ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ನಿಗದಿತ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಹಿತಿ

 

ದಿನಾಂಕ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
31-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
26-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25-07-2021-26-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
09-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
08-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
07-07-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
19-06-2021-20-06-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18-06-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
09-06-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಏಪ್ರಿಲ್-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
23-03-2021, 25-03-2021,27-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
21-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
20-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
17-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
12-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
09-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
08-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
07-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
06-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
03-03-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
24-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
23-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
22-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
21-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
20-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
19-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
17-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
16-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
15-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
06-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
05-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
04-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
01-02-2021-15-02-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಜನವರಿ-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
07-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
06-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
05-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
02-01-2021 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
22-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
17-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
09-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
08-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
07-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
05-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
04-12-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
28-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
27-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
26-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
24-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
22-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
20-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
08-11-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
21-10-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11-10-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
03-10-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
30-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
28-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
19-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
15-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
14-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
09-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
08-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
06-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
05-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
03-09-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
28-08-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
27-08-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
26-08-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
20-08-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
16-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
14-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
12-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
09-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
06-08-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
21-07-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18-07-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11-07-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
05-07-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
25-06-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
24-06-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
20-06-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
19-06-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18-06-2020  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
12-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
11-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
07-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
06-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
05-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 
04-06-2020 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-07-2021 03:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