ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2005-06

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

5.65 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2006-07

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

6.79 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2007-08

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

9.35 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2008-09

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

8.58 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2009-10

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

5.88 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2010-11

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

0.85 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2011-12

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

0.98 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2012-13

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

1.54 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2013-14

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

1.90 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2014-15

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

2.55 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015-16

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

1.83 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2016-17

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

4.72 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-18

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

4.11 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018-19

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

2.10 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2019-20

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

 4.11 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2020-21

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

3.34 ಎಂ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2021-22

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

27.4 ಎಂ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

18

 

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

852 ಕೆ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

19

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ
 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

4.27 ಎಂ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

20

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2022-23 ನೇ  ಸಾಲಿನ  ಅರ್ಧ  ವಾರ್ಷಿಕ  ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

4.05 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

21

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

4.33 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

22

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ  ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

4.37 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

23

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

 5.70 ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

24

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2022-23

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

65.1ಎಂ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

25

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ  ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

7.29 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

26

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2023-24 ನೇ  ಸಾಲಿನ  ಅರ್ಧ  ವಾರ್ಷಿಕ  ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

6.96 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

27

ಚಾವಿಸನಿನಿಯ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ  ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

10.2 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-03-2024 05:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080