ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಪತ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

  220 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 514 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear on 66kV Bus-2 of 220/66kV T.K.Halli Receiving station on 25.06.2022 from 10:00Hrs to 14:00Hrs (4Hrs)-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 382 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for construction of 66kV M/C line from proposed 220kV Nagamangala Substation Up to Koppa tapping point (AP-20) for a distance of 12.55 Km & conversion of existing 66kV Koppa S/C line to D/C line from Koppa tapping point (AP-20) to 66kV Koppa substation for a distance of 14.35Km associated with Dismantling works-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 395 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  220ಕೆವಿ & 66ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 623 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಳವಳ್ಳಿ ನೊಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 434 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ / ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 458 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  220 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 457 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear at 66/11 kV Karya Substation for providing additional 1X8 MVA Power Transformer work-Reg. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 254 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear on 26.05.2022 & 28.05.2022 at 220kV Receiving station Madhuvinahally. - Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

360 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟಿ.ಎಲ್&ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 220 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

604 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ನೊಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

535 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

833 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for Shifting & increasing the vertical clearance of existing 66kV/ 110kV/ 220kV lines for the proposed 4 lane of NH-209 in the state of Karnataka on Hybrid annuity mode under NHDP phase-IV by NHAI -Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

303 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear at 66/11 kV Malavally Substation, for construction of 01 No. of Terminal Bay at 66/11 kV Malavally S/s on Emergency basis -Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

244 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing ine clear for increasing the verticle clearance of proposed 66kV line from Tubinakere-Nagamangala D/C line with ''ACSR COYOTE" conductor crossing the proposed NH-275(Bangalore-Mysore) Road at Ch. No-112/600-122/700 near Tubinakere Village limits - Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

269 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Concurrence to avail line clear on 66 kV Garudana UkkadaMetagalli SC line - Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

292 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Availing Line Clear without prior approval from CESC Corporate Office-reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

253 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಕುಶಾಲನಗರ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 742ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 
66/11 KV ತಲಕಾಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2*8 M.V.A ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2*12.5 M.V.A ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.16 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

೬೬ಕೆವಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಕ್ -೧ ಮತ್ತು ೨ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ೬೬ಕೆವಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಹುಣಸೂರು ಮಾರ್ಗ 

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 860ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ವಾಜಮಂಗಲ ೨೨೦ ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 864ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ & ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟಿಲ್&ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೪ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17326-28-dated-06-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 979ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

೬೬ಕೆವಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17329-32-dated-06-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 788ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಟಿಎಲ್&ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೬೬/೧೧ ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ  ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17224-28-dated-05-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಟಿಎಲ್ & ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.33ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for replacement of 1x12.5MVA, 66/11kv power transformer by 1x20 MVA, 66/11 kv power transformer at 66/11kv Thandya substation in Nanjangud Taluk-Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 853ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
   Approval for availing line clear for replacement of 2x8 MVA, 66/11 kv power transformer by 2x12.5MVA, 66/11kv power transformer at 66/11kv Thalakadu substation in T.Narasipura Taluk .  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  881ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 220/66/11 ಕೆವಿ & 66/11 ಕೆವಿ  ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.92ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಗರುಡನ ಉಕ್ಕಡ - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ (ಗೌರಿಪುರ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಗರುಡನ ಉಕ್ಕಡ - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ (ಗಂಜಂ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 2.81ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.24ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear of 66 KV Kadakola Devanur (Nanjangud) SC line on Emergency basis for Strengthening of 66 KV Kadakola-Devanur (Nanjangud) SC line on SC towers having coyote conductor by replacing with drake conductor on 220/110/66 KV DC towers for a distance of 23.13 Kms in Nanjangud Taluk, Mysore District.  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.31ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  2.81ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing LC of 66kV Devanur & Suttur Subtstations along with I/c Line on 15.11.2021 between 07:00Hrs to 16:00Hrs on Emenrgency basis_Reg  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.32ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing LC of 66kV Thumbla Subtstations along with I/c Line on 19.11.2021 between 07:00Hrs to 16:00Hrs on Emenrgency basis_Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.12MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-06-2022 12:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080