ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು - ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ  ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 28.8217 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೀಕರಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-279-dtd-04.06.2020 06-04-2020 cys-279-dtd-04-06-2020.pdf
2 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಶಾಖೆಯವರಿಂದ ದೃಢಿಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-269-dtd-03.06.2020 06-03-2020 cys-269-Dated-03-06-2020.pdf
3 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21 ರ (Assesment 2021-22) ಸಾಲಿನ ವೇತನೇತರರಿಗೆ(Non-Salaries) ಆಧಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್) ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-264 Dated-02.06.2020 06-02-2020 cys-264-Dated-02-06-2020.pdf
4 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2020-21ರ (Assesment year 2021-22)ಸಾಲಿನ ವೇತನದಾರರು/ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ cys-208 Dated-26.05.2020 26-05-2020 cys-208-Dated-26-05-2020.pdf
5 Power Factor Penalty ಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-174-dtd-14.05.2020 14-05-2020 cys-174-dtd-14-05-2020.pdf
6 ಒಳಪೂರೈಕೆ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್-1 ರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದು ನಂತರ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1685-dtd-20.03.2020 20-03-2020 cys-1685-dtd-20-03-2020.pdf
7 ಜೂಲೈ -2017 ರಿಂದ  ಡಿಸೆಂಬರ್ -2019 ರವರೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಡ್ಯಾಮೆಜಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-1658-dtd-12.03.2020 03-12-2020 1658-Dated-12-03-2020.pdf
8 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2019-20 ರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ .cys-1539-dtd-20.02.2020 20-02-2020 cys-1539-dtd-20-02-2020.pdf
9 ಜುಲೈ-೨೦೧೭ ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ -೨೦೧೯ ರವರೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಡ್ಯಾಮೆಜಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆcys-1528 Dated-17.02.2020 17-02-2020 cys-1528-Dated-17-02-2020.pdf

10

ಏಪ್ರಿಲ್-2019 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಮಾಹೆವಾರು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆರ್-7 ಫೈಲಿಂಗ್ (Monthly Return) ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1363-dtd-13.01.2020 13-01-2020 cys-1363-dtd-13-01-2020.pdf
11 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆcys-1095-dtd-16.11.2019 16-11-2019 cys-1095-dtd-16-11-2019.pdf
12 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1063-dtd-07.11.2019 11-07-2019 cys-1063-dtd-07-11-2019.pdf
13   ಕ.ಮೌ.ತೆ ಕಾಯ್ದೆ-2003 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01.04.2010 ರಿಂದ 30.06.2017 ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾವಣೆ (TDS) ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1053-dtd-05.11.2019 11-05-2019 cys-1053-dtd-05-11-2019.pdf
14 ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ(Vehicle Hiring) ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.cys-1002-dtd-25.10.2019 25-10-2019 cys-1002-dtd-25-10-2019.pdf
15 ಸರಬರಾಜುದಾರ/ಖರೀದಿದಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-685-dtd-22.08.2019 22-08-2019 cys-685-dtd-22-08-2019.pdf
16 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ವಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ .cys-461-dtd-05.07.2019 07-05-2019 cys-461-dtd-05-07-2019.pdf
17 ಮೆ।। ಭಾರತಿ ಏರ್ ಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ (PAN ಸಂಖ್ಯೆ: AAACB2894G) ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-387-dtd-24.06.2019 24-06-2019 cys-387-dtd-24-06-2019.pdf 
18 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2017 ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಶೇ.2 ರಂತೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ -ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾಯಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಸರಬರಾಜುದಾರರ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-273-dtd-29.05.2019 29-05-2019 cys-273-dtd-29-05-2019.pdf
19 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2018-19ರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.cys-1921-dtd-27.03.2019 27-03-2019 cys-1921-Dtd-27-03-2019.pdf 
20 ಸಭಾ ಸೂಚನೆ : ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27-02-2019 cys-1674-dtd-27-02-2019.pdf 
21 ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹುಂಡಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯೋಜಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 26-02-2019 cys-1671-dtd-26-02-2019.pdf 
22 Meeting notice-ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 16-02-2019 cys-1597-dtd-16-02-2019.pdf
23 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-1589 dtd.15.02.2019 16/02/2019 Cys-1589-dtd-15-02-2019.pdf 
24 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ( TDS Authoriseties)ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು (Monthly Return) ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಟಿ-ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ವಿವರ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್.ಟಿಆರ್-7 ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1584-15/02/2019 15/02/2019 cys-1584-dtd-15-02-2019.pdf
