ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಪತ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

 

Approval for availing line clear of 220kV Bastipura-Hootagally D/C line for shifting of 66kV lines and heightening of 220kV D/C EHT lines at 3rd phase, Industrial Area, Koorgalli Village limits to increase between 220kV and 66kV lines, under "Self Execution" by KIADB, Mysuru-Line Clear of 220kV Bastipura-Hootagally D/C line.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 308 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line Clear of 220kV Adakanahally-Begur DC line and 66 kV Paniyanhundi-Hemmargala Line for providing LILO arrangement to 66/11 kV Karya Sub-Station by stringing 66 kV Second circuit for a distance of about 7.301 Kms along with one number of 66 kV Terminal bay at 66/11 kV Karya sub-station in Nanjangud Taluk, Mysuru District.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 348 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line Clear of 220kV Adakanahally-Begur DC line and 66 kV Paniyanhundi-Hemmargala Line for providing LILO arrangement to 66/11 kV Karya Sub-Station by stringing 66 kV Second circuit for a distance of about 7.301 Kms along with one number of 66 kV Terminal bay at 66/11 kV Karya sub-station in Nanjangud Taluk, Mysuru District.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 306 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line Clear of 220kV Adakanahally-Begur DC line and 66 kV Paniyanhundi-Hemmargala Line for providing LILO arrangement to 66/11 kV KArya Sub-Station by stringing 66 kV Second circuit for a distance of about 7.301 Kmsalong with one number of 66 kV Terminal bay at 66/11 kV Karya sub-station in Nanjangud Taluk, Mysuru District.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 290 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line Clear of 220kV Kadakola-Begur DC line on 10.09.2023 for the work of providing LILO arrangement at 220kV Adakanahalli R/s.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 359 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line Clear of 220kV Basthipura-Kushalnagar DC line for the work of establishing 2X100 MVA, 220/66/11kV R/s at Hunsur (Thammadahalli) along with associated EHV lines in Hunsur Taluk, Mysore District.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 387 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line Clear of 220kV Basthipura-Kushalnagar DC line for the work of establishing 2X100 MVA, 220/66/11kV R/s at Hunsur (Thammadahalli) along with associated EHV lines in Hunsur Taluk, Mysore District.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 391 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.19 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line Clear of 220kV Kadakola-Begur DC Line and 66kV Paniyanhundi-Hemmargala Line for the work of providing LILO arrangement to 66/11kV KArya Sub-Station by stringing 66kV Second circuit for a distance of about 7.301Kms along with one number of 66kV Terminal bay at 66/11kV Karya sub-station in Nanjanagudu Taluk, Mysuru District.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 276 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line Clear on 66kV Kushalnagar-Harangi (EDCL) line for arranging Power supply to an extent of 6000KVA on EHT basis in favor of Executive Engineer, Harangi Rehabilition Division, CNNL Kushanagar at Mullusoge village in Periyapatna Taluk, Mysuru District.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 367 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line clear for availing Line Clear of existing 66kV Hampapura and Jayapura line which are tapped to Kadakola-Saraguru line - reg

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 403 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line clear for availing Line Clear of 66kV Hosur Gate SC Tap line and 66/11kV Hosur Gate S/s for Establishing 2x100 MVA, 220/66/11kV R/s at Hunsur (Thammadahalli) along with associated EHV lines in Hunsuru Taluk, Mysuru District-reg.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 397 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Approval for availing Line clear for availing Line Clear of 66/11kV Chandravadi, Hura and Hullahalli S/s for provding radial Connectivity to 66kV Hura Sub-station from 66kV Chandravadi (Nallithalapura) S/s in Nanjangud Taluk, Mysuru District

