ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
1 42ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 03-09-2013

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

2 43ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 16-12-2013  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 44ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-02-2014  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 45ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 06-06-2014  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 46ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 01-12-2014  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 47ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-02-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 48ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 30-03-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 49ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 05-06-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 50ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 25-08-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 51ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 03-09-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 52ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 24-09-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 53ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 30-09-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 54ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 29-12-2015  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 55ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 28-01-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 56ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 30-03-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 57ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-07-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
17 58ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 16-07-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 59ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 20-08-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 60ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 17-09-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 61ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 26-09-2016  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 62ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 17-01-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 63ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 25-12-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 64ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 11-08-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 65ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 21-09-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 66ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 27-10-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 67ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 27-12-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 68ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 19-06-2018  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
28 69ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 04-09-2018  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 70ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 29-08.2018  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 71ನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ 13-11-2018  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-07-2020 11:37 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin