ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಪತ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

  ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ/ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ 66ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 407 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಚಿಕ್ಕಕಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 66ಕೆವಿ ಕಡಕೋಳ - ಸರಗೂರು ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 424 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮೆ|| ಏಷಿಯನ್ ಪ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ 20 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 384 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for 66kV Karya SC Tap line for the work of providing LILO arrangement of 66kV Second circuit for a distance of about 7.301 Kms along with one number of 66kV Terminal bay at 66/11kV Karya substation in Nanjangud Taluk, Mysore district-Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 407 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear on 66kV TK Halli-Mandya DC line on 11.09.2022 and 12.09.2022 from 10 AM to 6PM for shifting of 66kV 2nd circuit on existing 66kV S/C on DC tower from tap point of existing 66kV TK.Halli-Mandya MI SCline for a distance of about 0.56Km with LILO arrangement at 66/11kV S/s at Kolkornadoddi along with modification works in Mandya Taluk @ District- Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 385 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 590 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear on 66kV BG Nagar-Hirisave line for carrying out erection of 66kV intermediate tower and stringing 8 span of conductor for making LILO arrangement to existing 66/11 kV Kadballi S/s-Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 301 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  66 ಕೆವಿ ತೂಬಿನಕೆರೆ-ಮಂಡ್ಯ ಎಂ.ಸಿ(ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 500 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 220 & 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ/ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 220 & 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ/ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.01 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  66/11 ಕೆವಿ ತಲಕಾಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ 11 ಕೆವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್-2 ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 396 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ/ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
   220/66 ಕೆವಿ ಕಡಕೋಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ 100 ಎಂವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕ-01 ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 463 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear for construction of 66 kV M/C line from proposed 220 kV Nagamangala Substation Up to Koppa tapping point (AP-20) for a distance of 12.55 Km & conversion of existing 66 kV Koppa S/C line to D/C line from Koppa tapping point (AP-20) to 66 kV Koppa substation for a distance of 14.35Km associated with Dismantling works-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 396 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear on 66kV Bus-2 of 220/66kV T.K.Halli Receiving station on 25.06.2022 from 10:00Hrs to 14:00Hrs (4Hrs)-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 383 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  220 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 514 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear on 66kV Bus-2 of 220/66kV T.K.Halli Receiving station on 25.06.2022 from 10:00Hrs to 14:00Hrs (4Hrs)-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 382 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for construction of 66kV M/C line from proposed 220kV Nagamangala Substation Up to Koppa tapping point (AP-20) for a distance of 12.55 Km & conversion of existing 66kV Koppa S/C line to D/C line from Koppa tapping point (AP-20) to 66kV Koppa substation for a distance of 14.35Km associated with Dismantling works-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 395 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  220ಕೆವಿ & 66ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 623 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಳವಳ್ಳಿ ನೊಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 434 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ / ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 458 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  220 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 457 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear at 66/11 kV Karya Substation for providing additional 1X8 MVA Power Transformer work-Reg. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 254 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear on 26.05.2022 & 28.05.2022 at 220kV Receiving station Madhuvinahally. - Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

360 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟಿ.ಎಲ್&ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 220 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

604 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ನೊಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

535 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

833 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for Shifting & increasing the vertical clearance of existing 66kV/ 110kV/ 220kV lines for the proposed 4 lane of NH-209 in the state of Karnataka on Hybrid annuity mode under NHDP phase-IV by NHAI -Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

303 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear at 66/11 kV Malavally Substation, for construction of 01 No. of Terminal Bay at 66/11 kV Malavally S/s on Emergency basis -Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

244 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing ine clear for increasing the verticle clearance of proposed 66kV line from Tubinakere-Nagamangala D/C line with ''ACSR COYOTE" conductor crossing the proposed NH-275(Bangalore-Mysore) Road at Ch. No-112/600-122/700 near Tubinakere Village limits - Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

269 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Concurrence to avail line clear on 66 kV Garudana UkkadaMetagalli SC line - Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

292 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Availing Line Clear without prior approval from CESC Corporate Office-reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

253 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಕುಶಾಲನಗರ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 742ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 
66/11 KV ತಲಕಾಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2*8 M.V.A ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2*12.5 M.V.A ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.16 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

೬೬ಕೆವಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಕ್ -೧ ಮತ್ತು ೨ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ೬೬ಕೆವಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಹುಣಸೂರು ಮಾರ್ಗ 

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 860ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ವಾಜಮಂಗಲ ೨೨೦ ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 864ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ & ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟಿಲ್&ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೪ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17326-28-dated-06-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 979ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

೬೬ಕೆವಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17329-32-dated-06-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 788ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಟಿಎಲ್&ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೬೬/೧೧ ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ  ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17224-28-dated-05-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಟಿಎಲ್ & ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.33ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for replacement of 1x12.5MVA, 66/11kv power transformer by 1x20 MVA, 66/11 kv power transformer at 66/11kv Thandya substation in Nanjangud Taluk-Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 853ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
   Approval for availing line clear for replacement of 2x8 MVA, 66/11 kv power transformer by 2x12.5MVA, 66/11kv power transformer at 66/11kv Thalakadu substation in T.Narasipura Taluk .  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  881ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 220/66/11 ಕೆವಿ & 66/11 ಕೆವಿ  ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.92ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಗರುಡನ ಉಕ್ಕಡ - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ (ಗೌರಿಪುರ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಗರುಡನ ಉಕ್ಕಡ - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ (ಗಂಜಂ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 2.81ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.24ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear of 66 KV Kadakola Devanur (Nanjangud) SC line on Emergency basis for Strengthening of 66 KV Kadakola-Devanur (Nanjangud) SC line on SC towers having coyote conductor by replacing with drake conductor on 220/110/66 KV DC towers for a distance of 23.13 Kms in Nanjangud Taluk, Mysore District.  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.31ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  2.81ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing LC of 66kV Devanur & Suttur Subtstations along with I/c Line on 15.11.2021 between 07:00Hrs to 16:00Hrs on Emenrgency basis_Reg  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.32ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing LC of 66kV Thumbla Subtstations along with I/c Line on 19.11.2021 between 07:00Hrs to 16:00Hrs on Emenrgency basis_Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.12MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-09-2022 12:35 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080