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 291 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 740 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line Clear on 66kV Hunsur-Hanagudu SC line for construction of proposaed of proposed 66kV LILO line from the existing 66kV Hunsur-Hanagudu Line to the proposed 220/66/11kV receiving-Station from 17.12.2022 to 19.12.2022 from 09:00AM to 18:00 Hours. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 378 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear on for availing Line clear on of 66kV Kushalanagar-MAdikeri Line on 11.12.2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 312 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear on 66kV Kushalanagar-Shuntikoppa Line on 11.12.022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 265 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line Clear of 220kV Basthipura-Kushalnagar DC line for Establishing 2X100 MVA power transformer at 220/66/11kV R/s at Hunsur (Thammadahalli) along with associated EHV lines in Hunsur Taluk and rescheduling of 3rd quarter maintenance dates for the execution of work in 66/11kV sub stations-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 527 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 949 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line Clear for 66kV Tubinakere-VC farm-Nagamangala line for Stringing of 66kV 2nd circuit on existing 66kV S/C on DC from tap point of existing 66kV Tubinakere-VC farm-Nagamangala SC line for a distance of about 7.803kM with LILO arrangement at 66/11kV S/S at VC Farm(Shivalli) along with modification works in Mandya Taluk & District Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 375 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line Clear for 66kV Kadakola-Vajamangala DC line and 11kV feeders to carry out the the Balance work of construction of 220kV DC line from 220kV Kadakola R/s to 220kV Vajamangala R/s for a distance of 14.488kms and construction of 2 Nos of 220kV TB's at Kadakola R/s in Mysore Taluk and district along with dismantling of Equipments/ materials-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 465 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line Clear for 66kV Lines to carry out the balance work of construction of 220kV DC line from 220kV Kadakola R/s to 220kV Vajamangala R/s for a distance of 14.488Kms and construction of 2 Nos of Equipments/ materials on partial turnkey basis-reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 468 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 220 & 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ/ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 2.06 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ/ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ 66ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 407 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಚಿಕ್ಕಕಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ 66ಕೆವಿ ಕಡಕೋಳ - ಸರಗೂರು ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 424 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮೆ|| ಏಷಿಯನ್ ಪ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ 20 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 384 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for 66kV Karya SC Tap line for the work of providing LILO arrangement of 66kV Second circuit for a distance of about 7.301 Kms along with one number of 66kV Terminal bay at 66/11kV Karya substation in Nanjangud Taluk, Mysore district-Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 407 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear on 66kV TK Halli-Mandya DC line on 11.09.2022 and 12.09.2022 from 10 AM to 6PM for shifting of 66kV 2nd circuit on existing 66kV S/C on DC tower from tap point of existing 66kV TK.Halli-Mandya MI SCline for a distance of about 0.56Km with LILO arrangement at 66/11kV S/s at Kolkornadoddi along with modification works in Mandya Taluk @ District- Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 385 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 590 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear on 66kV BG Nagar-Hirisave line for carrying out erection of 66kV intermediate tower and stringing 8 span of conductor for making LILO arrangement to existing 66/11 kV Kadballi S/s-Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 301 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  66 ಕೆವಿ ತೂಬಿನಕೆರೆ-ಮಂಡ್ಯ ಎಂ.ಸಿ(ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 500 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 220 & 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ/ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.13 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 220 & 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ/ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.01 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  66/11 ಕೆವಿ ತಲಕಾಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ 11 ಕೆವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್-2 ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 396 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ/ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.18 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
   220/66 ಕೆವಿ ಕಡಕೋಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ 100 ಎಂವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕ-01 ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 463 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear for construction of 66 kV M/C line from proposed 220 kV Nagamangala Substation Up to Koppa tapping point (AP-20) for a distance of 12.55 Km & conversion of existing 66 kV Koppa S/C line to D/C line from Koppa tapping point (AP-20) to 66 kV Koppa substation for a distance of 14.35Km associated with Dismantling works-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 396 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear on 66kV Bus-2 of 220/66kV T.K.Halli Receiving station on 25.06.2022 from 10:00Hrs to 14:00Hrs (4Hrs)-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 383 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  220 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 514 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear on 66kV Bus-2 of 220/66kV T.K.Halli Receiving station on 25.06.2022 from 10:00Hrs to 14:00Hrs (4Hrs)-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 382 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for construction of 66kV M/C line from proposed 220kV Nagamangala Substation Up to Koppa tapping point (AP-20) for a distance of 12.55 Km & conversion of existing 66kV Koppa S/C line to D/C line from Koppa tapping point (AP-20) to 66kV Koppa substation for a distance of 14.35Km associated with Dismantling works-Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 395 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  220ಕೆವಿ & 66ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 623 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಳವಳ್ಳಿ ನೊಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 434 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ / ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 458 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  220 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 66 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 457 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear at 66/11 kV Karya Substation for providing additional 1X8 MVA Power Transformer work-Reg. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 254 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear on 26.05.2022 & 28.05.2022 at 220kV Receiving station Madhuvinahally. - Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

