ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲಾತಿಯ ಇಲಾಖೆ

ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2005-06

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

5.65 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2006-07

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

6.79 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2007-08

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

9.35 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2008-09

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

8.58 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2009-10

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

5.88 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2010-11

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

0.85 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2011-12

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

0.98 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2012-13

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

1.54 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2013-14

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

1.90 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2014-15

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

2.55 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015-16

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

1.83 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2016-17

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

4.72 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-18

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

4.11 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2018-19

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

2.10 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2019-20

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಲೆಕ್ಕಗಳು

 4.11 ಎಂ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-07-2020 11:02 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin