts Officer in KPTCL and ESCOMS 

84

Notification - Regarding conducting of Kannada Language Test for the Post of Assistant Executive Engineer (Ele), Assistant Engineer(Ele/Civil) and Assistant Accounts Officer in KPTCL and ESCOMS on 03.12.2016

85

Notification - Regarding conducting of ONLINE Aptitude test for the post of Assistant Executive Engineer (Ele) on 27.11.2016 

86

Candidates who have submitted multiple applications for a particular post are required to choose any one application by clicking on this link -Junior Engineer /Assistant/Junior Assistant

87

Candidates who have submitted multiple applications for a particular post are required to choose any one application by clicking on this link-AEE/AE/AAO

88

Notification - Regarding selection of any one application by the candidates who have submitted multiple applications and for rejection of other applications 

89

 Relaxation in upper age limit for Physically Handicapped candidates by 10 years.

90

Detailed Employment Notification 

91

Instructions for filling up of online application

92

Brief Employment Notification for Recruitment to the posts of AEE(Electrical), AE(Electrical/Civil), Asst Account Officer, JE(Electrical/Civil), Assistant, Junior Assistant in KPTCL and ESCOMS

93

Click Here for Submission of ONLINE APPLICATION

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-10-2020 12:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080