25 ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಂದ () ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ -ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಡಿತದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-1535-dtd-06.02.2019 02-06-2019 cys-1535-dtd-06-02-2019.pdf 
26 E-Waybill ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 29-01-2019 cys-1472-dtd-29-01-2019.pdf
27 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ.cys-1436-dtd-16.01.2019 16-01-2019 cys-1436-dtd-16-01-2019.pdf 
28 ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1381-dtd-04.01.2019 01-04-2019 Cys-1381-dtd-04-01-2019.pdf 
29 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1260-dtd-15.12.2018 15-12-2018 cys-1260-dtd-15-12-2018.pdf
30 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ಧೆಯ ೨೦೧೭ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ (Tax Deduction at source) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1257-dtd-14.12.2018 14-12-2018 cys-1257-dtd-14-12-2018.pdf 
31 ವಿಫಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹುಂಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು GST Taxable Value/Non Taxable Valueವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1174-dtd-30.11.2018 30-11-2018 Cys-1174-dtd-30-11-2018.pdf 
32 ಐಪಿ ಸೆಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,000/-ಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-11-2018 Cys-1159-dtd-28-11-2018.pdf 
33 ಏಪ್ರಿಲ್-2017 ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು Taxable Value/Non Taxable Value ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1038-dtd-30.10.2018 30-10-2018 cys-1038-dtd-30-10-2018.pdf 
34 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  17-11-2018 Discussions-on-Other-issues-regarding-GST-TDS.pdf 
35 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್‍ನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 17-11-2018 GST-TDS-Presentation.pdf 
36 ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಫಾರಂ-ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್-7ಎ ಖಾಲಿ ಅನುಬಂದಗಳು 17-11-2018 TDS-FORM-GSTR-7A.pdf 
37 ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಫಾರಂ-ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್-7 ಖಾಲಿ ಅನುಬಂದಗಳು 17-11-2018 TDS-FORM-GSTR-7.pdf 
38 ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1110-dtd-15.11.2018 15-11-2018 cys-1110-dtd-15-11-2018.pdf 
39 ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಕಂಪನಿ/ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಕಡಿತದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1111.dtd-15.11.2018 15-11-2018 cys-1111-dtd-15-11-2018.pdf 
40 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ -ಟಿ.ಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ,ಪಿ ಕಾಯ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಗ್ಗೆ.14440-43-dtd-30.10.2018 30-10-2018 14440-43-dtd-30-10-2018.pdf
41 ದಿನಾಂಕ.01.10.2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಸ ಉಪ ಖಾತೆ ಕೋಡ್‍ಗಳ ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 23-10-2018 Cys-1007-Dtd-23-10-2018.pdf
42 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಳ ಕಾಯ್ಧೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು(TDS Authoriseties) ನೊಂದಣಿ ಪಡೆದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-938-dtd-15.10.2018 15-10-2018 cys-938-dtd-15-10-2018.pdf
43 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 62.9177ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೀಕರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22/09/2018 Cys-716-dtd-16-08-2018.pdf
44 ಸಭಾ ಸೂಚನೆ: ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-835-dtd-22.09.2018 22-09-2018 cys-835-dtd-22-09-2018.pdf
45 4ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TDS Authorseties) ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-831-dtd-20.09.2018 20-09-2018 cys-831-dtd-20-09-2018.pdf
46 ಠೇವಣಿ ವಂತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.11717-21-dtd-20.09.2018 20-09-2018 11717-21-dtd-20-09-2018.pdf
47 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡುವ ಹೊರ ಪೂರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. cys-783-dtd-05.09.2018 09-05-2018 Cys-783-dtd-05-09-2018.pdf
48 ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು (Reverse charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-712-dtd-16.08.2018 16-08-2018 Cys-712-dtd-16-08-2018.pdf
49 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2017 ರಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿತವಲ್ಲದವರಿಂದ (Unregistered Supplier) ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ/ಪಡೆದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. CYS-628-dtd-27.07.2018 27-07-2018 Cys-628-dtd-27-07-2018.pdf
50 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 25 ಮತ್ತು 26 ರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-618-dtd-26.07.2018 26-07-2018 Cys-618-dtd-26-07-2018.pdf
51 ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ  ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07-09-2018 Cys-543-dtd-09-07-2018.pdf
52 ಹಿಮ್ಮುಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು (Reverse Charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-513.04.07.2018 07-04-2018 Cys-513-Dtd-04-07-2019.pdf
53 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 62ಕ್ಕೆ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . cys-504-dtd-03.07.2018 07-03-2018 cys-504-dtd-03-07-2018.pdf
