ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು - ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ

ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

GST implications of certain transactions of liabilities and creditors being transferred to income account

31-01-2024 cys-1434 dated-31-01-2024

Providing Credit Adjustment to TDS paid from Telecom Service provider to CESC  u/s 194Q of Income Tax Act u/s 194Q - Reg

01-02-2024 cys-1437 dated-01-02-2024

Credit Adjustment to Telecom Service Providers u/s 194Q of IT Act - Reg

11-12-2023 cys-1246 dated-11-12-2023

TDS and TCS at higher rate consequent of PAN becoming inoperative who has failed to link with Aadhar as per Rule 114AAA of Income-tax Rules, 1962-reg

02-12-2023 cys-1169 dated-02-12-2023

Implementation of Common Central Vendor Master and Modified Bill Module in FAMS

07-08-2023 cys-594 dated-07-08-2023

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ-2017ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಘಟಕಗಳು E-invoiceನ್ನು 7 ದಿನದೊಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29-04-2023 cys-141 dated-29-04-2023

GST applicability on liquidated damages, compensation and penalty arising out of breach of contract or other provisions of law.

02-02-2023 cys-1633 dated-02-02-2023

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

31-01-2023 cys-1591 dated-31-01-2023

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27-12-2022  cys-1440 dated-27-12-2022

ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19-12-2022   cys-1418 dated-19-12-2022

Credit and Debit notes ಮುಖೇನ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14-09-2022

cys-946-dated-14-09-2022

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗಮದ ಕಛೇರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

20-08-2022

cys-10-dated-05-04-2022

Form GST REG-06

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಮಾಹೆವಾರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನೆತೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರದ್ದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

05-04-2022

cys-10-dated-05-04-2022

ಹೊರಮುಖ/ಒಳಮುಖ ಸರಬರಾಜು/ಸೇವೆ (Out ward/Inward supply/Services)ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-03-2022

cys-2020-dated-18-03-2022

ಪೂರೈಕೆದಾರರು/ಸೇವಾದಾರರು (Inward supply/services) ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹುಂಡಿಗಳ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

07-03-2022

cys-1957-dated-07-03-2022

ವಿಭಾಗವಾರು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ E-way Bill ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11-02-2022

cys-1800-dated-11-02-2022

ಇತರೆ ಕಂದಾಯ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29-11-2021

cys-1236-dated-29-11-2021

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆನುಸಾರ ನೋಂದಾಯಿತ ಗ್ರಾಹಕ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13-10-2021

cys-1003-dated-13-10-2021

ಗ್ರಾಹಕರು/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿಯ ಜಿ.ಎಸ್,ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಶಾಖೆಯವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಡೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20-09-2021

cys-872-dated-20-09-2021

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ TDS Defaults ಸಂಬಂಧ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

09-08-2021

cys-651-dated-09-08-2021

ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿಗಮದ ಸರಕುವಾರು HSN Code ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರದ ಮಾಹಿತಿ

22.06.2021

CESC-HSN Code Covering Letter

Goods Items HSN and Rates

Notn 78-2020-HSN code

Scrap Items HSN and Rates

TnP Goods Items HSN and Rates

TnP Scrap Items HSN and Rates

Declaration Certificate for FY-2019 and FY-2020

29-06-2021 4456-dated-29-06-2021

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ & ಟಿಸಿಎಸ್(194Q206AB & 206CC) ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

28-06-2021   Cys450-dated-28-06-2021

Job Work ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ (TC Repair) ಹುಂಡಿ (Vendor Wise) ವಿವರಗಳಿಗೂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 26.604 ರಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

