ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡಾವಳಿಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 26-03-2005 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
2ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 29-06-2005 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
3ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 26-07-2005 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
4ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 19-10-2005 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
5ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 22-12-2005 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
6ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 29-03-2006 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
7ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 21-07-2006 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
8ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 02-09-2006 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
9ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 07-10-2006 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
10ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 14-11-2006 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
11ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 30-12-2006 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
12ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 23-03-2007 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
13ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 30-06-2007 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
14ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-08-2007 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
15ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 17-09-2007 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
16ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 11-10-2007 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
17ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 26-12-2007 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
18ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 07-03-2008 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
19ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ  28-08-2008 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
20ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 28-08-2008 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
21ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 19-12-2008 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
22ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 31-03-2008 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
23ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 25-06-2009 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
24ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 03-11-2009 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
25ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 19-06-2009 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
26ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 18-12-2009 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
27ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 19-01-2010 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
28ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 31-03-2010 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
29ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 16-08-2010 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
30ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 28-09-2010 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
31ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 01-12-2010 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
32ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 31-01-2011 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
33ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 08-042011 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
34ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-07-2011 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
35ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 22-11-2011 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
36ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 05-01-2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
37ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 29-03-2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
38ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 06-07-2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
39ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 31-07-2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
40ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 29-11-2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
41ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 21-02-2013

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

42ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 03-09-2013

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

43ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 16-12-2013  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
44ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-02-2014  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
45ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 06-06-2014  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
46ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 01-12-2014  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
47ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-02-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
48ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 30-03-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
49ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 05-06-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
50ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 25-08-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
51ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 03-09-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
52ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 24-09-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
53ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 30-09-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
54ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 29-12-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
55ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 28-01-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
56ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 30-03-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
57ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-07-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
58ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 16-07-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
59ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 20-08-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
60ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 17-09-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
61ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 26-09-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
62ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 17-01-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
63ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 25-12-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
64ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 11-08-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
65ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 21-09-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
66ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 27-10-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
67ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 27-12-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
68ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 19-06-2018  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
69ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-09-2018  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
70ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 29-08.2018  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
71ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 13-11-2018  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-10-2020 11:14 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