360 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟಿ.ಎಲ್&ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 220 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

604 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ನೊಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

535 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

833 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for Shifting & increasing the vertical clearance of existing 66kV/ 110kV/ 220kV lines for the proposed 4 lane of NH-209 in the state of Karnataka on Hybrid annuity mode under NHDP phase-IV by NHAI -Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

303 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear at 66/11 kV Malavally Substation, for construction of 01 No. of Terminal Bay at 66/11 kV Malavally S/s on Emergency basis -Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

244 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing ine clear for increasing the verticle clearance of proposed 66kV line from Tubinakere-Nagamangala D/C line with ''ACSR COYOTE" conductor crossing the proposed NH-275(Bangalore-Mysore) Road at Ch. No-112/600-122/700 near Tubinakere Village limits - Reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

269 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Concurrence to avail line clear on 66 kV Garudana UkkadaMetagalli SC line - Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

292 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Availing Line Clear without prior approval from CESC Corporate Office-reg. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

253 ಕೆಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಕುಶಾಲನಗರ ನೋಡಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 742ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 
66/11 KV ತಲಕಾಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2*8 M.V.A ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 2*12.5 M.V.A ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆ
 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.16 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

೬೬ಕೆವಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಕ್ -೧ ಮತ್ತು ೨ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ೬೬ಕೆವಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಹುಣಸೂರು ಮಾರ್ಗ 

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 860ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ವಾಜಮಂಗಲ ೨೨೦ ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 864ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಹಾಸನ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಸನ & ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟಿಲ್&ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿವಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೪ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17326-28-dated-06-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 979ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

೬೬ಕೆವಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17329-32-dated-06-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 788ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಟಿಎಲ್&ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೬೬/೧೧ ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ  ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.17224-28-dated-05-01-2022

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.01ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಟಿಎಲ್ & ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಭಾಗ ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಹೂಟಗಳ್ಳಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 66/11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.33ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing line clear for replacement of 1x12.5MVA, 66/11kv power transformer by 1x20 MVA, 66/11 kv power transformer at 66/11kv Thandya substation in Nanjangud Taluk-Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 853ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
   Approval for availing line clear for replacement of 2x8 MVA, 66/11 kv power transformer by 2x12.5MVA, 66/11kv power transformer at 66/11kv Thalakadu substation in T.Narasipura Taluk .  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  881ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 220/66/11 ಕೆವಿ & 66/11 ಕೆವಿ  ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಮಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.92ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಗರುಡನ ಉಕ್ಕಡ - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ (ಗೌರಿಪುರ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.19ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಗರುಡನ ಉಕ್ಕಡ - ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ (ಗಂಜಂ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ) ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.25ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 2.81ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.24ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing Line clear of 66 KV Kadakola Devanur (Nanjangud) SC line on Emergency basis for Strengthening of 66 KV Kadakola-Devanur (Nanjangud) SC line on SC towers having coyote conductor by replacing with drake conductor on 220/110/66 KV DC towers for a distance of 23.13 Kms in Nanjangud Taluk, Mysore District.  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.31ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  2.81ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing LC of 66kV Devanur & Suttur Subtstations along with I/c Line on 15.11.2021 between 07:00Hrs to 16:00Hrs on Emenrgency basis_Reg  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ  1.32ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Approval for availing LC of 66kV Thumbla Subtstations along with I/c Line on 19.11.2021 between 07:00Hrs to 16:00Hrs on Emenrgency basis_Reg ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ 1.12MB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-01-2024 04:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080