ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ.  ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994864 08226-222119 08226-222119 eeechn@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ) 9449598542 8226-224984   aeechndiv@cescmysore.org
3 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480810376      
4 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 9449598561 08226-225010   aochn@cescmysore.org
5 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಆಂತರೀಕ ಪರಿಶೋಧನೆ) 9449598647 08226-222655 08226-222119 aoiachn@cescmysore.org
6 ಸಹಾಯಕ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816942      
7 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಸಿವಿಲ್) 9449598679      
8 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ) 9448994892     aeeltchn@cescmysore.org
9 ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ) 9448994368      
10 ಸಹಾಯಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಎಲ್.ಟಿ ರೇಟೀಂಗ್) 9480837538      
11 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಜಾಗೃತ ದಳ) 9448994926 8226-226609   aeevigchn@cescmysore.org
12 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಜಾಗೃತ ದಳ) 9449598659      
13 ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು - ಜಾಗೃತ ದಳ 9449598689     PI_vigchndiv@cescmysore.org
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ -571313
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994865 08226-222189   aeechn1@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448289447      
3 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 9480816943      
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್ 9448994867     socrnagar@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -  ಮಾದಾಪುರ 9448994868     socrmadapura@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ರಾಮಸಮುದ್ರ 9448499918     soramasamudra@cescmysore.org
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬದನಗುಪ್ಪೆ 9480810364     sobadanaguppe@cescmysore.org
8 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 9449598686 08226-225038    
9 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಾಹನ 9449598666      
ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಹರದನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ -571604
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9480837501 08226-238025   aeehardanahalli@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841184      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹರದನಹಳ್ಳಿ 9448994869 08226-236122   soharadanahalli@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಅರಕಲವಾಡಿ 9448499984     soarakalavadi@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹರವೆ 9448994872     soharave@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಉಡಿಗಾಲ 9480837502     soudigala@cescmysore.org
 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ -571115
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9449598685 08226-240490   aeesmhalli@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9480841171      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕುದೇರು 9448994871     sokuderu@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಕಗಲವಾಡಿ 9448994870     sokagalavadi@cescmysore.org
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹೊಂಗನೂರು 9480837503     sohonganuru@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಗಾನಿಗನೂರು 9480810390     soganiganuru@cescmysore.org
 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-571111
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994885 08229-222432   aeegpt@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 9448289568      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು -  ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 9448499900     sogundlupete@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಮಾದ್ರಳ್ಳಿ 9448994886      
5 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಹಂಗಲ 9448994887     sohangala@cescmysore.org
6 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ 9448499901      
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ತೆರಕಣಾಂಬಿ 9448994889 08229-232255   soterakanambe@cescmysore.org
ಬೇಗೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿಳಾಸ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ. ಬೇಗೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.,
ಬೇಗೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು -571111
ಕ್ರ ಸಂ ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 9448994362 08229-231120   aeebeguru@cescmysore.org
2 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)  9480824807      
3 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ಬೇಗೂರು 9448994890     sobegur@cescmysore.org
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು- ಕಬ್ಬಳಿ 9448994891 08229-235577   sokabballi@cescmysore.org

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-05-2022 04:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080