ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಭಾಗ - ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ  ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಅರಸೀಕೆರೆ 22-06-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಬಾಣಾವರ 24-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ಗಂಡಿಸಿ 24-05-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4 ಅರಸೀಕೆರೆ 29-08-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5 ಬಾಣಾವರ 26-07-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
6 ಗಂಡಿಸಿ 26-07-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
7 ಬಾಣಾವರ 27-10-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8 ಗಂಡಿಸಿ 27-10-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
9 ಅರಸೀಕೆರೆ 28-11-2017  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10 ಬಾಣಾವರ 30-01-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11 ಗಂಡಿಸಿ 30-01-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
12 ಅರಸೀಕೆರೆ 27-02-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13 ಅರಸೀಕೆರೆ 04-06-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
14 ಬಾಣಾವರ 20-06-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
15 ಗಂಡಿಸಿ 20-06-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
16 ಅರಸೀಕೆರೆ 07-09-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
17 ಗಂಡಿಸಿ 16-08-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18 ಅರಸೀಕೆರೆ 28-12-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
19 ಬಾಣಾವರ 24-09-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
20 ಗಂಡಿಸಿ 24-09-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
21 ಬಾಣಾವರ 20-12-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
22 ಗಂಡಿಸಿ 20-12-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
23 ಅರಸೀಕೆರೆ 18-02-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
24 ಗಂಡಿಸಿ 27-07-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25 ಅರಸೀಕೆರೆ 27-08-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
26 ಬಾಣಾವರ 02-11-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
27 ಗಂಡಿಸಿ 02-11-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
28 ಬಾಣಾವರ 23-02-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
29 ಗಂಡಿಸಿ 23-02-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
30 ಅರಸೀಕೆರೆ 27-06-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
31 ಬಾಣಾವರ 26-06-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
32 ಬಾಣಾವರ 16-08-2018  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
33 ಅರಸೀಕೆರೆ 13-11-2019  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
34 ಅರಸೀಕೆರೆ 25-11-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
35 ಬಾಣಾವರ 22-12-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
36 ಅರಸೀಕೆರೆ 17-03-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
37 ಬಾಣಾವರ 29-03-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
38 ಗಂಡಿಸಿ 20-03-2021  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
39 ಅರಸೀಕೆರೆ 26-08-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
40 ಬಾಣಾವರ 21-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
41 ಗಂಡಿಸಿ 21-09-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
42 ಅರಸೀಕೆರೆ 25-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
43 ಬಾಣಾವರ 22-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
44 ಗಂಡಿಸಿ 22-11-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
45 ಅರಸೀಕೆರೆ 24-05-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
46 ಬಾಣಾವರ 22-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
47 ಗಂಡಿಸಿ 22-06-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
48 ಅರಸೀಕೆರೆ 25-08-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
49 ಬಾಣಾವರ 21-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
50 ಗಂಡಿಸಿ 21-09-2022 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
51 ಅರಸೀಕೆರೆ 23-02-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
52 ಬಾಣಾವರ 21-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
53 ಗಂಡಿಸಿ 21-03-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
54 ಅರಸೀಕೆರೆ 26-05-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
55 ಬಾಣಾವರ 22-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
56 ಗಂಡಿಸಿ 22-06-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
57 ಅರಸೀಕೆರೆ 25-08-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
58 ಬಾಣಾವರ 21-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
59 ಗಂಡಿಸಿ 21-09-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 01:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Creator


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080