20-05-2021 cys-300-dated-20-05-2021

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಹಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20-04-2021 cys-83-dated-20-04-2021
ಸಭಾ ಸೂಚನೆ: ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1486-ದಿನಾಂಕ-28-01-2021 28-01-2021 cys-1482-dated-28-01-2021
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1292-ದಿನಾಂಕ-22-12-2020 22-12-2020 cys-1292-dated-22-12-2020
ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1277-dated-18-12-2020 18-12-2020 cys-1277-dated-18-12-2020
ಮೆ।। ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರವರ GSTIN ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29CGBPS420D1ZA ನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1095-ದಿನಾಂಕ-26-11-2020 26-11-2020 cys-1095-dated-26-11-2020
ಎಫ್‌ಎಎಂಎಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇ-ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-1094-ದಿನಾಂಕ-26-11-2020 26-11-2020 cys-1094-dated-26-11-2020
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ-ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-915-ದಿನಾಂಕ-16-10-2020 16-10-2020 cys-915-dated-16-10-2020
01-10-2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-805-dated-29-09-2020 29-09-2020 cys-805-dated-29-09-2020
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ)ಯ E-Invoice ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ .cys-807-ದಿನಾಂಕ-29-09-2020  29-09-2020 Cys-807-dated-29-09-2020
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 28.8217 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೀಕರಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-279-dtd-04.06.2020 06-04-2020 cys-279-dtd-04-06-2020.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಶಾಖೆಯವರಿಂದ ದೃಢಿಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-269-dtd-03.06.2020 06-03-2020 cys-269-Dated-03-06-2020.pdf
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21 ರ (Assesment 2021-22) ಸಾಲಿನ ವೇತನೇತರರಿಗೆ(Non-Salaries) ಆಧಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್) ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-264 Dated-02.06.2020 06-02-2020 cys-264-Dated-02-06-2020.pdf
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21ರ (Assesment year 2021-22)ಸಾಲಿನ ವೇತನದಾರರು/ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ cys-208 Dated-26.05.2020 26-05-2020 cys-208-Dated-26-05-2020.pdf
Power Factor Penalty ಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-174-dtd-14.05.2020 14-05-2020 cys-174-dtd-14-05-2020.pdf
ಒಳಪೂರೈಕೆ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್-1 ರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದು ನಂತರ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1685-dtd-20.03.2020 20-03-2020 cys-1685-dtd-20-03-2020.pdf
ಜೂಲೈ -2017 ರಿಂದ  ಡಿಸೆಂಬರ್ -2019 ರವರೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಡ್ಯಾಮೆಜಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-1658-dtd-12.03.2020 03-12-2020 1658-Dated-12-03-2020.pdf
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2019-20 ರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ .cys-1539-dtd-20.02.2020 20-02-2020 cys-1539-dtd-20-02-2020.pdf
ಜುಲೈ-೨೦೧೭ ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ -೨೦೧೯ ರವರೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಡ್ಯಾಮೆಜಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆcys-1528 Dated-17.02.2020 17-02-2020 cys-1528-Dated-17-02-2020.pdf
ಏಪ್ರಿಲ್-2019 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಮಾಹೆವಾರು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆರ್-7 ಫೈಲಿಂಗ್ (Monthly Return) ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1363-dtd-13.01.2020 13-01-2020 cys-1363-dtd-13-01-2020.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆcys-1095-dtd-16.11.2019 16-11-2019 cys-1095-dtd-16-11-2019.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1063-dtd-07.11.2019 11-07-2019 cys-1063-dtd-07-11-2019.pdf
  ಕ.ಮೌ.ತೆ ಕಾಯ್ದೆ-2003 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01.04.2010 ರಿಂದ 30.06.2017 ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾವಣೆ (TDS) ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1053-dtd-05.11.2019 11-05-2019 cys-1053-dtd-05-11-2019.pdf
ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ(Vehicle Hiring) ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.cys-1002-dtd-25.10.2019 25-10-2019 cys-1002-dtd-25-10-2019.pdf
ಸರಬರಾಜುದಾರ/ಖರೀದಿದಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-685-dtd-22.08.2019 22-08-2019 cys-685-dtd-22-08-2019.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ವಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ .cys-461-dtd-05.07.2019 07-05-2019 cys-461-dtd-05-07-2019.pdf
ಮೆ।। ಭಾರತಿ ಏರ್ ಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ (PAN ಸಂಖ್ಯೆ: AAACB2894G) ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-387-dtd-24.06.2019 24-06-2019 cys-387-dtd-24-06-2019.pdf 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2017 ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಶೇ.2 ರಂತೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ -ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಸರಬರಾಜುದಾರರ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-273-dtd-29.05.2019 29-05-2019 cys-273-dtd-29-05-2019.pdf
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018-19ರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.cys-1921-dtd-27.03.2019 27-03-2019 cys-1921-Dtd-27-03-2019.pdf 
ಸಭಾ ಸೂಚನೆ : ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27-02-2019 cys-1674-dtd-27-02-2019.pdf 
ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹುಂಡಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯೋಜಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 26-02-2019 cys-1671-dtd-26-02-2019.pdf 
Meeting notice-ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 16-02-2019 cys-1597-dtd-16-02-2019.pdf
2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-1589 dtd.15.02.2019 16/02/2019 Cys-1589-dtd-15-02-2019.pdf 
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ( TDS Authoriseties)ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು (Monthly Return) ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಟಿ-ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ವಿವರ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್.ಟಿಆರ್-7 ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1584-15/02/2019 15/02/2019 cys-1584-dtd-15-02-2019.pdf
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಂದ () ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ -ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಡಿತದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-1535-dtd-06.02.2019 02-06-2019 cys-1535-dtd-06-02-2019.pdf 
E-Waybill ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 29-01-2019 cys-1472-dtd-29-01-2019.pdf
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.cys-1436-dtd-16.01.2019 16-01-2019 cys-1436-dtd-16-01-2019.pdf 
ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1381-dtd-04.01.2019 01-04-2019 Cys-1381-dtd-04-01-2019.pdf 
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1260-dtd-15.12.2018 15-12-2018 cys-1260-dtd-15-12-2018.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ಧೆಯ ೨೦೧೭ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ (Tax Deduction at source) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1257-dtd-14.12.2018 14-12-2018 cys-1257-dtd-14-12-2018.pdf 
ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹುಂಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು GST Taxable Value/Non Taxable Valueವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1174-dtd-30.11.2018 30-11-2018 Cys-1174-dtd-30-11-2018.pdf 
ಐಪಿ ಸೆಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,000/-ಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-11-2018 Cys-1159-dtd-28-11-2018.pdf 
ಏಪ್ರಿಲ್-2017 ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು Taxable Value/Non Taxable Value ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1038-dtd-30.10.2018 30-10-2018 cys-1038-dtd-30-10-2018.pdf 
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  17-11-2018 Discussions-on-Other-issues-regarding-GST-TDS.pdf 
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್‍ನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 17-11-2018 GST-TDS-Presentation.pdf 
ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಫಾರಂ-ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್-7ಎ ಖಾಲಿ ಅನುಬಂದಗಳು 17-11-2018 TDS-FORM-GSTR-7A.pdf 
ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಫಾರಂ-ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್-7 ಖಾಲಿ ಅನುಬಂದಗಳು 17-11-2018 TDS-FORM-GSTR-7.pdf 
ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1110-dtd-15.11.2018 15-11-2018 cys-1110-dtd-15-11-2018.pdf 
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಕಂಪನಿ/ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಕಡಿತದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1111.dtd-15.11.2018 15-11-2018 cys-1111-dtd-15-11-2018.pdf 
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ -ಟಿ.ಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ,ಪಿ ಕಾಯ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಗ್ಗೆ.14440-43-dtd-30.10.2018 30-10-2018 14440-43-dtd-30-10-2018.pdf
ದಿನಾಂಕ.01.10.2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಸ ಉಪ ಖಾತೆ ಕೋಡ್‍ಗಳ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 23-10-2018 Cys-1007-Dtd-23-10-2018.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಳ ಕಾಯ್ಧೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು(TDS Authoriseties) ನೊಂದಣಿ ಪಡೆದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-938-dtd-15.10.2018 15-10-2018 cys-938-dtd-15-10-2018.pdf
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 62.9177ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೀಕರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22/09/2018 Cys-716-dtd-16-08-2018.pdf
ಸಭಾ ಸೂಚನೆ: ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-835-dtd-22.09.2018 22-09-2018 cys-835-dtd-22-09-2018.pdf
4ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TDS Authorseties) ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-831-dtd-20.09.2018 20-09-2018 cys-831-dtd-20-09-2018.pdf
ಠೇವಣಿ ವಂತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.11717-21-dtd-20.09.2018 20-09-2018 11717-21-dtd-20-09-2018.pdf
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡುವ ಹೊರ ಪೂರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-783-dtd-05.09.2018 09-05-2018 Cys-783-dtd-05-09-2018.pdf
ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು (Reverse charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-712-dtd-16.08.2018 16-08-2018 Cys-712-dtd-16-08-2018.pdf
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2017 ರಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿತವಲ್ಲದವರಿಂದ (Unregistered Supplier) ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ/ಪಡೆದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. CYS-628-dtd-27.07.2018 27-07-2018 Cys-628-dtd-27-07-2018.pdf
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 25 ಮತ್ತು 26 ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-618-dtd-26.07.2018 26-07-2018 Cys-618-dtd-26-07-2018.pdf
ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ  ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-09-2018 Cys-543-dtd-09-07-2018.pdf
ಹಿಮ್ಮುಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು (Reverse Charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-513.04.07.2018 07-04-2018 Cys-513-Dtd-04-07-2019.pdf
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 62ಕ್ಕೆ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . cys-504-dtd-03.07.2018 07-03-2018 cys-504-dtd-03-07-2018.pdf
ರದ್ದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-473-dtd-29.06.2018 29-06-2018 Cys-473-dtd-29-06-2018.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ/ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ -ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-472-dtd-29.06.2018 29-06-2018 cys-472-dtd-29-06-2018.pdf
2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಮತ್ತು ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-06-2018 Cys-296-dtd-28-05-2018.pdf
52012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-295-dtd-28.05.2018 28-06-2018 Cys-295-dtd-25-05-2018.pdf
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ೩ ಸಿಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ  04-06-2018 cys-37-Dtd-06-04-2018.pdf
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೭-೧೮ ರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ 04-06-2018 cys-36-Dtd-06-04-2018.pdf
ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು (Revers charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys- 09-dtd-03.04.201 04-03-2018 cys-09-Dtd-03-04-2018.pdf
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆÉ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಲೆಕ್ಕಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. cys-1797-dtd-26.03.2018 26-03-2018 cys-1797-dtd-26-03-2018.pdf
ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮುಂಗಡ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಬನ್ರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  03-06-2018 Cys-1499-dtd-06-03-2018.pdf
ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ ಸಮನ್ವಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  20-02-2018 cys-1435-Dtd-20-02-2018.pdf
ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  02-03-2018 cys-1380-Dtd-03-02-2018.pdf
ಜಿ. ಎಸ್ .ಟಿ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ  ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು     (TDS Authorities) ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.  02-03-2018 Cys-1381-dtd-03-02-2018.pdf
ಜಿ.ಎಸ್ .ಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ ಸಮನ್ವಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 30-01-2018 Cys-1336-dtd-27-01-2018.pdf
ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಹುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಖರೀದಿ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-01-2018 CYS1307-dtd-20-01-2018.pdf
ಮಾಸಿಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. cys1179 26.12.2017 30-12-2017 CYS1179-dtd-26-12-2017.pdf
ಹಿಮ್ಮುಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ವಧಾನವನ್ನು (Reverse charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. cys1178 26.12.2017 30-12-2017 CYS1178-dtd-26-12-2017.pdf
  ಜಿ. ಎಸ್ . ಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ 27-12-2017 Circular-cys-1180-dtd-26-12-2017.pdf
ಹಿಮ್ಮುಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ವಧಾನವನ್ನು (Reverse charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. cys1178 26.12.2017 11-04-2017 CYS940-dtd-04-11-2017.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಪಿಟಿ (16 ಮತ್ತು 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಬಕಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ) 26-08-2017 PPT-ON-GST-BY-CENTRAL-EXCISE.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ರಿಟನ್ರ್ಸ್‍ನ ಪರಿಷ್ಕøತ ಅನುಬಂಧಗಳು. 08-11-2017 GSTRevisedFormats1.pdf
ಮಾಸಿಕವಾರು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಸೂಲಾತಿಯ ಪರಿಷ್ಕøತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 31-07-2017 cys540-31-07-2017-rev.pdf
ದಿನಾಂಕ.01.07.2017 ರಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ.01.07.2017 ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 22-07-2017 NewAccountCodeforGST.pdf
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) 18-07-2017 faq-on-gst-kannada.pdf
ದಿನಾಂಕ.01.07.2017 ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 14-07-2017 cys431-14-7-2017.pdf
ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 14-07-2017 GST-REG-CERTIFICATE.pdf
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ನೋಂದಣಿ, ದರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 07-07-2017 cys404-7-Jul-2017.pdf
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು.       07-07-2017 02-CGST ACT.pdf
  03-CGST RULES UP TO 01-07-2017.pdf
  04-IGST ACT.pdf
  05-KGST ACT 2017 (English Version).pdf
  06-KGST RULES.pdf
  07-KGST (AMENDMENT)RULES.pdf
  01-CONSTITUTOHNAL AMENDMENT.pdf
ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ದರಗಳು.  07-04-2017 GST-Product-List.pdf
  Service-Tax-rate-under-GST.pdf
ದಿನಾಂಕ 24.06.2017 ರಂದು ನಡೆದ GST ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ. ಗಳು         27-06-2017 1-GST.pdf
  Details-from-Customers-for-GST.doc 
  GSTR-1.pdf
  GSTR-2.pdf
  GSTR-2.pdf
  Invoice-Format (1).pdf
  Invoice-Format.pdf
  Purchase-Statement--Blank.pdf
  Workshop-Taxation-Letter.doc 
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ ಟಿ)-ಪಕ್ಷಿನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ.  18-11-2016 CYS873-dtd-16-11-2016.pdf
  enclosure.pdf

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-02-2024 01:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080