ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ 2003 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು  ಸಂಚಾಲಕರು
1 ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಎ, ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಜೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು,      ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994733

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ.ಎಸ್.ಬಿ., ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ವಿವಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು, ಚಾವಿಸನಿನಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598644

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ #755, 17ನೇ ಮೇನ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570009 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:

9880725885

ಶ್ರೀಮತಿ.ಜ್ಯೋತಿ .ಕೆ.ವಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಜೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598550
2 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಸೋಮರಾಜು, ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು.        ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598533

ಶ್ರೀ.ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆರ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994864

 

ಸಿ.ಎಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಂ.13/282. ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲೇಔಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9916115263

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎನ್ , ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9449598647
3 ಕೊಡಗು ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಸೋಮರಾಜು, ಅಧೀಕ್ಷಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು .          ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598533

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ  ಬಾಯಿ ಎಸ್,  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಕೊಡಗು


ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 94495 98601
 

ಶ್ರೀ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ.ಎಂ

ನಂ. 183, 14/161, 14ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನ್ಯೂ ಎಕ್ ಟೇನ್ಷನ್, ಮಡಿಕೇರಿ-571201,

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9945575760
ಶ್ರೀ.ದೇವಯ್ಯ ಪಿ.ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) (ಕಛೇರಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598541
4 ಮಂಡ್ಯ

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ,

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಡ್ಯ.  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598633

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಕೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9448994730  

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಆರ್.ಎ ಪ್ರಕಾಶ್

ನಂ. 1966. 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿ ವಿ ನಗರ, ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9980654912
ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕ್ರಾಂತ್.ಎಸ್.,
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480837533
5 ಹಾಸನ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಎ.,
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹಾಸನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:   9448994933
ಶ್ರೀ , ಜಿ ಎಂ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹಾಸನ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994938  ಶ್ರೀ. ಯು.ಎಂ ತೀರ್ಥಮಲ್ಲೇಶ್ ಕಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಲಸವರ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:   9611889999 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶಿವಸುಂದರ್, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಹಾಸನ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449598404

 

ಫಾರ್ಮ್ ಎ & ಬಿ

 

ವಿದ್ಯುತ್ ಚ್ಛಕ್ತಿ ಲೋಕಪಾಲಕರ ವಿಳಾಸ

ವಿದ್ಯುತ್ ಚ್ಛಕ್ತಿ ಲೋಕಪಾಲಕರು
ನಂ. 16, ಸಿ-1 ಮಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ,
ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
ಇಮೇಲ್ : ombkar@gmail.com
ಫೋನ್ : 080 - 41692617

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-08-2023 04:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080