ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ 05-06-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಬೇಗೂರು 24-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
3 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 24-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
4 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 17-06-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
5 ಚಾಮರಾಜನಗರ 05-08-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
6 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 26-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
7 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 28-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
8 ಬೇಗೂರು 28-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
9 ಚಾಮರಾಜನಗರ 05-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
10 ಬೇಗೂರು 26-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 26-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
12 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 05-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
13 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 13-12-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
14 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 26-05-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
15 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 01-09-2017 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
16 ಚಾಮರಾಜನಗರ 07-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
17 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 07-02-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
18 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 21-03-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
19 ಚಾಮರಾಜನಗರ 25-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
20 ಬೇಗೂರು 30-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
21 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 30-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
22 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 21-05-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
23 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 23-06-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
24 ಬೇಗೂರು 28-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
25 ಚಾಮರಾಜನಗರ 14-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
26 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 28-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
27 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 14-08-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
28 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 26-09-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
29 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 04-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
30 ಬೇಗೂರು 06-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
31 ಚಾಮರಾಜನಗರ 04-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
32 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 06-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
33 ಚಾಮರಾಜನಗರ 25-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
34 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 21-12-2018 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
35 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 25-02-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
36 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 26-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
37 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 20-06-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
38 ಬೇಗೂರು 20-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
39 ಚಾಮರಾಜನಗರ 27-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
40 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 20-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
41 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 27-09-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
42 ಚಾಮರಾಜನಗರ 27-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
43 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 27-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
44 ಬೇಗೂರು 21-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
45 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 07-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
46 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 27-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
47 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 21-12-2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
48 ಚಾಮರಾಜನಗರ 11-03-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
49 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 11-03-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
50 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 11-03-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
51 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 10-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
52 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 06-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
53 ಚಾಮರಾಜನಗರ 10-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
54 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 08-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
55 ಬೇಗೂರು 06-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
56 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 11-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
57 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 07-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
58 ಚಾಮರಾಜನಗರ 11-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
59 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 09-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
60 ಬೇಗೂರು 16-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
61 ಹರದನಹಳ್ಳಿ  17-12-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
62 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 15-12-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
63 ಚಾಮರಾಜನಗರ 17-12-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
64 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ  25-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
65 ಬೇಗೂರು 15-12-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
66 ಚಾಮರಾಜನಗರ 24-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
67 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 27-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
68 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 28-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
69 ಬೇಗೂರು 27-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
70 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 24-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
71 ಚಾಮರಾಜನಗರ 19-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
72 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 23-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
73 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 20-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
74 ಬೇಗೂರು 15-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
75 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 19-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
76 ಚಾಮರಾಜನಗರ 14-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
77 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 10-01-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
78 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 14-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
79 ಬೇಗೂರು 10-01-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
80 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 05-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
81 ಚಾಮರಾಜನಗರ 13-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
82 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 27-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
83 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 13-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
84 ಬೇಗೂರು 27-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
85 ಸಂತೆಮರಳ್ಳಿ 15-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
86 ಚಾಮರಾಜನಗರ 20-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
87 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 21-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
88 ಹರದನಹಳ್ಳಿ 20-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
89 ಬೇಗೂರು 21-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 12:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080