ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

  Tariff petition for APR for FY23 & ARR-ERC for FY-25  29-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  174 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Compliance to preliminary observations on the tariff petition for FY-25   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  82.9 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Tarrif Order for FY-24 dated: 17.11.2023 17-11-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 415 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Corrigendum to the Tariff Order 2023 issued on 12.05.2023 dated: 25.07.2023 25-07-2023 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 673 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  Tariff Order for FY-24 dated: 12.05.2023 12-05-2023  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  7.68 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
   

Annual Performance Review for FY-22 & Aggregate Revenue Requirement _Expected revenue from charges for FY-24

 29-12-2022   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  59.1ಎಂ.ಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
   Calculation sheets for APR FY22 ERC FY24 29-12-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  46.8ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
   Annexures for APR FY22 ERC FY24  29-12-2022   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  29.2ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Compliance to KERC observations

 29-12-2022   ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Tariff Order for FY-23 dated: 04.04.2022

04-04-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 20.89ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Application of APR of FY-21 and APR for FY-23 to FY-25 & Retail Supply Tariff for FY-23 of CESC Mysuru placed before Hon'ble KERC-Reg.cys-1441-dated-28-12-2021 

 05-01-2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  1.32ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

Application of APR of FY-21 and APR for FY-23 to FY-25 & Retail Supply Tariff for FY-23 of CESC Mysuru placed before Hon'ble KERC-Reg 

  05-01-2022  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  1.36ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
 

 ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ-29.11.2021 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ -21ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಹಾಗೂ ರಿಟೈಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಮರ್ಶೆ ವರದಿ

29.11.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 2.03 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
   

 ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ-29.11.2021 ರಂದು MYT ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವಧಿಗೆ(FY-23-25) ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ -23ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಹಾಗೂ ರಿಟೈಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ARR / ERC ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ -23ರ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅರ್ಜಿ.

29.11.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 1.30 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಕವಿನಿ ಆಯೋಗ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಹ.ವ -21 ರ APR ಹಾಗೂ MYT ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವಧಿಯ(FY-23-25) ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಹಾಗೂ ರಿಟೈಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ARR / ERC ಹಾಗೂ ಹ.ವ-23ರ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕವಿನಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳು. 13.12.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 2.70 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
   

ಚಾವಿಸನಿನಿ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ-22.12.2021 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ -21 ರ APR ಹಾಗೂ MYT ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅವಧಿಯ(FY-23-25) ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಹಾಗೂ ರಿಟೈಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ARR / ERC ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ -23ರ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕವಿನಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಉತ್ತರ.

22.12.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 978 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
  ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳು 2021-22

09.06.2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

2.41 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರಗಳು  2018-19

14-05-2018

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

146 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರಗಳು  2019-20

30-05-2019

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

225 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

      

ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರಗಳು  2020-21

04-11-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ

689 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

೨೦೨೧ರ ಜಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

26-02-2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ 760 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ-20ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ವರದಿ ಭಾಗ-1

 07-01-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  58.2ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ-20ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ವರದಿ ಭಾಗ-2

 07-01-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  84.6ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ-20ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ವರದಿ  ಕ್ಯಾಲ್ಕೂಲೇಷನ್ ಶೀಟ್

 07-01-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  52.6ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ-20ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ವರದಿ 

 07-01-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  85.6ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳು

 07-01-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  34.6ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ಅನುಸರಣೆಗಳು

 07-01-2021  ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ  37ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-01-2024 05:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080