54 ರದ್ದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-473-dtd-29.06.2018 29-06-2018 Cys-473-dtd-29-06-2018.pdf
55 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ/ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ -ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-472-dtd-29.06.2018 29-06-2018 cys-472-dtd-29-06-2018.pdf
56 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಮತ್ತು ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-06-2018 Cys-296-dtd-28-05-2018.pdf
57 52012-13ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-295-dtd-28.05.2018 28-06-2018 Cys-295-dtd-25-05-2018.pdf
8 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ೩ ಸಿಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ  04-06-2018 cys-37-Dtd-06-04-2018.pdf
59 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೭-೧೮ ರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ 04-06-2018 cys-36-Dtd-06-04-2018.pdf
60 ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು (Revers charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys- 09-dtd-03.04.201 04-03-2018 cys-09-Dtd-03-04-2018.pdf
61 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆÉ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಲೆಕ್ಕಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. cys-1797-dtd-26.03.2018 26-03-2018 cys-1797-dtd-26-03-2018.pdf
62 ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮುಂಗಡ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಬನ್ರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್‍ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  03-06-2018 Cys-1499-dtd-06-03-2018.pdf
63 ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ ಸಮನ್ವಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  20-02-2018 cys-1435-Dtd-20-02-2018.pdf
64 ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  02-03-2018 cys-1380-Dtd-03-02-2018.pdf
65 ಜಿ. ಎಸ್ .ಟಿ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ  ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು     (TDS Authorities) ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.  02-03-2018 Cys-1381-dtd-03-02-2018.pdf
66 ಜಿ.ಎಸ್ .ಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮೊತ್ತದ ಸಮನ್ವಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 30-01-2018 Cys-1336-dtd-27-01-2018.pdf
67 ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಹುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಖರೀದಿ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-01-2018 CYS1307-dtd-20-01-2018.pdf
68 ಮಾಸಿಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. cys1179 26.12.2017 30-12-2017 CYS1179-dtd-26-12-2017.pdf
69 ಹಿಮ್ಮುಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ವಧಾನವನ್ನು (Reverse charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. cys1178 26.12.2017 30-12-2017 CYS1178-dtd-26-12-2017.pdf
70   ಜಿ. ಎಸ್ . ಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ 27-12-2017 Circular-cys-1180-dtd-26-12-2017.pdf
71 ಹಿಮ್ಮುಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ವಧಾನವನ್ನು (Reverse charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. cys1178 26.12.2017 11-04-2017 CYS940-dtd-04-11-2017.pdf
72 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಪಿಟಿ (16 ಮತ್ತು 17 ಆಗಸ್ಟ್ 2017 ರಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಬಕಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ) 26-08-2017 PPT-ON-GST-BY-CENTRAL-EXCISE.pdf
73 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ರಿಟನ್ರ್ಸ್‍ನ ಪರಿಷ್ಕøತ ಅನುಬಂಧಗಳು. 08-11-2017 GSTRevisedFormats1.pdf
74 ಮಾಸಿಕವಾರು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಸೂಲಾತಿಯ ಪರಿಷ್ಕøತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 31-07-2017 cys540-31-07-2017-rev.pdf
75 ದಿನಾಂಕ.01.07.2017 ರಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ.01.07.2017 ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 22-07-2017 NewAccountCodeforGST.pdf
76 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) 18-07-2017 faq-on-gst-kannada.pdf
77 ದಿನಾಂಕ.01.07.2017 ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 14-07-2017 cys431-14-7-2017.pdf
78 ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 14-07-2017 GST-REG-CERTIFICATE.pdf
79 ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ನೋಂದಣಿ, ದರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 07-07-2017 cys404-7-Jul-2017.pdf
80 ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು.       07-07-2017 02-CGST ACT.pdf
  03-CGST RULES UP TO 01-07-2017.pdf
  04-IGST ACT.pdf
  05-KGST ACT 2017 (English Version).pdf
  06-KGST RULES.pdf
  07-KGST (AMENDMENT)RULES.pdf
  01-CONSTITUTOHNAL AMENDMENT.pdf
81 ಚಾವಿಸನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ದರಗಳು.  07-04-2017 GST-Product-List.pdf
  Service-Tax-rate-under-GST.pdf
82 ದಿನಾಂಕ 24.06.2017 ರಂದು ನಡೆದ GST ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ. ಗಳು         27-06-2017 1-GST.pdf
  Details-from-Customers-for-GST.doc 
  GSTR-1.pdf
  GSTR-2.pdf
  GSTR-2.pdf
  Invoice-Format (1).pdf
  Invoice-Format.pdf
  Purchase-Statement--Blank.pdf
  Workshop-Taxation-Letter.doc 
83 ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ ಟಿ)-ಪಕ್ಷಿನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ.  18-11-2016 CYS873-dtd-16-11-2016.pdf
  enclosure.pdf

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-08-2020 01:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin